Connect with us

Marknadsnyheter

Undersökning visar att energifrågorna påverkar företagens konkurrenskraft, arbetskraften och utfasningen av fossila bränslen

Published

on

     92 procent av företagsledarna i undersökningen anser att fluktuerande energikostnader och instabilitet fortfarande utgör ett hot mot företagens konkurrenskraft

     Påverkan på arbetskraften innefattar minskade investeringar inom rekrytering, utbildning, vidareutveckling och löneutveckling

     Fyra av fem är också oroade över tryggheten i energiförsörjningen, och mer än hälften av dem framhåller effekterna på deras mål för minskade koldioxidutsläpp

Forskning visar att företag runt om i världen är fortsatt oroade över effekterna kring energisäkerhet och högre energipriser, något som kan trigga en rad olika miljömässiga, sociala och ekonomiska efterverkningar. Enligt ABB Electrifications undersökning Energy Insights1 med 2 300 chefer från små och stora företag inom en rad sektorer anser 92 procent av de tillfrågade att den fortsatta energi­instabiliteten hotar deras lönsamhet och konkurrenskraft. Energikostnader och osäkerheter har en avsevärd påverkan på arbetskraften med minskade personalinvesteringar. Företagsledarna är också oroade över potentiell påverkan på möjligheterna att klara sina hållbarhetsmål.

Affärsinvesteringar och tillväxt begränsas

Stigande energikostnader och osäkerhet tvingar företagsledare att ompröva hur de arbetar och var de investerar i sin verksamhet för att kunna växa och förbli konkurrenskraftiga. De största konsekvenserna för företagen på grund av ökande energikostnader det senaste året innefattar lägre vinstmarginaler (34 procent) och nedskärningar av utgifter inom vissa områden (34 procent), vilket leder till att investeringar i forskning och utveckling och andra initiativ för företagstillväxt inte längre genomförs. Över en tredjedel (38 procent) har eller planerar att minska sina teknikinvesteringar, medan 33 procent förväntar sig att behöva minska utgifterna för infrastruktur och 31 procent förutser en minskning av utgifterna inom marknadsföring.

Påverkan på medarbetarna

Företagen uppger att de har minskat investeringar i sin personalstyrka det senaste året på grund av ökade energikostnader och behovet att vidta riskreducerande åtgärder. Detta förväntas fortsätta under de kommande tre till fem åren om energiutmaningarna håller i sig. Tre av fem av de viktigaste områdena som lyftes fram ifråga om budgetminskningar hänger samman med arbetskraften: 42 procent lägger mindre på rekrytering; 38 procent ska minska sina utgifter för löner, övertid och bonusar medan 37 procent minskar sina investeringar i utbildning och utveckling av personalen.

Försenar utfasningen av koldioxidutsläppen

Respondenterna nämner en oro över att energipriser och osäkerheten kan försena framstegen i klimat­omställningen, där målet att minska koldioxidutsläppen i nuläget betraktas som mindre viktigt än att minska energikostnaderna. Över hälften (58 procent) av företagsledarna i undersökningen säger att energikostnaderna kan leda till att hållbarhetsmålen och målet att minska koldioxidutsläppen försenas med allt från ett till fem år. Att minska energikostnaderna har högsta prioritet för 61 procent av företagen men endast 40 procent har i nuläget minskning av koldioxidutsläppen som en övergripande affärs­prioritering.

Energisäkerhet

83 procent av företagsledarna uttrycker en oro över säkerheten för företagets energiförsörjning och många vidtar åtgärder för att hantera problemet. Över en tredjedel (36 procent) oroar sig för ytterligare ökningar i energikostnaderna, 31 procent oroar sig för större eller mindre strömavbrott och en fjärdedel oroar sig för en potentiell energiransonering. På grund av detta har 34 procent redan ökat sina investeringar med särskilt fokus på att förbättra sin energieffektivitet och 40 procent vill installera förnybar energiproduktion på anläggningen för att bli mindre beroende av elnätet.

 

Morten Wierod, chef för ABB Electrification, säger: ”Företagen säger att de måste skydda sig från energipriser och osäkerhet och omvärderar sina nuvarande och framtida utgiftsplaner. Att vidta åtgärder för att minska riskerna är en tydlig prioritering, men behöver inte vara en katalysator för potentiella effekter på arbetskraften eller miljön. Genom att investera i smart och hållbar teknik för förnybar energi och energieffektivitet kan företagen sänka sina kostnader samtidigt som utsläppen minskas. Med rätt strategi kan industrin uppnå kostnadsbesparingar utan att behöva minska konkurrenskraft, arbetskraft eller i utfasningen av fossila bränslen.”

 

Vidta åtgärder

Rent generellt vill företagen vidta proaktiva åtgärder för att få bukt med utmaningarna på energiområdet men en tredjedel blir avskräckta av den upplevda kostnaden för att implementera energieffektiviserings­åtgärder och nästan hälften (49 procent) känner att de inte har kunskapen eller resurserna för att gå vidare.

 

Mycket av tekniken som kan hjälpa företagen – stora som små – att optimera sin energihantering och minska kostnaderna är redan tillgänglig till en rimlig kostnad. Exempel: På ett telekom­huvudkontor i Hanoi har till exempel en smart byggteknik lett till minskade energikostnader med 20 procent, och på en ABB-fabrik i Italien har en eftermontering av hårdvara och användning av energihanteringslösningar lett till energibesparingar på 30 procent.

”Även våra fastigheter är en avgörande nyckel till en hållbar framtid. Idag står byggnader för nästan 40 procent av de globala koldioxidutsläppen. Men med rätt teknik kan vi vända på siffrorna så att våra byggnader istället blir en del av den cirkulära ekonomin”, säger Mats Peterson, affärsområdeschef för ABB Electrification Sweden.

Om du vill veta mer om hur ABB och våra kunder samarbetar för att minimera energiutmaningarna kan du besöka Sustainability in Electrification. Företag kan också gå med i ABB – Energy Efficiency Movement – ett globalt forum med över 300 organisationer som delar med sig av idéer och lösningar som kan hjälpa industrin att minska kostnaderna, minimera energiutmaningarna och påskynda klimatåtgärderna.

Läs också gärna mer på abb.se om hur ABB i Sverige arbetar med energieffektivisering av byggnader och industrier.

 

1 ABB Energy Insights Survey January 2023. ABB:s undersökning som omfattar 2 300 högre beslutsfattare på stora och små företag i sektorer som tillverkning, IT och kommunikation, detaljhandel, byggnation, utbildning, konstruktion, hälso- och sjukvård, transport och logistik, finans samt livsmedel genomfördes 12 december 2022 – 6 januari 2023 av 3Gem Global Market Research & Insights. Respondenterna kommer från Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Indien, Italien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. 3Gem Research & Insights använder sig av panelhanteringssystem som är standard i branschen och följer strikta rutiner för kvalitetskontroll när de levererar konsument- och B2B-paneler, där de inhämtat uttryckligt samtycke vid registreringen och följer reglerna i GDPR.

 

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. ABB:s verksamhet bygger på mer än 130 års spetskompetens och de cirka 105 000 medarbetarna är engagerade i att främja innovation som påskyndar den industriella omvandlingen. www.abb.com

 

ABB Electrification: Elektrifierar världen på ett säkert, smart och hållbart sätt, ABB Electrification är en global teknikledare inom eldistribution och elhantering från källa till uttag. I takt med att världens efterfrågan på el ökar samarbetar våra över 50 000 anställda i 100 länder med kunder och partners för att förändra hur människor kopplar upp sig, lever och arbetar. Vi utvecklar innovativa produkter, lösningar och digital teknik som möjliggör energieffektivitet och ett samhälle med låga koldioxidutsläpp inom alla sektorer. Genom att tillämpa global skala med lokal expertis formar och stödjer vi globala trender, levererar spetskompetens för kunderna och driver en hållbar framtid för samhället. go.Abb/electrification

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 mars 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Regeringen förstärker innovations- och forskningsprogram som ska bidra till framtidens digitala lösningar

Published

on

By

Vinnova får i uppdrag att öka insatserna i innovations- och forskningsprogrammet Avancerad digitalisering. Programmet bygger på en privat-offentlig samverkan där näringslivet matchar den statliga insatsen krona för krona. Genom samarbetet vill regeringen bidra till en mer offensiv nationell teknikagenda. Vinnova ska under 2023 lägga minst 300 miljoner kronor och under åren 2024–2027 minst 500 miljoner kronor per år.

Utvecklingen inom en lång rad framväxande teknikområden är mycket snabb samtidigt som den globala konkurrensen hårdnar. Forsknings-, handels- och säkerhetsfrågor har blivit alltmer tätt sammanflätade och det finns behov av målmedvetna och långsiktiga satsningar. 

– Sveriges förmåga att utveckla, använda och exportera avancerad teknik är central för utvecklingen av vår konkurrenskraft, vårt näringsliv och vår säkerhet. Sverige ska vara ett land där nästa generations avancerade och kraftfulla digitala lösningar utvecklas, inte minst för att klara den gröna omställningen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Sverige har många världsledande företag och regeringen ser det svenska näringslivet som ett drivhus för välstånd och innovation. Företag, lärosäten och institut har betydelsefulla roller för att Sveriges position som en stark innovations- och forskningsnation och som högteknologiskt land i världsklass ska kunna vidareutvecklas. 

– Framtidens lösningar, utvecklade i Sverige, kommer att vara till nytta för hela samhället inklusive den offentliga förvaltningen. För att samhället ska kunna göra en digital omställning krävs god samverkan mellan det privata och det offentliga, stabil digital infrastruktur och innovativa tillämpningar inom till exempel artificiell intelligens. Myndigheter måste också möta upp med snabba och effektiva tillstånds- och tillsynsprocesser, säger civilminister Erik Slottner.

Vinnova genomför i dag insatser inom bland annat AI, kvant, elektroniska komponenter och system samt i programmet Avancerad digitalisering. Avancerad digitalisering initierades 2021 med visionen om att Sverige och det svenska näringslivet ska tillhöra de främsta i världen när det gäller såväl utveckling av digital teknik inom utvalda styrkeområden som att snabbt införa och se effekterna av ny teknik inom olika branscher och samhällssektorer.

Presskontakt:
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Mobil 076-126 18 28
andia.gemsjo@regeringskansliet.se 

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Mobil 076-139 04 63
michaela.binning@regeringskansliet.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Dometic förnyar banklåneavtal och tecknar kreditfacilitet med Svensk Exportkredit

Published

on

By

Dometic har refinansierat en del av låneavtalet med sin bankgrupp. Det tidigare avtalet omfattar en första del som löper ut 2024 och en andra del som löper ut 2025. Refinansieringen omfattar:

  • Ett lån på 210 MUSD med rörlig ränta som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med ett långfristigt lån på 220 MUSD med rörlig ränta med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).
  • Den revolverande kreditfaciliteten på 200 MEUR som tidigare löpte ut 2024 har ersatts med en löptid på 3+1+1 år (3 år med två 1-åriga förlängningsoptioner).

Dometic har dessutom tecknat en 3,5-årig kreditfacilitet med rörlig ränta på 44 MUSD med Svensk Exportkredit. Detta är det första lånet med Svensk Exportkredit, vilket innebär en ytterligare breddning av Dometics finansieringskällor.

Dometic har beslutat att refinansiera den andra delen i låneavtalet som löper ut 2025 i ett senare skede för att sprida ut refinansieringen och bredda exponeringen.

”Vi har proaktivt förnyat låneavtalet med vår bankgrupp. Vi är nöjda med samarbetet med våra banker och har etablerat en solid och flexibel finansieringslösning för vår verksamhet. Det förnyade avtalets kovenant-nivåer ger Dometic fortsatt tillräckligt utrymme. Vi är också glada över att ha inlett en ny långsiktig relation med Svensk Exportkredit. Som kommunicerats i vår rapport för fjärde kvartalet 2022 är vi fortsatt fokuserade på att hantera vårt kassaflöde och är fast beslutna att uppnå vårt mål för nettoskuld i förhållande till EBITDA på omkring 2,5 gånger.” säger Stefan Fristedt, CFO för Dometic.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2023 kl. 14:40 CEST.

FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Phone: +46 73 056 97 35

Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en enastående design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har omkring 8 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 29,8 Mdr för år 2022 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige

Continue Reading

Marknadsnyheter

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2022

Published

on

By

Årsredovisningen för 2022 för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) finns nu publicerad på bolagets hemsida och bifogas till detta pressmeddelande.

Årsstämma hålls den 24 april 2023 kl. 15:00 på bolagets kontor, Varnhemsgatan 12, i Skövde.

För fullständig årsredovisning 2022 se följande länk på Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.