Tanalys

Företag med hög interoperabilitet kan uppnå sex gånger så hög intäktstillväxt

STOCKHOLM; 15 mars, 2023 – En ny undersökning från Accenture visar att företag med hög interoperabilitet (två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra) har större möjlighet att hantera osäkra marknadsförhållanden och uppnå bättre ekonomiska resultat. Förra året växte intäkterna för företag med hög interoperabilitet (en tredjedel av de tillfrågade företagen – 34%) sex gånger snabbare än för de med låg interoperabilitet. Dessutom har dessa företag möjlighet att frigöra ytterligare fem procentenheter i årlig intäktstillväxt tack vare ökad flexibilitet och motståndskraft jämfört med marknaden.

För rapporten – Value Untangled: Accelerating radical growth through interoperabilitygenomförde Accenture en undersökning med fler än 4 000 chefer och ledare i 19 branscher och 23 länder. Rapporten visade att hälften av företagen (49%) implementerat ny teknik och förändrat sin verksamhet snabbare än någonsin, och 40 procent hade därtill transformerat flera delar av verksamheten samtidigt. Till sin hjälp har företagen haft just interoperabilitet, som gjort det möjligt att minska tiden det tar att förändra affärsmodeller och processer. Användningen av applikationer och system som interagerar med varandra främjar delning av data, transparens och samarbete mellan affärsfunktioner. Detta gör i sin tur att företag kan ställa om snabbare och ta vara på nya affärsmöjligheter.

“Även om konceptet interoperabilitet inte är nytt, så är det först nu som tekniken verkligen tillåter företag att göra konkreta förändringar.”, säger Peter Lindell, verksam inom Accentures affärsområde Enterprise & Industry Technologies. ”För att kunna genomföra snabba förändringar behöver interoperabilitet och integrering av IT-system och applikationer finnas på plats. En av tre företag i undersökningen har infört operabilitet, och får också en kraftigt ökad tillväxt, effektivitet och anpassningsförmåga som resultat.”

Rapporten visar att företag med hög operabilititet inte bara uppnådde bättre finansiella resultat. De var även 12 procentenheter bättre på att vidareutveckla leveranskedjor och produktion; 16 procentenheter bättre på att förnya kundupplevelser; 12 procentenheter bättre på att öka medarbetarnas effektivitet; 4 procentenheter bättre på att implementera hållbara affärsmodeller; och hade 11 procentenheter högre sannolikhet att bibehålla effektiva förändringar i verksamheten.

Företag med hög interoperabilitet fick stor utväxling på sina investeringar. Genom att endast allokera 2–4 procent av företagets IT-budget till applikationer kan de uppnå lönsam tillväxt och hantera lika många eller fler applikationer inom sin technologi-stack. De flesta företag har idag fler än 500 applikationer, och 82 procent av företagen säger att de kommer fortsätta utöka sitt fokus på applikationer, vilket gör interoperabilitet mellan funktioner ännu viktigare. Samtidigt säger 66 procent att antalet applikationer och tillhörande tekniska utmaningar kan vara ett hinder för att få dem att fungera ihop på ett bra sätt. De företag som har gjort interoperabilitet till en central del av såväl affärsstrategin som teknik-investeringarna är de som har lyckats bäst.

”Standardisering av processer och teknik kan fungera som ett medel för högre interoperabilitet. Ju fler delar av verksamheten som följer samma standarder, desto lättare är det uppnå integrerade lösningar som kan utnyttjas av alla anställda. Därför behöver interoperabilitet ses som en affärstrategisk fråga, en investering som på längre sikt ger en mer effektiv organisation”, säger Peter Lindell.

Rapporten rekommenderar tre åtgärder:

Använd molntjänster – Molnet är en grundbult för sammanlänkning och kommunikation mellan olika system. De företag som lyckats förbättra sin operabilitet har börjat flytta existerande applikationer till molnet, och investerat i nya molnbaserade tjänster. Mer specifikt så använder de molnet för att koppla samman data och tjänster för flera applikationer, och på så sätt skapa en holistisk infrastruktur i företaget. Undersökningen visade att knappt 72 procent av företagen med hög eller medelhög nivå av interoperabilitiet har implementerat lösningar i publika moln, och redan migrerat 30 procent av sin data och arbetsflöden dit. Endast 60 procent av de företag som hade låg eller ingen interoperabilitet hade implementerat motsvarande lösningar i ett publikt moln.

Utnyttja komponerbar infrastruktur – Genom att använda beprövade tekniska lösningar som kan konfigureras och omkonfigureras snabbt för att möta förändrade affärsbehov, skapas flexibilitet över hela företaget. Komponerbar infrastruktur, eller ”composable technologymöjliggör snabbare, bättre och billigare digitala transformationer. För att nå dit krävs att företag byter från en teknisk arkitektur av statiska, fristående delar till en infrastruktur av komponerbara delar. Genom att använda förbyggda, interoperabla lösningar för att byta och uppdatera mindre applikationskomponenter, kan nya lösningar skapas utan större störningar.

Fokusera på meningsfullt samarbete – Interoperabla applikationer är bara en del av ekvationen. Interoperabilitet i vidare mening kan skapa värdefullt samarbete genom att låta olika avdelningar och medarbetare arbeta mot ett gemensamt mål. De kan exempelvis använda sig av realtidsdata, analytics och AI för att vidareutveckla kompetens och effektivisera verksamheten. Denna samarbetskultur behöver dock byggas från toppen av företagen. Fler än en fjärdedel (27%) av cheferna i undersökningen ansåg att brist på samarbete är en utmaning orsakad av låg eller ingen interoperabilitet. Ledare inom företag har möjlighet att förbättra samarbetet genom att skapa en teknisk infrastruktur som uppmuntrar anställda till samverkan, och hjälpa dem att utveckla integrerade lösningar på gemensamma utmaningar.

För mer information om rapporten, vänligen besök: www.accenture.com/value-untangled.

Ladda gärna ner vår nya app ”Accenture Foresight”, som ger ett personligt flöde av alla våra senaste rapporter, fallstudier, bloggar, interaktiva datadiagram, podcasts och mer. http://www.accenture.com/foresight.

Om undersökningen
Under första halvåret 2022 genomförde Accenture Research en undersökning med 4 053 chefer och ledare på c-nivå i 19 branscher och 23 länder. Undersökningen samlade data om företagens teknologiska ekosystem, affärsförutsättningar och finansiella resultat med hjälp av ett flertal mätningar. Resultaten kompletterades med 25 djupintervjuer och 40 fallstudier, liksom en uppföljande undersökning. Sedan analyserades de utmaningar som organisationer möter när de integrerar IT-ekosystem och skapar nya tekniska lösningar för samverkan.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultbolag som hjälper världens ledande företag, myndigheter och andra organisationer att utveckla digitala lösningar, optimera sina verksamheter, öka tillväxten och förbättra kund- och användarupplevelser. Vi är ett talang- och innovationslett företag med 738 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Idag är teknologi grundbulten för förändring, och tack vare ett stort ekosystem av tjänster och lösningar, är vi ledande inom den förändringen. Vi kombinerar styrkan i nya teknologier med vår djupa branscherfarenhet, omfattande specialistkunskaper och globala närvaro. Vi har en unik förmåga att leverera konkreta resultat tack vare bredden av våra tjänster, lösningar och erfarenheter inom flera områden, som exempelvis Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X och Accenture Song. Dessa förmågor, tillsammans med vår ambition att skapa värde tillsammans med våra kunder, hjälper oss att lyckas och bygga långsiktiga relationer. Vi mäter vår framgång genom det värde vi skapar för kunder, oss själva, våra aktieägare, partners och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Exit mobile version