Tanalys

Delårsrapport januari-mars 2024 Cabonline Group Holding AB (publ)

JANUARI – MARS

Väsentliga händelser inom rapportperioden

Per 1 januari 2024 har fusion skett av Norges Taxi Öst AS, Norges Taxi Nord AS och Norges Taxi Vest AS in i Cabonline Norge AS i Norge. Efter fusionen äger Cabonline endast ett legalt bolag i Norge, Cabonline Norge AS.

Den 29 februari 2024 tillkännagavs att Cabonline Group har nått en överenskommelse om att sälja sin verksamhet i Danmark till det danska taxiföretaget Taxa Syd Gruppen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 2 april 2024 meddelade styrelsen i Cabonline Group Holding AB att de utsett Charlotta Söderlund, operativ chef i bolaget, till tillförordnad VD och koncernchef. Dag Kibsgaard-Petersen lämnade därmed bolaget.

Den 3 april 2024 meddelade Bolagsverket tillstånd att fusionera bolagen Taxi Helsingborg Aktiebolag och Taxi Skåne Aktiebolag att uppgå i Cabonline Region Syd AB.

Den 4 april 2024 meddelade Cabonline Group att Erik Skånsberg blivit utsedd till CFO och efterträder Fredrik Lundqvist som lämnar bolaget. Erik Skånsberg tillträdde den 15 april.

VD har ordet

Fortsatta marknadsutmaningar – hög investeringstakt bygger för framtiden och milstolpe i hållbarhet

Kvartalet präglades av fortsatta marknadsutmaningar för privatresekundgruppen (B2C). Vår strategi och styrkan i vår affärsmodell med tre övergripande kundgrupper B2P (offentliga), B2B (företag) och B2C (privat) har hjälpt oss att navigera genom dessa utmaningar för att minska resultatpåverkan. Kvartalsresultatet påverkades också av kapacitetsbrist av fordon samt hög investeringstakt i digital utveckling för framtiden.

Under det första kvartalet uppnådde Cabonline en omsättning på 1 287 MSEK jämfört med 1 450 MSEK samma kvartal föregående år och ett rörelseresultat på 43 MSEK jämfört med 57 MSEK, en minskning med 24%. Justerat EBITDA-resultat minskade med 14% under första kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Utveckling under kvartalet
Vårt fokus på kvalitet uppskattas av våra resenärer. App-resenärsnöjdheten under kvartalet nådde 4,62 på en 5-gradig skala, en ökning från 4,59 jämfört med samma period föregående år. Det visar på styrkan i vårt kunderbjudande och förstärker våra konkurrensfördelar.

Vår satsning på affärsresekundgruppen (B2B) har gett resultat. Under kvartalet har vi sett en fortsatt uppgång, vilket lett till en omsättningstillväxt på 21% jämfört med samma period föregående år. Även med påskens inverkan att beakta, har vårt unika Flygtaxi-koncept visat sig stabilt med en omsättningsökning på 1% jämfört med samma kvartal föregående år.

Makroekonomiska utmaningar fortsätter att påverka privatresandet (B2C). Trenden med minskat privatresande fortsatte för fjärde kvartalet i rad. Vi hade en minskning av B2C-resandet med 36% jämfört med samma period föregående år, medan minskningen när vi exkluderar Danmarks siffror för mars landade på 29%. Dessa siffror speglar konjunkturens inverkan på vår verksamhet. Även kapacitetsbristen av bilar under kvartalet har påverkat resultatet.

Under kvartalet har vi fortsatt vinna offentliga upphandlingar (B2P), vilket visar på förtroendet för Cabonline. Exempel på dessa är skolskjuts Mölndal Stad i Sverige och förnyat förtroenden att köra skolskjuts Malmö Stad, serviceresor i Region Sörmland och skolskjuts Umeå kommun.

Förberedelserna för implementeringen av vår nya boknings- och trafikledningsplattform har fortsatt under kvartalet. Processen har tagit längre tid än beräknat, vilket vi aktivt hanterar genom noggranna kvalitetskontroller och optimering av arbetsflöden. Vårt mål är att samla alla våra varumärken på en och samma boknings- och trafikledningsplattform under 2024-2025, vilket förväntas öka effektiviteten och förbättra kundupplevelsen. På lång sikt är vi övertygade om att våra investeringar i digital utveckling kommer att erbjuda betydande fördelar och öppna upp nya möjligheter för Cabonline.

Milstolpe i hållbarhet och ansvarstagande
I vår strävan att leda vägen mot en mer hållbar framtid har Cabonline uppnått en betydande milstolpe. Vi är stolta över att bli det första taxibolaget i norra Europa med klimatmål i linje med Parisavtalets 1,5-gradiga mål, godkända av Science Based Targets initiative (SBTi).

SBTi har skapat ett ramverk för vetenskapligt baserade klimatmål för företag och organisationer. För godkännande måste företagen kartlägga utsläpp i hela värdekedjan (Scope 1, 2 och 3) och sätta mål som motsvarar eller överträffar Parisavtalets ambitioner.

Cabonlines klimatmål omfattar alla utsläpp i värdekedjan, både uppströms från leverantörer och nedströms från egen verksamhet. Merparten av utsläppen genereras av anslutna taxibilar. Företagets mål, att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål, godkändes i april 2024.

Under första kvartalet ökade andelen elbilar till 29% av totala flottan och andelen av personbilsflottan som är fossilbränsleoberoende (el eller biogasfordon) ökade till 57%.

Förändringar i ledningsgruppen
Den 2 april 2024 utsågs Charlotte Söderlund till tillförordnad VD och koncernchef. Dag Kibsgaard-Petersen har därmed lämnat bolaget. Charlotta rekryterades till Cabonline Group 2017. Hon kommer fortsatt ha sin tidigare roll som COO och fördela ansvar och arbetsuppgifter inom den operativa delen av Cabonline.

Magnus Creutz tillträdde som Chief Commercial Officer (CCO) den 8 april 2024. Han har en gedigen kommersiell bakgrund inom B2B- och B2C-segmenten, senast som Director B2B Nordics på Allente.

Den 15 april tillträdde Erik Skånsberg som ny CFO. Han har en mångsidig bakgrund inom affärsplanering, M&A samt corporate och managerial finance.

Verksamheten i Danmark såld
Den 29 februari 2024 sålde Cabonline sin danska verksamhet Taxi 4×27 till Taxa Syd Gruppen som ett led i strategiska affärsplanen att fokusera på verksamheterna i Finland, Norge och Sverige. I affären ingick Cabonline Danmark ApS och Taxi 4×27 A/S och Taxa Syd tog över alla anställda och kontrakt.

Framåtblick
Jag är ödmjuk och tacksam för att ha fått möjligheten att ta över rollen som tillförordnad VD för Cabonline Group. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta tätt tillsammans med alla fantastiska kollegor för att fortsätta driva Cabonline framåt och stärka vår position på den nordiska marknaden.

Denna rapport understryker vikten av att intensifiera vårt arbete med ny boknings- och trafikledningsplattform och vikten av att lösa våra kapacitetsutmaningar. Dessa åtgärder är avgörande för att säkerställa vår konkurrenskraft och förmåga att möta kundernas behov effektivt.

I takt med att vi rör oss genom 2024, ser vi att förutsättningarna fortsatt är osäkra och präglas av makroekonomiska marknadsutmaningar. Vi möter därför resten av året med stor ödmjukhet och fokuserar på det vi själva kan påverka.

Slutligen vill jag uttrycka min djupa tacksamhet till vårt team, våra förare, och åkare för deras outtröttliga arbete och engagemang. Ert arbete är kärnan i vår framgång. Till våra resenärer och kunder, ert förtroende är vår största tillgång. Tillsammans bygger vi en starkare och mer hållbar framtid.

Stockholm maj 2024
Charlotta Söderlund
tf VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotta Söderlund, tf VD, tel +46 70 453 77 70, charlotta.weigel@cabonline.com
Erik Skånsberg, CFO, tel +46 79 062 38 84, erik.skansberg@cabonline.com

Om Cabonline Group:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med cirka 2 200 anslutna åkerier och cirka 4 100 bilar i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen, Fixu Taxi  och Flygtaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsatte 2023 cirka 5,6 Mdr SEK. För mer information: cabonlinegroup.com

Exit mobile version