Villkoret avseende regulatoriska tillstånd har uppfyllts efter godkännande från Finansinspektionen för det frivilliga rekommenderade kontanta uppköpserbjudandet för alla aktier i Bank Norwegian ASA

| 30 september, 2021 | 0 kommentarer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURSIDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER SKULLE KRÄVA FÖRTIDA GODKÄNNANDE.

Med hänvisning till erbjudandehandlingen daterad 5 augusti 2021 (”Erbjudandehandlingen”) för det rekommenderade frivilliga erbjudandet från Nordax Bank AB (publ) (”Nordax” eller ”Budgivaren”) om att förvärva samtliga utestående aktier i Bank Norwegian ASA (”Bolaget”) mot ett kontantvederlag om NOK 105 per aktie (med förbehåll för justeringar enligt Erbjudandehandlingen) (”Budpriset”) (”Erbjudandet”). Budpriset är Nordax bästa och slutliga erbjudande. Med ytterligare hänvisning till offentliggörandet daterat 7 september 2021 i vilket Nordax delvis frånföll villkoret för lägsta anslutningsgrad ned till 2/3 av aktierna på en fullt utspädd basis, sammanslaget med de aktier som har förvärvats eller där överenskommelser existerar för förvärv utanför Erbjudandet (”Villkoret för Lägsta Anslutningsgrad”) och offentliggörandet av uppfyllandet av Villkoret för Lägsta Anslutningsgrad daterat 8 september 2021. Med ytterligare hänvisning till offentliggörandet daterat 24 september 2021, där Nordax meddelade en förlängning av acceptperioden till den 1 oktober 2021 kl. 16:30 (norsk tid).

Nordax meddelar härmed att Finansinspektionen har godkänt att Nordax förvärvar upp till 100% av aktierna i Bolaget. Finansinspektionen har också godkänt ägarprövningarna för de bolag och individer som delvis kommer att finansiera Erbjudandet genom kapitaltillskott till Nordax. Finansinspektionens godkännanden är inte villkorade och är gällande under en tremånadersperiod från beslutsdagen. Tillsammans med den norska finansiella regulatoriska myndigheten Finanstilsynets beslut om godkännande att förvärva upp till 100% av aktiekapitalet i Bolaget samt att Bolaget blir ett dotterbolag till Nordax, och godkännande av Erbjudandet från den norska konkurrensmyndigheten, innebär dagens godkännanden från Finansinspektionen att fullföljandevillkoret ”Regulatoriska Tillstånd” under avsnitt 1.6 (Villkor för Erbjudandet) i Erbjudandehandlingen (”Regulatoriska Tillståndsvillkoret”) har uppfyllts. 

Jacob Lundblad, VD, Nordax Bank AB (publ), kommenterar: ”Godkännandet från Finansinspektionen är den sista pusselbiten. Vi ser fram emot att bli en stöttande och engagerad partner till Bank Norwegian. Sett till det stöd vi har fått för erbjudandet hittills tror jag att det med säkerhet kan sägas att många ser en kombination av Bank Norwegian och Nordax som den bästa vägen framåt.”

Erbjudandets fullföljande förutsätter att Budgivaren uppfyller eller frånfaller de villkor för Erbjudandets fullföljande som anges i Erbjudandehandlingen, med undantag för Villkoret om Regulatoriska Tillstånd och Villkoret för Lägsta Anslutningsgrad. Inget av villkoren som avser händelser som inte ska inträffa har, såvitt Budgivaren känner till, inträffat. De fullständiga villkoren för Erbjudandet, inklusive instruktioner för hur Erbjudandet kan accepteras och detaljerad information om utbetalning av likvid anges i Erbjudandehandlingen.

Aktieägare som vill acceptera Erbjudandet måste fylla i och returnera det acceptformulär som ingår i Erbjudandehandlingen senast kl. 16.30 (norsk tid) den 1 oktober 2021 (med förbehåll för förlängning). Erbjudandehandlingen är, med förbehåll för regulatoriska begränsningar i vissa jurisdiktioner, tillgänglig på www.abgsc.com och www.dnb.no/emisjoner. Med förbehåll för regulatoriska begränsningar i vissa jurisdiktioner kan Erbjudandehandlingen även erhållas kostnadsfritt under ordinarie kontorstid på den mottagande agentens kontor, DNB Bank ASA, Registrars department, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo, Norge.

Utbetalning av likvid i Erbjudandet ska ske senast fjorton (14) arbetsdagar efter dagen då Budgivaren har utfärdat meddelande om utbetalning av likvid, som närmare beskrivs i avsnitt 1.11 (Settlement) i Erbjudandehandlingen, under förutsättning att fullföljandevillkoren för Erbjudandet som framgår av avsnitt 1.6 (Villkor för Erbjudandet) i Erbjudandehandlingen uppfylls eller frånfalles, fram till utbetalning av likvid i Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet, besök www.collaborate-to-scale.com.

Rådgivare

ABG Sundal Collier, DNB Markets, Goldman Sachs International och Melesio är finansiella rådgivare till Nordax i samband med Erbjudandet. FCG Risk & Compliance AB är rådgivare till Nordax avseende styrning, risk och regelefterlevnad. Advokatfirman Cederquist är svensk legal rådgivare och Advokatfirmaet Wiersholm AS är norsk legal rådgivare till Nordax.

Medierelationer

Oscar Karlsson, Brunswick-Group

[email protected]
+46 709 62 78 42

Detta är sådan information som Nordax Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 18.15 CET.

Om Nordax

Nordax är en ledande specialistbank i Nordeuropa som ägs av Nordic Capital Fund VIII och Sampo. Nordax har cirka 287 000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vi är en specialistbank som genom ansvarsfull kreditgivning hjälper människor att göra genomtänkta val för ett liv de har råd med. Vi är ett flexibelt komplement till storbankerna. Istället för kvantitet har vi specialiserat oss på ett fåtal produkter som vi kan bäst – privatlån, bolån, hypotekspension och sparkonton. Sedan 2019 är Svensk Hypotekspension, som är specialister på kapitalfrigöringskrediter, ett helägt dotterbolag till Nordax. Nordax har drygt 350 anställda där i stort sett alla medarbetare arbetar från ett centralt kontor i Stockholm. Kreditbedömningsprocessen är en av Nordax spetskompetenser, den är grundlig, sund och datadriven. Nordax kunder är finansiellt stabila kunder. Per 30 juni 2021 uppgick utlåningen till allmänheten till 30,1 miljarder kronor och inlåningen till 28,4 miljarder kronor.

Läs mer om Nordax på http://www.nordaxgroup.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande är endast för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande att förvärva, eller en uppmaning om eller ett erbjudande att sälja några värdepapper. Erbjudandet kommer endast att lämnas på grundval av en erbjudandehandling godkänd av Oslo Børs och kan enbart accepteras på de villkor som framgår av en sådan erbjudandehandling. Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion där detta skulle kunna strida mot lagar i en sådan jurisdiktion eller skulle kräva att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av norska lagar och regler. Pressmeddelandet och all dokumentation relaterad till Erbjudandet distribueras inte och får inte postas till eller på något annat sätt distribueras eller skickas till eller inom något land där sådan distribution eller erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion – ingen sådan åtgärd kommer vara godkänd eller sanktionerad av Nordax. Varje försök till accept av Erbjudandet som görs direkt eller indirekt i strid med dessa restriktioner kommer inte att accepteras.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive huruvida Nordax kommer att fullfölja Erbjudandet, information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt effekter av det avsedda Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Nordax kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och Nordax har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *