Tanalys

Stilla flyter Don

Maj månad var relativt odramatisk i finansiella marknader. Ränteuppgången stannade upp i USA medan Europa och Japan spelade ”catching up” med svagt stigande räntor som följd. Centralbanker över lag, och i synnerhet Fed, signalerar att räntorna skall hållas oförändrade under överskådlig tid. Även i Europa spred sig en viss osäkerhet kring sänkningar framöver sedan lönestatistik visat att ökningstakten vänt uppåt igen.

Världens aktiemarknader tog centralbankspolitiken med jämnmod och steg kraftigt under första halvan av månaden, för att sedan falla tillbaka något mot slutet av perioden.

I Sverige sänkte Riksbanken räntan med 25 bp efter att mer eller mindre ha lovat en sänkning vid marsmötet. Också Riksbanken sällar sig till de centralbanker som försöker sänka förväntningarna vad gäller fortsatta lättnader i penningpolitiken under året.

Multi Asset

Maj var en månad då i princip alla tillgångar steg i värde. Aktiemarknaderna var över lag starka där USA återigen tog ledartröjan, understödda av bra rapporter från Techgiganterna. Även räntebärande tillgångar hade en habil period med svagt stigande priser. Även råvaror och guld steg i värde under maj. Efter april månads kraftiga försvagning stärktes kronan påtagligt under perioden mot såväl dollarn som europeiska valutor.

Diagram 1. Avkastning i Multi Asset under maj 2024, fördelat per tillgångsslag och geografi

Andelsvärdet i Multi Asset (andelsklass A) steg med 1,1% under april medan avkastningen sedan årsskiftet uppgår till 6,0%.

Investmentbolag+ Calculus

Under maj månad utvecklades investmentbolagssektorn något bättre än breda svenska aktiemarknadsindex.

Diagram 2. Avkastning under maj 2024 per investmentbolag, fördelat på förändringar i substansvärde och rabatt/premium

Andelsvärdet i Investmentbolag+ Calculus ökade med 3,3% under april medan SIXRX steg 3,8% under samma period. Fondens modellportfölj steg 4,0% under månaden vilket innebar att vår aktiva förvaltning gav ett negativt bidrag om 0,7% under perioden. Fonden har varit underviktad ett antal investmentbolag mot deras underliggande innehav samtidigt som bolagen i fråga har fortsatt att gå bra. Detta förklarar den relativt svaga avkastningen för den aktiva avkastningen under maj månad.

Sedan årsskiftet har Investmentbolag+ Calculus (andelsklass A) ökat i värde med 14,2% medan SIXRX stigit 12,3%. Vår aktiva förvaltning har bidragit med +0,5% till årets avkastning.

KLPA

Med undantag för Creades och Lundbergs steg värdet av de onoterade tillgångarna i svenska investmentbolag under perioden. Investor och Latour gav största positiva bidrag till fondens avkastning under perioden.

Att notera är att marknadens värdering av Lundbergs fastighetsbestånd minskat ca 35% på kort tid. Vid utgången av maj värderade marknaden fastighetsbeståndet till ca SEK 20 miljarder på skuldfri bas, medan det implicita värdet var ca 32 miljarder i slutet av februari. Bolaget själv anger fastighetsvärdet till SEK 28 miljarder i senast publicerade rapport.

Diagram 3. Bidrag till maj månads avkastning i KLPA per bolag, uppdelat på långa positioner, korta positioner och totalt

Andelsvärdet i Kvartil Liquid Private Assets (andelsklass A) ökade med 2,5% under maj. Avkastningen under kalenderåret 2024 uppgår hittills till 8,3%.

Med vänliga hälsningar,

Torbjörn Olofsson

+46 73 625 93 35

torbjorn.olofsson@kvartil.se

Kvartil sätter samman portföljer av värdepapper. Vi använder data, statistik och regler för att ta bättre investeringsbeslut. Vårt mål är att leverera en avkastning som tillhör den övre kvartilen bland jämförbara alternativ. Vi tror på teknikens möjligheter och vetenskap. Vi tar aldrig några genvägar. Våra kunder väljer Kvartil därför att de känner sig trygga med att vi förvaltar kapital på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt. info@kvartil.se
+46 8 124 444 90

Exit mobile version