Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport för Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) perioden januari – september 2023

Published

on

Perioden i sammandrag

 

 • Hyresintäkterna uppgick till 130,6 (116,8) MSEK.
 • Driftnettot uppgick till 94,3 (86,5) MSEK.
 • Förvaltningsresultatet var -56,8 (-5,9) MSEK. Minskat förvaltningsresultat beror främst på ökade räntekostnader och även centrala administrationskostnader.
 • Värdeförändringar på koncernens fastigheter har påverkat resultatet med -131,1 (24,0) MSEK.
 • Omvärdering av kapitalandelslån har påverkat resultatet med 268,8 (294,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt var 99,0 (298,5) MSEK, varav -2,5 (1,5) belöper på innehav utan bestämmande inflytande.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -31,0 (-12,4) MSEK.
 • Investeringar i nya och befintliga fastigheter uppgick till 154,7 (339,9) MSEK.
 • Fastigheternas totala marknadsvärde uppgick vid periodens slut till 3 374,5

(3 350,8) MSEK.

 • NAV-värdet som belöper på kapitalandelslån serie A uppgick vid periodens slut till 98,2 (110,5) procent. NAV-värdet baseras på fastigheternas redovisade värden, se även definition sidan 23.
 • De kommersiella hyresavtalen har en genomsnittlig hyresduration (WAULT) om 9,2 (9,8) år.
 • Fondens justerade räntetäckningsgrad var vid periodens slut 0,8 (2,0). Bakgrunden är de ökade finansieringskostnaderna som följt på stigande marknadsräntor.
 • Kortfristiga räntebärande skulder, dvs. skulder med en kapitalbindningstid kortare än 12 månader, uppgick till 993,4 (576,2) MSEK.

Resultat- och balansposter i sammandrag samt nyckeltal

2023 2022 2022
jan-sep jan-sep jan-dec
Hyresintäkter 130,6 116,8 155,5
Driftnetto 94,3 86,5 116,3
Förvaltningsresultat -56,8 -5,9 -17,9
Totalresultat 99,0 298,5 386,4
Förvaltningsfastigheter 3 374,5 3 357,0 3 350,8
Skulder till kreditinstitut 2 108,2 1 977,8 2 006,6
Emitterat kapitalandelslån 1 252,2 1 252,2 1 252,2
Eget kapital 594,5 399,3 491,7
Balansomslutning 3 544,6 3 560,6 3 579,3
Nyckeltal (för definition se sid 23-24 i rapporten)
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97 99 96
Överskottsgrad, % 72,2 74 75
Hyresvärde, MSEK 180,5 162,4 159,2
Hyresduration, år 9,16 9,8 9,6
Direktavkastning, % 5,0 4,1 4,7
Medelränta kreditinstitut, % 5,72 2,32 3,16
Belåningsgrad, % 62,5 58,9 59,9
Justerad räntetäckningsgrad, gånger 0,8 2,0 1,6
Justerad soliditet, % 34,9 39,6 39,2
Ränta kapitalandelslån, % 4,0 4,0 4,0
NAV-värde, % 98,2 110,5 110,1
Marknadskurs kapitalandelslån, % 51,0 80,6 72,6

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, Styrelseordförande på Estea AB, telefon 08 679 05 00, e-post johan.eriksson@estea.se  

Per Torpare, Head of Fundraising and Business Development, telefon 070 922 10 88, e-post per.torpare@estea.se  

För mer information om Estea AB och våra fonder, se: www.estea.se  

Om Estea AB och Estea Omsorgsfastigheter AB (publ)

Estea AB grundades för 20 år sedan med syftet att erbjuda möjligheten att investera i fastigheter. Genom att via fonder utveckla och investera i kommersiella fastigheter och social infrastruktur skapar Estea AB värde för såväl sina investerare som samhället som helhet. En ansvarsfull utgångspunkt för verksamheten ger en förutsättning för att vara en långsiktig partner till företag, kommuner och regioner för samhällsutveckling och samtidigt skapa förutsägbara kassaflöden till investerare.

Estea AB har genom sin omfattande erfarenhet utvecklat den kunskap och position på marknaden som behövs för att framgångsrikt utveckla och genomföra relevanta fastighetsstrategier.

Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är en av Estea AB helägd och förvaltad fond. Fondens andelar är noterade vid Nasdaq Stockholms obligationslista. För mer information om fonden gå in på www.estea.se/fonder/estea-omsorgsfastigheter  

Informationen är sådan som Estea Omsorgsfastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom bolagets CEO Magnus Nordholms försorg, den 10 november 2023, kl. 09:00 CET.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Navigo Invest AB (publ) offentliggör Bokslutskommuniké för 2023

Published

on

By

Ett händelserikt och transformativt år som lägger grunden för framtida tillväxt”

Perioden januari – december 2023 (Koncernen)

 • Nettoomsättningen uppgick till 426,9 (104,6) Mkr
 • Rörelseresultat före avskrivningar och resultat från intressebolag uppgick till 63,9 (-18,8) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 38,1 (68,2) Mkr
 • Resultatet per stamaktie uppgick till 0,37 (1,16) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,35 (1,07) kr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -30,1 (-6,5) Mkr

Perioden januari – december 2023 (Moderbolaget)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,9 (15,9) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,0 (18,9) Mkr
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 56,2 (-23,1) Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,66 (-0,54) kr
 • Resultat per stamaktie efter utspädning uppgick till 0,64 (-0,54) kr
 • Periodens totalresultat uppgick till -141,9 (-302,5) Mkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -35,6 (-1,0) Mkr

Substansvärdet per den 31 december 2023 uppgick till 11,55 kronor per stamaktie jämfört med 13,69 kronor per stamaktie 30 september 2023 och 9,92 kronor vid slutet av fjärde kvartalet 2022. Detta innebär en minskning om 16 % över kvartalet. Jämfört med fjärde kvartalet föregående år har substansvärdet ökat med 16 %.

Vi har under 2023 genomfört en omfattande transformation av Navigo. Trots stora utmaningar ser vi nu de finansiella konturerna växa fram. Under 2023 omsatte gruppen 427 Mkr med en hälsosam EBITDA-marginal om cirka 15 procent.”, säger Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ).

Uppdaterat finansiellt mål

Styrelsen i Navigo har beslutat att skärpa det finansiella målet, från att nå en avkastning på 15 procent över en konjunkturcykel till att nå 15 procent per år i moderbolaget på substansvärdet per stamaktie.

Delårsrapporten finns i sin helhet bifogad detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida: https://navigoinvest.com/financial-page/#rapporter

Inbjudan till webbsänd presentation av rapporten

Navigo Invest bjuder in till en webbsänd presentation fredagen den 23 februari 2024 kl 10.00. Navigos VD och CFO kommer att presentera Bokslutskommunikén för 2023 samt svara på frågor. Presentationen hålls på svenska. Frågor kan ställas under presentationen genom att använda formuläret bredvid videon.

Länk till webbsändning: https://www.finwire.tv/webcast/navigo-invest/bokslutskommunike-2023

Denna information är sådan som Navigo Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-22 08:45 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Victor Örn, VD, Navigo Invest AB (publ), e-post: victor@navigoinvest.com, tel: 070-863 64 01.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nikotinfritt snus mer populärt bland svenskarna

Published

on

By

Alltfler snusare i Sverige snusar prillor utan vare sig tobak eller nikotin. Det visar data från Sveriges största e-handlare inom snus. Försäljningsvolymen av nikotinfria prillor ökade med 28 procent i Sverige under 2023 – och antalet kunder som köper nikotinfritt snus ökade med 50 procent. Många snusvarumärken lanserar nikotinfria alternativ och redan idag finns det över 60 olika produkter tillgängliga på marknaden.

VITT SNUS

Nikotinfritt snus innehåller varken tobak eller nikotin och har sedan länge varit ett alternativ för personer som vill sluta röka eller snusa. Senaste året har dock kategorin växt kraftigt och det har blivit allt vanligare att kombinera snus med och utan nikotin samt addera snus med koffein för att anpassa sitt användande efter känsla och behov under dagen. Det här är en del av en hälsotrend som följer samma mönster som inom bryggerinäringen där alkoholfri öl har vuxit snabbt senaste året.

 

Försäljningsdata från Snusbolaget, som har 790 000 kunder årligen, visar bland annat:

        Antalet kunder som köper nikotinfritt snus växte med 50 procent under 2023.

        Försäljningsvolymen av nikotinfria dosor växte med 28 procent.

        Det finns totalt 60 olika produkter inom kategorin och många nya produkter lanseras inom kort

        Det nikotinfria snuset växer i alla ålderskategorier. Men det är i åldrarna 18-24 och 55-64 som det växer allra mest.

        Det är fler kvinnor än män som har börjat använda nikotinfritt snus under 2023.

        Den mest populära smaken är mint, följt av frukt och tobak. De minst populära smakerna är kaffe och bergamott.

 

Nikotinfritt är en del av en ny trend

En undersökning bland de kunder som under året köpt nikotinfritt snus bekräftar att ökningen är en del av en ny trend. Bland kunderna angav 30 procent att de slutat med nikotin och ytterligare 10 procent att de använde nikotinfritt i syfte att helt sluta med nikotin. Ytterligare 30 procent angav att de använder nikotinfritt för att minska sitt nikotinanvändande.

Att variera mellan nikotinfritt- och vanligt snus eller nikotinportioner har också blivit allt vanligare. Hela 54 procent av de som deltog i undersökningen snusar både nikotinfritt- och vanligt snus. Till exempel väljer vissa ett koffeinsnus under dagen när de vill bli piggare och andra vill anpassa sitt snusande efter humör.

 

– Vi ser tydligt en ökad medvetenhet kring snus. Från att ha snusat samma märke har man gått till att variera styrka och smak. En ny trend är att även variera med helt nikotinfritt snus och koffeinsnus. Den här trenden bekräftas även av att många stora snusvarumärken nu lanserar olika nikotinfria produkter, säger Markus Lindblad, informationschef på Snusbolaget.

 

Topp 10 mest sålda nikotinfria snusvarumärken:

 1. Onico
 2. Zeronito
 3. Qvitt
 4. KickUp
 5. Lewa
 6. XQS
 7. Velo
 8. Hicaff
 9. Fuzion
 10. Lagom

 

Regional försäljningsdata – nikotinfritt ökar i Sveriges samtliga län

 

 

Län

Ökning i försäljningsvolym

Ökning i antal kunder

Blekinge

26%

40%

Dalarna

43%

55%

Gotland

78%

90%

Gävleborg

17%

43%

Halland

29%

55%

Jämtland

10%

52%

Jönköping

40%

56%

Kalmar

36%

59%

Kronoberg

15%

56%

Norrbotten

25%

49%

Skåne

35%

51%

Stockholm

20%

43%

Södermanland

26%

47%

Uppsala

24%

49%

Värmland

25%

45%

Västerbotten

45%

66%

Västernorrland

13%

33%

Västmanland

55%

55%

Västra götaland

34%

48%

Örebro

26%

53%

Östergötland

26%

50%

 

 

 

 

 

Markus Lindblad
Informationschef
Telefon: 0708-15 39 83
E-post: markus.lindblad@snusbolaget.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market notice 37/24 – OmniCar Holding AB´s share OMNI is moved to the Observation List

Published

on

By

Following today’s press release from Spotlight, the company’s share has been moved to Spotlight’s Observation List.

Information about the share:
Shortname: OMNI
ISIN-code: SE0009997331
Orderbook-ID: 303168
CFI: ESVUFR

FISN: OMNICAR/SH
Organization number: 559113-3987
LEI: 549300ZEJFG55QNUM778

Stockholm February 22, 2024

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
backoffice@spotlightstockmarket.com

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.