Tanalys

Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2023

Perioden i sammandrag

 

(3 350,8) MSEK.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

2023 2022 2022
jan-sep jan-sep jan-dec
Hyresintäkter 130,6 116,8 155,5
Driftnetto 94,3 86,5 116,3
Förvaltningsresultat -56,8 -5,9 -17,9
Totalresultat 99,0 298,5 386,4
Förvaltningsfastigheter 3 374,5 3 357,0 3 350,8
Skulder till kreditinstitut 2 108,2 1 977,8 2 006,6
Emitterat kapitalandelslån 1 252,2 1 252,2 1 252,2
Eget kapital 594,5 399,3 491,7
Balansomslutning 3 544,6 3 560,6 3 579,3
Nyckeltal (för definition se sid 23-24 i rapporten)
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97 99 96
Överskottsgrad, % 72,2 74 75
Hyresvärde, MSEK 180,5 162,4 159,2
Hyresduration, år 9,16 9,8 9,6
Direktavkastning, % 5,0 4,1 4,7
Medelränta kreditinstitut, % 5,72 2,32 3,16
Belåningsgrad, % 62,5 58,9 59,9
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 0,8 2,0 1,6
Justerad soliditet, % 34,9 39,6 39,2
Ränta kapitalandelslån, % 4,0 4,0 4,0
NAV-värde, % 98,2 110,5 110,1
Marknadskurs kapitalandelslån, % 51,0 80,6 72,6

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, Styrelseordförande på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se  

Per Torpare, Head of Fundraising and Business Development, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se  

För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se  

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter  

Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Magnus Nordholms försorg, den 10 november 2023, kl. 09:00 CET.

Taggar:

Exit mobile version