44 % ökning av fossiloberoende fordon i Stockholms län – men fortfarande låg andel totalt

| 17 september, 2021 | 0 kommentarer

Sveriges utsläpp från transporter ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Även om det finns allt fler fossiloberoende fordons- och bränslealternativ är det långt kvar att uppnå målet. Projektet Tanka Grönt har tittat på hur utvecklingen ser ut i Stockholms län och kommunerna i länet.

Fossiloberoende fordon fortfarande utgör en liten andel av den totala fordonsflottan, men den ökar markant i landet som helhet. Miljöfordon Sverige och projektet Tanka Grönt har tittat på förändringen av fossiloberoende fordon* i Stockholms län och kommunerna i länet för perioden 31 augusti 2020 till 31 augusti 2021 avseende personbilar och lätta lastbilar. Siffrorna som presenteras nedan avser både privat- och företagsägda fordon samt fordon i offentlig sektor.

Andelen fossiloberoende fordon ökar i rask takt, men utgör fortfarande bara en liten del av den totala fordonsflottan. En starkt bidragande orsak till ökningen av fossiloberoende fordon är att kommunala och andra offentliga verksamheter ställer om sina fordonsparker, bland annat till biogas- och elfordon. I länet och dess kommuner är dieselbilar godkända för HVO det två fossiloberoende fordonsslag som det finns flest av. De fossiloberoende fordonens klimatnytta avgörs av vilket bränsle de faktiskt körs med. (Statistik och tabeller för länet och varje enskild kommun i länet med mera finns i bifogad zip-fil.)

I Södertälje ökar de fossiloberoende fordonen mest

Störst ökning av fossiloberoende fordon senaste året har skett i Södertälje kommun, där ökningen är hela 92 procent. Mest har elbilarna i kommunen ökat, med 230 procent eller 1.174 stycken.

(En majoritet av de nyregistrerade fossiloberoende fordonen i Södertälje kommun, nästan 900 fordon, leasas av eller via Scania. Det är inte säkert att dessa fordon används inom kommunens gränser, eller i länet, utan de kan finnas över hela landet. Scania har avböjt att bringa klarhet kring detta.)

Elbilarna ökar mest i Stockholms stad

Samtidigt som ökningen av andelen elbilar ökat mest i Södertälje har antalet elbilar ökat mest i Stockholms stad med 6.936 stycken till totalt 15.164. (Hur stor andel av dessa som verkligen rullar i Stockholm är osäkert då flera leasingbolag har sitt säte här och de bilar som de leasar ut finns över stora delar av landet.)

Antalet privatägda elbilar är 2.712 och ytterligare 369 är registrerade på Stockholms stad.

Gasbilarna ökar mest i Lidingö stad med 35 procent (+51). Totalt i länet finns 11.880 gasbilar.

Antalet laddhybrider har ökat med 33.122 stycken i länet och som jämförelse har antalet laddhybrider i hela landet ökat med 73.653, dvs. Stockholms län står för 45 procent av ökningen. (Hur många av laddhybriderna som verkligen rullar i länet är precis som när det gäller elbilar osäkert med tanke på många leasingbolags säten i Stockholm och närliggande kommuner. )

Flest HVO-fordon totalt sett

I länet och dess kommuner är dieselbilar godkända för HVO, det fossiloberoende fordonsslag som det finns flest av. Även E85-fordon står för en relativt stor andel av de fossiloberoende fordonen.

Stor del av befintlig fordonsflotta kan minska utsläppen

Mellan 2010 och 2019 minskade utsläppen från transportsektorn med 20 procent. Även om vi har långt kvar för att nå målet med 70 procent minskning av utsläppen från transporter till 2030 så går det göra mycket för att minska utsläppen med befintlig fordonsflotta menar Pernilla.

– Varje dieselfordon som tankar HVO istället för diesel minskar i snitt utsläppen med närmare 90 procent, eller 125 kg koldioxid per år. Det betyder att om alla HVO-godkända dieselbilar i Malmö län tankas med HVO istället för diesel minskar koldioxidutsläppen med 40.878 ton per år.

Genom att konvertera bensinbilar till gasdrift, minskar koldioxidutsläppen per bil med åtminstone 95 procent. Tar man dessutom hänsyn till de utsläpp som undviks när råvaror som gödsel används för biogasproduktion blir klimatnyttan ännu större. När etanolbilar körs på E85 minskar koldioxidutsläppen med runt 50 procent jämfört med bensin.

Kommunerna och dess verksamheter är föregångare

– Trots att vi kan se att de olika fossiloberoende bränsleslagen ökar markant i procent i den totala fordonsflottan så är deras andel i procentenheter fortfarande låga gentemot bensin och diesel, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige och fortsätter:

– Kommunerna är föregångare medan privatinköpen av fossiloberoende fordon går långsammare. Samtidigt står kommunerna bara för en procent av den totala fordonsflottan, så det är viktigt att även privatpersoner och företag i hög grad byter till fossiloberoende fordon och bränslen.

I Stockholms län består kommunernas fordonsflottor av runt 60 procent fossiloberoende fordon. Hos företag är motsvarande siffra 56 procent och för privatpersoner 13 procent.

 

Samarbete med regionala och kommunala klimatrådgivare

Miljöfordon Sverige samarbetar med kommunernas klimatrådgivare runt om i landet för att främja förnybara drivmedel. Genom projektet Tanka grönt har Miljöfordon Sverige bland annat tagit fram en app som både ska underlätta för bilägare att hitta rätt bränsle och visa vilken skillnad i utsläpp det blir beroende på vilket bränsle man kör på.

Roger Gunnarsson, som är regional utvecklingsledare för Energikontor Sydost och arbetar med olika energieffektiviseringsfrågor och transportrelaterade frågor, menar att det är nödvändigt att snabbt få ner utsläppen från fordonsflottan för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Han tycker att statistik är ett bra verktyg i det arbetet.

– Statistik ger en aktuell bild i exempelvis en kommun. Det synliggör väldigt tydligt vad man bör arbeta med för att för att nå de mål och den vision man själv satt upp.

– Jag och flera av mina kollegor runt om i landet använder Tanka Grönt-appen då den är ett bra utbildningsverktyg och underlättar att välja rätt drivmedel och tanka miljömässigt bästa möjliga drivmedel när fordonen används.

Genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt är målsättningen i Tanka Grönt-projektet att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1 000 000 kg per år.

 

*Fossiloberoende fordon

Miljöfordon Sveriges och Tanka Grönts definition av fossiloberoende fordon utgår från att fordon som har möjlighet att framföras på ett bränsle som inte i huvudsak är bensin eller diesel kan ses som fossiloberoende. Det exempelvis vara biogasfordon, dieselfordon godkända för HVO, elfordon, etanolfordon och vätgasfordon. De fossiloberoende fordonens klimatnytta avgörs av vilket bränsle de faktiskt körs med.

Leasade företagsfordon i statistiken
Leasade företagsfordon hamnar i statistiken där företaget har sitt säte eller vid operationell leasing där leasingbolaget har sitt säte.

Beslut om minskade utsläpp
Fakta om målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030:
https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/utslapp-av-vaxthusgaser-fran-inrikes-transporter/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/fossiloberoende-transporter_H501TU13

Kontakt

Pernilla Hansson, projektledare:  0707-74 50 57 eller [email protected]
Jonas Lööf, verksamhetsledare: 0706-55 07 71 eller [email protected]

Tanka Grönt är ett projekt som genom att öka kunskapen kring betydelsen av vad man tankar utifrån miljö- och klimatsynpunkt har som målsättning att reducera de fossila koldioxidutsläppen med minst 1.000.000 kg per år under projekttiden. Det motsvarar utsläppen från cirka 500 bensin- eller dieseldrivna personbilar som kör 1.500 mil om året. Tanka Grönt har utvecklat en gratis app som på ett och samma ställe samlar information om var man kan tanka olika drivmedel, inklusive laddpunkter för elbilar, för att underlätta att alltid tanka det bränsle som ger minst klimatpåverkan för varje enskild bil. Genom appen finns också information om olika bränslens klimatpåverkan. 
Tanka Grönt drivs av Miljöfordon Sverige i samverkan med GC Infra och TRB Sverige med stöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Appen Tanka Grönt finns för iOS och Android.
www.tankagont.se

Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är föreningen en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar och föreläsningar. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.
www.miljofordonsverige.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *