Tanalys

Komplettering av pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Cline Scientific AB

I det pressmeddelande som skickades ut 17 mars 2023 8:30 saknades tiden för Årsmötet. Tiden skall vara 17:00 med inregistrering som startar 16:30. Tiden anges med fetstil detta pressmeddelande som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Kompletteringen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2023 16:40.

 

Aktieägarna i Cline Scientific AB, 556867-8238, (”Cline Scientific” eller ””Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2023 kl. 17:00, med inregistrering som startar kl. 16:30, i bolagets lokaler på Argongatan 2C i Mölndal. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2023 via stämmokommuniké.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 11 april 2023; samt senast måndagen 17 april 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till bolaget på adress Argongatan 2C, 431 53, Mölndal eller till: info@clinescientific.com.

 

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Personuppgifter, som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 11 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 268 784 stycken och antalet röster till 29 042 541. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.  Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.clinescientific.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Argongatan 2C, 431 53, Mölndal, 413 19, Göteborg eller alternativt till: info@clinescientific.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare för stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringspersoner
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om följande:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 3. Val av styrelse och revisor eller revisor
 4. Beslut om emissionsbemyndigande, se förslag nedan
 5. Förslag till ändring i Bolagsordning, se förslag nedan
 6. Beslut om bemyndigande av styrelsen till att göra smärre justeringar för att kunna registrera Bemyndigande samt ny Bolagsordning
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra till sex ledamöter. Styrelsen föreslår att en revisor och en revisors suppleant utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode fortsatt ej utgår.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisor (punkt 12)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de till omval föreslår Patrik Sundh och Johan Bjurquist där Johan Bjurquist verkar som ordförande. Som nyval till styrelsen föreslås Andreas Regell och Karl Corneliusson, se bilaga 1. Torleif Möllerström och Mattias Andrup har avböjt omval.

Till revisor föreslås fortsatt förtroende ges till auktoriserad revisor Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås auktoriserad revisor Markus Hellsten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i protokollet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering så att bemyndigande om emission samt emissioner går att genomföra. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna ha möjligheter att ta in ytterligare kapital för att expandera verksamheten och fortsätta utveckla bolaget.

Förslag till ändring i Bolagsordningen: Förändring av gränser för antal aktier samt aktiekapital (punkt 14)

 

Styrelsen föreslår att gränserna för antal aktier sätts till: Minst antal aktier 19 000 000 st och maximalt antal aktier 76 000 000 st samt att gränserna för aktiekapital följer detta och sålunda sätts till: Minst 1 900 000 kr och maximalt 7 600 000 kr.

Syftet med denna förändring är att framtida emissioner skall kunna rymmas inom dessa gränser.

 

Förslag till smärre justeringar (punkt 15)

 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

_______________________

Styrelsen i mars 2023

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:30 CET den 17 mars 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD   
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com  
Telefon: 0703-585 088    

 

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

 

Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C E-post: info@clinescientific.com

431 53  MÖLNDAL  Hemsida: www.clinescientific.com

 

 

Bilaga 1

 

Förslag till nyval i styrelse:

 

Karl Corneliusson

Karl arbetar idag som produktansvarig för ECO Charge som erbjuder säkra laddskåp för mobiltelefoner, datorer och elcykelbatterier. Han har en bred bakgrund genom ett flertal olika positioner i ledande företag inom IT-, säkerhets- och vitvarubranschen. Dessutom har han startat och drivit ett företag specialiserat på finansiering kring IT-tjänster. Han har en bred erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Han är en av ägarna till startupbolaget Swordhero AB som genom sin AI-coach Relentless Trainer vill förändra träningsvärlden. Styrelseerfarenhet finns från Örgryte IS där han har varit ledamot i såväl huvudstyrelsen som fotbollssektionen. Innan resan inom näringslivet startade så var han professionell fotbollsspelare och har bl.a. representerat Sverige i samtliga landslag, från pojklandslaget hela vägen upp till A-landslaget.

 

Andreas Regell

Andreas har 25 års erfarenhet av sälj och marknad inom främst FMCG livsmedel. Har ansvarat för detaljhandel, food service, export, online, special trade och private label.  Han har utarbetat säljstrategier och drivit genomförandet både med externa partners och egen sälj- och marknadsorganisation. Lanserat nya produkter både i Sverige och på utvalda exportmarknader. Jobbat strategiskt i företagsledning likväl som operationellt. Andreas erfarenhet har främst skett i företag med starkt entreprenörskap och ”can do” attityd vilket har gjort honom starkt lösningsorienterad. Exempel på företag är Almondy AB (tidigare Mandelbageriet, frysta tårtor), Ridderheims och Falbygden AB (nu Atria Deli), Doggy AB. Han har ett stort intresse i entreprenörskap och tillväxt.

 

Exit mobile version