Tanalys

Världsunik studie visar att screening med Zenicor-EKG kan spara miljarder

I den senaste utgåvan av den medicinska tidskriften European Heart Journal publiceras de hälsoekonomiska resultaten från den stora screeningstudien STROKESTOP där Zenicor-EKG har använts för att screena för förmaksflimmer med syftet att förhindra stroke. Resultatet i den vetenskapligt granskade artikeln visar att samhället i Sverige kan spara 3,6 miljarder kronor per år genom att erbjuda screening för förmaksflimmer med Zenicor-EKG till varje ny årskull 75/76-åringar.
Detta är den första studien i världen som har visat en hälsoekonomisk nytta med screening för förmaksflimmer.

STROKESTOP-studien har tidigare presenterat sina resultat och visat att tusentals strokefall kan förhindras genom att äldre personer screenas med Zenicor-EKG.

Nu publicerar även forskarna vid Karolinska Institutet och Linköpings Universitet, resultaten av den hälsoekonomiska analysen som visar att screening med Zenicor-EKG är en ren kostnadsbesparing för samhället. Studien visar att varje person i åldern 75/76 år som screenas för förmaksflimmer innebär en kostnadsbesparing redan efter tre år, och i ett ”life-time”-perspektiv sparas samhällskostnader på EUR 1 770/per screenad person. Det innebär att för varje årskull 75/76-åringar i Sverige (ca 200 000 personer) som screenas för förmaksflimmer skulle de svenska sjukvårdskostnaderna kunna minskas med 3,6 miljarder kronor.

– Att screening med Zenicor-EKG har visat att man kan undvika tusentals strokefall och att Zenicor-EKG är en enkel och användarvänlig digital lösning för åldersgruppen 75/76-åringar, och nu även visar sig vara kostnadsbesparande är helt fantastiskt. Zenicor har nu en helt unik position inför kommande utvärderingar och införande av nationella screeningprogram i Sverige och i andra länder, säger Mats Palerius VD, Zenicor Medical Systems AB.

Förmaksflimmer innebär en ökad risk att drabbas av stroke. Många personer har förmaksflimmer utan att känna symtom, vilket leder till att dessa personer förblir odiagnostiserade och obehandlade och därmed löper en femfaldig ökad risk att få stroke jämfört med friska personer. Screening för förmaksflimmer med syfte att identifiera personer med ett okänt flimmer, samt behandling av dessa med blodförtunnande läkemedel har nu visat sig inte bara minska antalet strokefall, utan dessutom vara kostnadsbesparande för samhället. Dessa viktiga slutsatser stärker nyttan av att införa ett nationellt screeningprogram för screening för förmaksflimmer.

Om STROKESTOP-studien

STROKESTOP är världens första randomiserade studie som undersöker om systematisk screening förebygger strokeinsjuknanden. Totalt 28 000 personer i 75- och 76-års ålder ingår i studien, varav hälften bjudits in till screening med Zenicor-EKG under två veckor. Studien leds av forskare på Karolinska Institutet och första resultaten publicerades 2015. Data från den nyligen presenterade femårsuppföljningen avseende strokeinsjuknanden visar att över 2 300 händelser (strokefall, blödning, emboli, död) skulle kunna undvikas för varje årskull 75/76-åringar i Sverige som bjuds in till screening för förmaksflimmer.

De hälsoekonomiska resultaten från STROKESTOP-studien är publicerade i European Heart Journal.
Se länk:
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehac547/6806218

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems leder utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Zenicor-EKG är optimerat för diagnostik av hjärtarytmier inom sjukvården, bland annat förmaksflimmer, och lösningen är i dagsläget etablerad i tio länder runt om i Europa. Systemets effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

Zenicor-EKG med Zenicor Flex-EKGTM och Zenicor tum-EKGTM är en komplett portfölj för alla typer av utredningar av hjärtarytmier, vilket helt kommer att kunna ersätta traditionella Holter-undersökningar. Lösningen är flexibel för vårdgivaren då Zenicor tum-EKGTM och Zenicor Flex-EKGTM hanteras i samma system/plattform. Det innebär att vården enkelt kan välja den lämpligaste utredningsmetoden, Zenicor tum-EKGTM eller Zenicor Flex-EKGTM, beroende på patient och aktuell frågeställning. Zenicor är även tjänsteleverantör till sjukvården med produkten Zenicor DirectTM, för att tillhandahålla kompletta lösningar med tolkningstjänster och tjänster för apparatlogistik.

Zenicors lösning har använts i de stora screeningstudierna STROKESTOP I och II, och nu även i en av världens största randomiserade screeningstudier SAFER i Storbritannien samt SAFER-AUS i Australien. Dessa studier genomförs för att ta fram underlag till hälsomyndigheter för beslut om införande av nationella screeningprogram för förmaksflimmer. För mer information, besök: www.zenicor.se

Om förmaksflimmer och stroke

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning med över tre procent av befolkningen drabbad. Förmaksflimmer är en betydande riskfaktor för stroke. Förmaksflimmer behöver inte alltid ge symptom och många kan därför ha sjukdomen utan att veta om det. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan stroke förhindras. Varje år drabbas 15 miljoner människor i världen av stroke. Av dessa avlider en tredjedel inom 30 dagar och en tredjedel får bestående men. Lidandet för patienten är enormt och innebär mycket stora kostnader för samhället. Om flimmer upptäcks och förebyggande behandling med blodförtunnande läkemedel sätts in i tid, kan stroke som beror på förmaksflimmer förebyggas i 70 procent av fallen.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB
+46 8 442 68 60  mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: https://zenicor.se/pressmaterial

Exit mobile version