Connect with us

Marknadsnyheter

Komplettering av pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Cline Scientific AB

Published

on

I det pressmeddelande som skickades ut 17 mars 2023 8:30 saknades tiden för Årsmötet. Tiden skall vara 17:00 med inregistrering som startar 16:30. Tiden anges med fetstil detta pressmeddelande som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Kompletteringen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2023 16:40.

 

Aktieägarna i Cline Scientific AB, 556867-8238, (”Cline Scientific” eller ””Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 april 2023 kl. 17:00, med inregistrering som startar kl. 16:30, i bolagets lokaler på Argongatan 2C i Mölndal. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 19 april 2023 via stämmokommuniké.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att deltaga på stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen 11 april 2023; samt senast måndagen 17 april 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till bolaget på adress Argongatan 2C, 431 53, Mölndal eller till: info@clinescientific.com.

 

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Personuppgifter, som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 11 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 19 268 784 stycken och antalet röster till 29 042 541. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten.  Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.clinescientific.com. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Argongatan 2C, 431 53, Mölndal, 413 19, Göteborg eller alternativt till: info@clinescientific.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av protokollförare för stämman
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två justeringspersoner
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om följande:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 3. Val av styrelse och revisor eller revisor
 4. Beslut om emissionsbemyndigande, se förslag nedan
 5. Förslag till ändring i Bolagsordning, se förslag nedan
 6. Beslut om bemyndigande av styrelsen till att göra smärre justeringar för att kunna registrera Bemyndigande samt ny Bolagsordning
 7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer (punkt 10)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra till sex ledamöter. Styrelsen föreslår att en revisor och en revisors suppleant utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode fortsatt ej utgår.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor eller revisor (punkt 12)

Aktieägare i Bolaget har meddelat att de till omval föreslår Patrik Sundh och Johan Bjurquist där Johan Bjurquist verkar som ordförande. Som nyval till styrelsen föreslås Andreas Regell och Karl Corneliusson, se bilaga 1. Torleif Möllerström och Mattias Andrup har avböjt omval.

Till revisor föreslås fortsatt förtroende ges till auktoriserad revisor Stefan Kylebäck som huvudansvarig revisor. Till revisorssuppleant föreslås auktoriserad revisor Markus Hellsten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner (punkt 13)

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

 

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i protokollet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering så att bemyndigande om emission samt emissioner går att genomföra. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna ha möjligheter att ta in ytterligare kapital för att expandera verksamheten och fortsätta utveckla bolaget.

Förslag till ändring i Bolagsordningen: Förändring av gränser för antal aktier samt aktiekapital (punkt 14)

 

Styrelsen föreslår att gränserna för antal aktier sätts till: Minst antal aktier 19 000 000 st och maximalt antal aktier 76 000 000 st samt att gränserna för aktiekapital följer detta och sålunda sätts till: Minst 1 900 000 kr och maximalt 7 600 000 kr.

Syftet med denna förändring är att framtida emissioner skall kunna rymmas inom dessa gränser.

 

Förslag till smärre justeringar (punkt 15)

 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

 

_______________________

Styrelsen i mars 2023

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser. Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan 08:30 CET den 17 mars 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Sundh, VD   
E-post: patrik.sundh@clinescientific.com  
Telefon: 0703-585 088    

 

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerade cancerdiagnostik och stamcellsterapier.  Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science. Cline driver två projekt in i klinisk fas, StemCART – en stamcellsterapi för broskreparation, och CellRACE – en cancerdiagnostisk produkt för att förutsäga metastasering.

 

Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C E-post: info@clinescientific.com

431 53  MÖLNDAL  Hemsida: www.clinescientific.com

 

 

Bilaga 1

 

Förslag till nyval i styrelse:

 

Karl Corneliusson

Karl arbetar idag som produktansvarig för ECO Charge som erbjuder säkra laddskåp för mobiltelefoner, datorer och elcykelbatterier. Han har en bred bakgrund genom ett flertal olika positioner i ledande företag inom IT-, säkerhets- och vitvarubranschen. Dessutom har han startat och drivit ett företag specialiserat på finansiering kring IT-tjänster. Han har en bred erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. Han är en av ägarna till startupbolaget Swordhero AB som genom sin AI-coach Relentless Trainer vill förändra träningsvärlden. Styrelseerfarenhet finns från Örgryte IS där han har varit ledamot i såväl huvudstyrelsen som fotbollssektionen. Innan resan inom näringslivet startade så var han professionell fotbollsspelare och har bl.a. representerat Sverige i samtliga landslag, från pojklandslaget hela vägen upp till A-landslaget.

 

Andreas Regell

Andreas har 25 års erfarenhet av sälj och marknad inom främst FMCG livsmedel. Har ansvarat för detaljhandel, food service, export, online, special trade och private label.  Han har utarbetat säljstrategier och drivit genomförandet både med externa partners och egen sälj- och marknadsorganisation. Lanserat nya produkter både i Sverige och på utvalda exportmarknader. Jobbat strategiskt i företagsledning likväl som operationellt. Andreas erfarenhet har främst skett i företag med starkt entreprenörskap och ”can do” attityd vilket har gjort honom starkt lösningsorienterad. Exempel på företag är Almondy AB (tidigare Mandelbageriet, frysta tårtor), Ridderheims och Falbygden AB (nu Atria Deli), Doggy AB. Han har ett stort intresse i entreprenörskap och tillväxt.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Hedersrelaterat våld och förtryck – ny metod för varaktig förändring

Published

on

By

Hedersrelaterat våld och förtryck (HVF) är ett komplext och utbrett samhällsproblem som innebär stora utmaningar för socialtjänsten. Marie Christou-Kressner och Maria Hagberg, som båda har gedigen erfarenhet av socialt arbete med HVF, ser det som en viktig del i det aktiva integrations- och jämställdhetsarbetet. Nu kommer deras bok Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten. Den visar en metod för hur socialtjänsten kan arbeta för att möjliggöra varaktig förändring för utsatta och deras familjer.

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett område omgärdat av myter, fördomar och ryktesspridning. Det finns till exempel en allmän uppfattning om att det inte går att arbeta förebyggande eller behandlande med familjerna, att hotet är konstant och att en återförening efter placering därför aldrig är möjlig.

– Det råder stor brist på kunskap om insatser för förändring när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har arbetat länge med detta och vet att det i många svenska kommuner sedan flera år pågår ett aktivt familjearbete med familjer som lever i en hederskontext men att arbetet sker med skiftande kvalitet. Det råden en stor osäkerhet om hur man ska möta dessa familjer så vår arbetsmetod är efterfrågad, säger Marie Christou-Kressner som bland annat har arbetat i Botkyrka utanför Stockholm.

Boken Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten bygger på beprövad erfarenhet och är ett led i att formalisera arbetet med familjebehandling. Den ger konkreta processer och verktyg och belyser handläggningen från anmälan och utredning till uppföljning och avslut.

– Vi vet att både varaktig förändring och säkra återföreningar är möjligt. I vår bok visar vi ett teambaserat, humanistiskt och rättssäkert arbetssätt med jämställda insatser för familjer med en hedersproblematik, understryker Maria Hagberg.

Metoden som introduceras i boken bygger på framgångsfaktorer och många års beprövad erfarenhet. Innehåll och utmaningar i detta långsiktiga arbete exemplifieras med fallbeskrivningar. Familjebehandlingen redovisas i tre faser och pågår samtidigt som myndighetens arbete – det teambaserade arbetssätt som författarna menar är grundläggande för framgång.

Boken fungerar både kunskapshöjande och som ett stöd för dem som möter individer och familjer med HVF-problematik inom eller på uppdrag åt socialtjänsten. Även sjukvård, polis och rättsväsende samt frivilligorganisationer har nytta av den. Studenter och utbildare inom socialt arbete är ytterligare en målgrupp.

Om författarna
Marie Christou-Kressner är familjebehandlare, steg 1-utbildad i psykoterapi och verksam inom socialtjänsten sedan tjugor år tillbaka.

Maria Hagberg är magister i socialt arbete, steg 1-utbildad i psykoterapi, utbildad i social ekonomi och socialpedagog med trettio års erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete inom socialtjänsten.

Om boken
Titel: Hedersrelaterat våld och förtryck – handbok för socialtjänsten
ISBN: 978-91-7741-330-1
Sidor: 128
Utgivning: 5 maj 2023
Pris: 350 kr exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Diagonal Bio AB presenterar på Investerarmötet på Banérska palatset den 29 mars 2023

Published

on

By

På onsdag den 29 mars 2023 deltar Diagonal Bio AB (publ) (“Diagonal” eller “Bolaget”) på Investerarmötet på Banérska palatset i Stockholm. Jack Egelund Madsen, Bolagets VD, presenterar Diagonals verksamhet och ger en uppdatering på senaste händelser i Bolaget.

Ställ frågor till Diagonals VD Jack Egelund Madsen
Frågor kommer att förmedlas av moderatorn Peter Malmström i samband med frågestunden efter presentationen.

Frågor kan skickas innan presentationen eller ställas under frågestunden via mejl till ulf.norr@fsmarkets.se.

Information om Investerarmötet
Tid
: 17:30 29 april 2023
Plats: Västra Trädgårdsgatan 11 A intill Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm
Anmälan: Läs mer om eventet och anmäl dig [här].

 

För mer information om Diagonal Bio AB, vänliga kontakta:
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 (0) 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com
www.diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Alpcot har tecknat en avsiktsförklaring om att finansiera Tydligas tillväxt och får en styrelseplats

Published

on

By

Alpcot Holding AB (publ) (”Alpcot”) har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB (”Free Broker”) om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga. I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga.

Tydliga AB (”Tydliga”) är ett av Sveriges största företag inom finansiell rådgivning utanför banksektorn med över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har ca 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Tydliga arbetar huvudsakligen som en serviceorganisation åt sina rådgivare. Tydliga växer med lönsamhet men flera medlemsbolag står idag inför generationsskiften, vilket öppnar för en möjlighet att Tydliga köper flera av sina medlemsbolag. I denna konsolidering uppstår ett finansieringsbehov för Tydliga.

Alpcot och Tydliga ingick en strategisk allians i oktober 2020 bestående av både ett samarbete inom investeringsrådgivning samt etablerande av ett korsägande. Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och arbetar gemensamt för att bredda och fördjupa samarbetet. Alpcot äger idag 18,2 % direkt och indirekt i Tydliga. Alpcot utvärderar olika möjligheter för att säkra finansiering för den tilltänkta investeringen i Tydliga.

Alpcot ser investeringen i Tydliga som en mycket intressant finansiell placering mot bakgrund av det stora värdeskapande som sker inom Tydliga. Alpcot och Tydliga planerar aktivt att börja realisera de stora synergier som finns mellan parterna, vilket även ger investeringen en strategisk dimension.

”Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga,” kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot.

Kontaktperson

Björn Bringes
Verkställande direktör
bjorn.bringes@alpcot.se
+46 73 8000 647

Om Alpcot

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot är en av Sveriges ledande plattformar för privatekonomi och leder den digitala transformeringen av finansbranschen i Sverige. Vår digitala plattform erbjuder kunderna unika tjänster som gör det möjligt att sänka sina avgifter, optimera sina investeringar och hantera personliga risker. Vi ger även råd till företagskunder kring tjänstepensionsplaner och tillhörande riskförsäkringar. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag. Välkommen att läsa mer på www.alpcot.se.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.