Tanalys

Stämmokommuniké från Invoicery Groups Årsstämma 2023

Pressmeddelande

Framläggande och fastställande av räkenskapshandlingar

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 behörigen framlagts och fastställde resultaträkning och balansräkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning av bolaget.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att bolagets tillgängliga medel skall balanseras i ny räkning.

Styrelse, styrelsearvode och ersättning

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fyra utan styrelsesuppleanter och valde Stephen Schad, Regina Sipos, Mats Ottosson och Mia Jurke.  

Årsstämman valde Regina Sipos som styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden enligt förslag till beslut i kallelse.

Revisor och ersättning till revisorn

Årsstämman valde Örlings PricewaterhouseCoopers AB. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom två veckor.

Stephen Schad vd stephen.schad@frilansfinans.se 0771-151 000

Om Invoicery Group

Invoicery Group erbjuder tjänster inom egenanställning (B2C) och workforce management (B2B). Invoicery Group är verksamma inom egenanställning under varumärkena Frilans Finans i Sverige och Norge och Invoicery i Finland, Danmark och Frankrike. Vidare bedrivs workforce management under varumärket Invoicery Business. Bolaget grundades 1999 och slogs ihop med SPACtvå genom ett omvänt förvärv i april 2023. Invoicery Group handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FRILAN.

Exit mobile version