Connect with us

Marknadsnyheter

Företag med hög interoperabilitet kan uppnå sex gånger så hög intäktstillväxt

Published

on

STOCKHOLM; 15 mars, 2023 – En ny undersökning från Accenture visar att företag med hög interoperabilitet (två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra) har större möjlighet att hantera osäkra marknadsförhållanden och uppnå bättre ekonomiska resultat. Förra året växte intäkterna för företag med hög interoperabilitet (en tredjedel av de tillfrågade företagen – 34%) sex gånger snabbare än för de med låg interoperabilitet. Dessutom har dessa företag möjlighet att frigöra ytterligare fem procentenheter i årlig intäktstillväxt tack vare ökad flexibilitet och motståndskraft jämfört med marknaden.

För rapporten – Value Untangled: Accelerating radical growth through interoperabilitygenomförde Accenture en undersökning med fler än 4 000 chefer och ledare i 19 branscher och 23 länder. Rapporten visade att hälften av företagen (49%) implementerat ny teknik och förändrat sin verksamhet snabbare än någonsin, och 40 procent hade därtill transformerat flera delar av verksamheten samtidigt. Till sin hjälp har företagen haft just interoperabilitet, som gjort det möjligt att minska tiden det tar att förändra affärsmodeller och processer. Användningen av applikationer och system som interagerar med varandra främjar delning av data, transparens och samarbete mellan affärsfunktioner. Detta gör i sin tur att företag kan ställa om snabbare och ta vara på nya affärsmöjligheter.

“Även om konceptet interoperabilitet inte är nytt, så är det först nu som tekniken verkligen tillåter företag att göra konkreta förändringar.”, säger Peter Lindell, verksam inom Accentures affärsområde Enterprise & Industry Technologies. ”För att kunna genomföra snabba förändringar behöver interoperabilitet och integrering av IT-system och applikationer finnas på plats. En av tre företag i undersökningen har infört operabilitet, och får också en kraftigt ökad tillväxt, effektivitet och anpassningsförmåga som resultat.”

Rapporten visar att företag med hög operabilititet inte bara uppnådde bättre finansiella resultat. De var även 12 procentenheter bättre på att vidareutveckla leveranskedjor och produktion; 16 procentenheter bättre på att förnya kundupplevelser; 12 procentenheter bättre på att öka medarbetarnas effektivitet; 4 procentenheter bättre på att implementera hållbara affärsmodeller; och hade 11 procentenheter högre sannolikhet att bibehålla effektiva förändringar i verksamheten.

Företag med hög interoperabilitet fick stor utväxling på sina investeringar. Genom att endast allokera 2–4 procent av företagets IT-budget till applikationer kan de uppnå lönsam tillväxt och hantera lika många eller fler applikationer inom sin technologi-stack. De flesta företag har idag fler än 500 applikationer, och 82 procent av företagen säger att de kommer fortsätta utöka sitt fokus på applikationer, vilket gör interoperabilitet mellan funktioner ännu viktigare. Samtidigt säger 66 procent att antalet applikationer och tillhörande tekniska utmaningar kan vara ett hinder för att få dem att fungera ihop på ett bra sätt. De företag som har gjort interoperabilitet till en central del av såväl affärsstrategin som teknik-investeringarna är de som har lyckats bäst.

”Standardisering av processer och teknik kan fungera som ett medel för högre interoperabilitet. Ju fler delar av verksamheten som följer samma standarder, desto lättare är det uppnå integrerade lösningar som kan utnyttjas av alla anställda. Därför behöver interoperabilitet ses som en affärstrategisk fråga, en investering som på längre sikt ger en mer effektiv organisation”, säger Peter Lindell.

Rapporten rekommenderar tre åtgärder:

Använd molntjänster – Molnet är en grundbult för sammanlänkning och kommunikation mellan olika system. De företag som lyckats förbättra sin operabilitet har börjat flytta existerande applikationer till molnet, och investerat i nya molnbaserade tjänster. Mer specifikt så använder de molnet för att koppla samman data och tjänster för flera applikationer, och på så sätt skapa en holistisk infrastruktur i företaget. Undersökningen visade att knappt 72 procent av företagen med hög eller medelhög nivå av interoperabilitiet har implementerat lösningar i publika moln, och redan migrerat 30 procent av sin data och arbetsflöden dit. Endast 60 procent av de företag som hade låg eller ingen interoperabilitet hade implementerat motsvarande lösningar i ett publikt moln.

Utnyttja komponerbar infrastruktur – Genom att använda beprövade tekniska lösningar som kan konfigureras och omkonfigureras snabbt för att möta förändrade affärsbehov, skapas flexibilitet över hela företaget. Komponerbar infrastruktur, eller ”composable technologymöjliggör snabbare, bättre och billigare digitala transformationer. För att nå dit krävs att företag byter från en teknisk arkitektur av statiska, fristående delar till en infrastruktur av komponerbara delar. Genom att använda förbyggda, interoperabla lösningar för att byta och uppdatera mindre applikationskomponenter, kan nya lösningar skapas utan större störningar.

Fokusera på meningsfullt samarbete – Interoperabla applikationer är bara en del av ekvationen. Interoperabilitet i vidare mening kan skapa värdefullt samarbete genom att låta olika avdelningar och medarbetare arbeta mot ett gemensamt mål. De kan exempelvis använda sig av realtidsdata, analytics och AI för att vidareutveckla kompetens och effektivisera verksamheten. Denna samarbetskultur behöver dock byggas från toppen av företagen. Fler än en fjärdedel (27%) av cheferna i undersökningen ansåg att brist på samarbete är en utmaning orsakad av låg eller ingen interoperabilitet. Ledare inom företag har möjlighet att förbättra samarbetet genom att skapa en teknisk infrastruktur som uppmuntrar anställda till samverkan, och hjälpa dem att utveckla integrerade lösningar på gemensamma utmaningar.

För mer information om rapporten, vänligen besök: www.accenture.com/value-untangled.

Ladda gärna ner vår nya app ”Accenture Foresight”, som ger ett personligt flöde av alla våra senaste rapporter, fallstudier, bloggar, interaktiva datadiagram, podcasts och mer. https://www.accenture.com/foresight.

Om undersökningen
Under första halvåret 2022 genomförde Accenture Research en undersökning med 4 053 chefer och ledare på c-nivå i 19 branscher och 23 länder. Undersökningen samlade data om företagens teknologiska ekosystem, affärsförutsättningar och finansiella resultat med hjälp av ett flertal mätningar. Resultaten kompletterades med 25 djupintervjuer och 40 fallstudier, liksom en uppföljande undersökning. Sedan analyserades de utmaningar som organisationer möter när de integrerar IT-ekosystem och skapar nya tekniska lösningar för samverkan.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultbolag som hjälper världens ledande företag, myndigheter och andra organisationer att utveckla digitala lösningar, optimera sina verksamheter, öka tillväxten och förbättra kund- och användarupplevelser. Vi är ett talang- och innovationslett företag med 738 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Idag är teknologi grundbulten för förändring, och tack vare ett stort ekosystem av tjänster och lösningar, är vi ledande inom den förändringen. Vi kombinerar styrkan i nya teknologier med vår djupa branscherfarenhet, omfattande specialistkunskaper och globala närvaro. Vi har en unik förmåga att leverera konkreta resultat tack vare bredden av våra tjänster, lösningar och erfarenheter inom flera områden, som exempelvis Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X och Accenture Song. Dessa förmågor, tillsammans med vår ambition att skapa värde tillsammans med våra kunder, hjälper oss att lyckas och bygga långsiktiga relationer. Vi mäter vår framgång genom det värde vi skapar för kunder, oss själva, våra aktieägare, partners och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Allvarlig arbetsplatsolycka på projekt i Hyllie, Malmö

Published

on

By

Under måndagseftermiddagen inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka i Hyllie, Malmö. Räddningstjänsten och polis var snabbt på plats och konstaterade att en man som arbetade för en underentreprenör till Veidekke var bekräftad avliden.

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet om det tragiska som hänt, och vi tänker först och främst på hans anhöriga och på de drabbade på arbetsplatsen, säger Charlotta Nilsén, verksamhetsområdeschef Bygg.

Anhöriga är underrättade av polisen. Vi på Veidekke kommer att bistå arbetsmiljöverket och polisen med all information som behövs för att få klarhet i vad som har orsakat olyckan.

Vi uppdaterar med mer information så fort vi vet mer. Tillsvidare så hänvisar vi till räddningstjänst och polis.

För mer information kontakta:

Melissa Mahan, kommunikation- och marknadschef Veidekke Bygg, tfn 072-227 94 34

Veidekke är en av Skandinaviens ledande entreprenörer och utför alla sorters bygg- och anläggningsuppdrag. Involvering och lokalkunskap kännetecknar verksamheten. Koncernen omsätter ca 43 miljarder NOK och hälften av de ca 8000 medarbetarna äger aktier i verksamheten. Veidekke är noterat på Oslobörs och har sedan starten 1936 alltid gått med vinst.

Continue Reading

Marknadsnyheter

edyoutec publicerar Årsredovisning 2023

Published

on

By

edyoutec AB (”edyoutec” eller ”Bolaget”) publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig att ladda ner på bolagets hemsida www.edyoutec.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eric de Basso, VD, edyoutec AB
E-post:
eric@edyoutec.com
Telefon: +46 70 780 52 00

Om edyoutec
edyoutec AB
är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, EdTech och spel. Inom vertikalen EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som edyoutec har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS.

För mer information, se edyotecs webbplats www.edyoutec.com.

Continue Reading

Marknadsnyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WONDERBOO HOLDING AB (PUBL)

Published

on

By

Aktieägarna i Wonderboo Holding AB, org.nr 559397–1723 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 27 juni 2024 kl. 10.00 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, Stockholm. Inregistrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 juni 2024,
 • dels anmäla sitt deltagande senast den 20 juni 2024 via e-post till anmalan@wonderboo.com eller per post till Wonderboo Holding AB, Färögatan 33, 24 tr, 164 51 Kista. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, aktieinnehav, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, förekommande fall, uppgift om biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER           

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 20 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FULLMAKTER

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wonderboo.com) senast tre veckor innan stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 2. Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten
 5. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att periodens resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till de ordinarie styrelseledamöterna eller till styrelsens ordförande.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ansökt om upptagande till handel på NGM Nordic SME. Fram till att ansökan har godkänts är förslaget att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt med godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor

För perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter.

Det föreslås att Anders Blom, Björn Rosengren och Daniel Rudeklint omväljs till ordinarie styrelseledamöter. Angelica Stebrant har avböjt omval. En fjärde styrelseledamot kommer att presenteras genom pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelsen föreslår, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som Bolagets revisor. WeAudit Sweden AB har meddelat att Mikael Köver kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor om WeAudit Sweden AB omväljs.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissionen som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissionen som beslutas med stöd   av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet registrerade aktier i Bolaget till 5 756 612 aktier, vilket motsvarar 5 756 612 röster.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt ovan nämnda förhållanden beträffande dotterföretag.  Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden och förslag som ska tas upp på årsstämman.

Handlingar

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar hänförliga till föreslagna beslut till årsstämman kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats www.wonderboo.com senast tre veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, poströstningsformulär samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________________

Stockholm i maj 2024

Wonderboo Holding AB

Styrelsen

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.