Tanalys

Comintelli: Delårsrapport januari – mars 2023

Finansiell sammanfattning

Koncernen Comintelli inklusive moderbolaget Comintelli AB, org. nr. 556593-4907, offentliggör härmed Delårsrapporten för perioden januari – mars 2023.

Kommentarer till resultat och finansiell ställning

Koncernen

Januari – mars 2023

Koncernens totala intäkter uppgick till 5,0 mkr (5,6 mkr). I början på året förvärvades tillgångar från den amerikanska konkurrenten Cipher. Ett flertal nya kundavtal med tidigare kunder till Cipher har tecknats, men inga intäkter har påförts det första kvartalet.

Förlängningar har skett av flera avtal med kunder som varit trogna i flertalet år. Comintelli valde att allokera säljarresurser för att säkerställa potentialen i förvärvet av kunder från Cipher, vilket har påverkat övrig nykundsförsäljning. Det medförde att ingen ny kund från direktförsäljning tillkom under det första kvartalet. Implementeringen av SaaS-strategin har medfört en restriktivare hållning till kundanpassningar och speciallösningar, vilket har medfört något högre churn än tidigare år.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till -2,6 mkr (-0,6 mkr). Under hösten 2022 genomfördes en utökning av bemanningen. Koncernen har allokerat mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Kvartalet har präglats av realisering av förvärvet av Ciphers tillgångar. Detta arbete har till största delen genomförts med organisationens egna resurser. Externa kostnader i första kvartalet till följd av förvärvsrealiseringen uppskattas på nivån 0,4 mkr.

I kvartalet uppgår valutakurseffekter av rörelsekaraktär totalt till -0,0 mkr (+0,2 mkr) varav +0,1 mkr (+0,4 mkr) valutakursvinster av rörelsekaraktär och -0,1 mkr (-0,2 mkr) valutakursförluster av rörelsekaraktär. Valutakursvinsterna av rörelsekaraktär redovisas under Övriga rörelseintäkter och valutakursförlusterna av rörelsekaraktär redovisas under Övriga rörelsekostnader.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter var vid utgången av det fjärde kvartalet 2022 6,1 mkr och är i det första kvartalet tämligen oförändrad med 6,2 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning. I enlighet med strategin att mer bli ett SaaS-bolag så tecknas allt färre avtal med löptider överstigande 12 månader. Detta förfaringssätt ger dessutom mindre slagighet i redovisade intäkter, både mellan kvartal och år, och minskar också valutans omräkningseffekter på balansräkningen.

Kassaflödet uppgick i perioden till -4,7 mkr (-0,6 mkr). Resultatet efter finansiella poster är i kvartalet negativt med 2,9 mkr. Förskottsinbetalning för förvärvade tillgångar från Cipher har i kvartalet gjorts med 4,2 mkr. Finansiering av förvärvet har gjorts med egen kassa samt ett lån på 2,0 mkr som erhållits från ett konsortium av befintliga aktieägare. Amortering av räntebärande lån har skett med 0,3 mkr. Checkkrediten på 2,0 mkr är outnyttjad. Kassan uppgick till 2,2 mkr (3,4 mkr) vid kvartalets utgång.

Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 4,0 mkr (3,2 mkr). Eget kapital har från årsskiftet minskat från 14,2 mkr till 11,3 mkr.

Koncernens ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i kvartalet från 22,0 mkr till 22,4 mkr. ARR har den senaste tolvmånadsperioden ökat med 12,2 % (5,5 %). Vid årsskiftet var ökningstakten 13,4 %. ARR fortsätter att öka om än med något lägre utvecklingstakt. Detta beror dels på det sista halvårets lägre nykundsförsäljning, men framför allt på att en tidigare amerikansk återförsäljare avslutats. Några av den före detta återförsäljarens kunder valde i samband med detta att inte förlänga sina utlöpande licenser.

Väsentliga risker och osäkerhetseffekter

Det råder en betydande osäkerhet i omvärlden till följd av konflikten i Ukraina. Koncernen har ingen verksamhet varken i Ryssland eller i Ukraina varför den direkta påverkan av konflikten är begränsad. Utvecklingen följs dock noggrant i syfte att kunna kontrollera och begränsa eventuella negativa effekter för koncernen.

Några av bolagets större licensavtal löper ut till förnyelse under året.

Omedelbar riskexponering rör främst valutarisker i EUR och USD.

Moderföretaget

Moderföretagets totala intäkter i det första kvartalet uppgick till 5,2 mkr (5,6 mkr). Periodens rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, blev -2,6 mkr (-0,2 mkr). Bolaget har allokerat mer resurser till generering av leads, marknadsföring, försäljning och infrastruktur för att kunna nå en skalbar tillväxt. Under hösten 2022 genomfördes en utökning av bemanningen. Resultatet efter finansiella poster i det första kvartalet uppgick till -2,9 mkr (-0,2 mkr).

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Uppdatering av förvärvet av Ciphers tillgångar för Knowledge360®

I januari 2023 offentliggjordes att Comintelli förvärvar amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen Knowledge360®.

I syfte att stärka positionen i USA har Comintelli förvärvat tillgångar från den amerikanska konkurrenten Cipher relaterade till deras SaaS-plattform Knowledge360®. Målet var att konvertera kunder till Comintellis SaaS-plattform, Intelligence2day®, vilket markant skulle öka årligen återkommande intäkter (ARR).

I ett pressmeddelande den 10 maj 2023 kommunicerades att ”Comintelli framgångsrikt fullföljer förvärvet av Knowledge360®”. Per den 6 maj 2023 hade Comintelli säkerställt nya Intelligence2day®-avtal från den förvärvade kundbasen till ett ARR-värde (årligen återkommande intäkter) av 6,0 mkr. Majoriteten av de nya kundavtalen är icke uppsägningsbara 12-månadsavtal. Bolaget bedömer att ytterligare affärer kan nås under 2023 vilket skulle höja total ARR från den förvärvade kundbasen till nivån 7 – 9 mkr. Vid offentliggörandet av förvärvet gavs målsättningen för ny ARR i spannet 4 – 13 mkr.

Inget av de nytecknade kundavtalen har påverkat varken intäkter eller ARR i det första kvartalet eftersom inget av avtalen har nyttjandeperiod av Intelligence2day® under kvartalet.

En del i förvärvsavtalet är att Comintelli förskottsbetalar $400 000 (ca 4,2 mkr). Denna förskottsinbetalning har gjorts i kvartalet och är balansförd under ”Övriga kortfristiga fordringar”. Som delfinansiering av förvärvet har lån på 2,0 mkr erhållits från ett konsortium av befintliga aktieägare. Villkoren bedöms vara marknadsmässiga med 1 % månatlig ränta och 5 % uppläggningsavgift. Lånen löper ut 31 december 2023.

Förvärvsavtalet anger att förvärvsköpeskillingen baseras på ARR för de kunder som konverteras från Knowledge360® till Intelligence2day®. Innan ytterligare betalning till säljaren initieras, kommer kvittning först göras mot redan utbetald förskottsbetalning, 4,2 mkr.

Förvärvsköpeskillingen kommer att kostnadsföras direkt över resultatet vilket också intäkterna kommer göra, i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för intäkter.

VD har ordet: ”Förvärvet av K360 banar väg för ökad tillväxt”

Inledning: Ökning av ARR

Bolagets viktigaste nyckeltal ARR ökar i det första kvartalet 2023 med 0,4 mkr, från 22,0 mkr till 22,4 mkr. ARR-ökningen är därmed 12,2 %, att jämföra med 13,4 % vid utgången av det fjärde kvartalet 2022. Under det andra kvartalet 2023 kommer de nya kundavtalen från förvärvet att adderas. Försäljningen under årets första kvartal uppgick till 4,9 mkr (5,2 mkr).

Omvärld och Marknad

Det osäkra konjunkturläget i omvärlden består, vilket påverkar alla företag inklusive våra kunder och prospekts. I denna oroliga värld ger vår stabila affärsmodell med återkommande intäkter från befintliga kunder oss möjlighet att fortsätta utvecklas.

Försäljning och Kunder

Nykundsförsäljningen från den befintliga verksamheten (utöver K360) har under årets första kvartal varit svagare än förväntat där inget nytt kundavtal tecknats. Säljresurser har allokerats för att säkerställa realisering av förvärvet vilket påverkat nykundsförsäljningen.

Betalda pilotinstallationer har de senaste åren räknats som kunder. Från och med 2023 kommer dessa piloter (med kortare licensperioder) inte längre räknas som kunder. Med denna nya definition var antalet kunder 61 vid utgången av 2022 och 55 vid utgången av det första kvartalet 2023. Som ett led i realiseringen av bolagets SaaS-strategi har vi blivit restriktivare vad gäller kundanpassningar och speciallösningar vilket medfört kundtapp av kunder med svag produktmatch.

Plattformen Intelligence2day®

Under senaste månaderna har intresset för Artificiell Intelligens (AI) exploderat. I april lanserade vi integration mellan Intelligence2day® och OpenAI:s generativa AI-teknik. Även om vi redan hade omfattande AI-funktioner (såsom klustring, klassificering, och översättning) bedömer vi att generativ AI är en av de mest disruptiva teknologierna någonsin. Vi kommer därför fortsätta utveckla vår nya integration med OpenAI API de kommande månaderna.

Förvärv av konkurrenten Cipher K360

Första kvartalet har till stor del präglats av förvärvet av den amerikanska konkurrenten Ciphers SaaS-plattform Knowledge360® (K360). Förvärvet har varit en framgång där en stor del av K360-kunderna valt att konvertera till Comintellis SaaS-plattform, Intelligence2day®.

Vi bedömer att total ARR från den förvärvade kundbasen kommer att landa på mellan 7 – 9 mkr där majoriteten av de nya kundavtalen är 12-månadersavtal. De nya kundavtalen från förvärvet kommer börja påverka ARR från och med det andra kvartalet 2023. Förvärvet gör Comintelli till en stark global aktör inom mjukvara för Market and Competitive Intelligence (M&CI).

Sammanfattningsvis

Comintelli har en väl anpassad och kostnadseffektiv organisation som arbetar tätt och digitalt över nationsgränser. Våra kontor finns i Stockholm och Chicago, USA, och tillsammans drivs vi av passionen att se våra kunder få ett strategiskt informationsövertag som gynnar deras affärer och samhället de verkar i. Vi skapar långsiktiga värden genom våra fyra strategiska initiativ;

Första delen av 2023 har varit exceptionell med ett stort inflöde av nya kunder från Cipher K360 på kort tid, vilket har ställt våra medarbetare, vår plattform och vår ledning inför svåra utmaningar. Vi har framgångsrikt övervunnit dessa, men utan våra mycket kompetenta och engagerade medarbetare skulle detta inte ha varit möjligt. Jag vill därför uttrycka mitt innerliga tack till alla medarbetare på Comintelli!

Detta ger oss en extra skjuts och vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt och dra nytta av skalfördelar både för oss själva och våra kunder.

Med bästa hälsningar,

Jesper Martell

VD Comintelli AB

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 8 948 332 (7 490 000).

Finansiell kalender

Delårsrapport för 2023 års första kvartal offentliggörs onsdagen den 24 maj 2023.

Årsstämma för räkenskapsåret 2022 hålles i Kista onsdagen den 24 maj 2023.

Delårsrapport för 2023 års andra kvartal offentliggörs torsdagen den 24 augusti 2023.

Delårsrapport för 2023 års tredje kvartal offentliggörs onsdagen den 22 november 2023.

Bokslutskommuniké för 2023 offentliggörs tisdagen den 27 februari 2024.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

Om Comintelli

Comintelli (www.comintelli.com) är en ledande leverantör av mjukvara för omvärldsanalys (s.k. Market and Competitive Intelligence). Företaget grundades 1999 och har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt ett dotterbolag i USA. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Comintellis prisbelönta och AI-baserade plattform Intelligence2day® (www.intelligence2day.com) gör det möjligt för företag att samla in, analysera och utnyttja information om sin omvärld (exempelvis marknader, trender, kunder och konkurrenter). Intelligence2day® används av olika typer av företag och organisationer inom framförallt kemi, försäkring, hälsovård, telekommunikation, IT och tillverkningssektorerna. Exempel på kunder är internationella företag som AkzoNobel, Bayer, Dow Corteva, Ericsson, Essity, JD Irving, Owens Corning och Tetra Pak. 

Exit mobile version