Acosense AB offentliggör bokslutskommuniké för 2020

| 23 februari, 2021 | 0 kommentarer

Fjärde kvartalet 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 40 kSEK (200 kSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till – 1 881 kSEK (-2 098 kSEK)
• Periodens resultat uppgick till -1 942 kSEK (-2 160 kSEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,14 SEK)
• Likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 15 339 kSEK (12 016 kSEK)

 

Helåret 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 1 063 kSEK (1 247 kSEK)
• Rörelseresultatet uppgick till – 3 979 kSEK (- 8 988 kSEK)
• Periodens resultat uppgick till -4 215 kSEK (-9 261 kSEK)
• Resultat per aktie uppgick till -0,25 SEK (-0,59 SEK)
• Likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 15 339 kSEK (12 016 kSEK)

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 

• Första instrument inom Petrokemi
• En riktad nyemission genomfördes om ca 8,0 MSEK
• Ytterligare 5,6 MSEK rekvirerades från EU och H2020
• Konvertering av teckningsoptioner inbringade ca 1,7 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

• Första remote-installationen genomfördes
• Rekrytering av ny ansvarig för mjukvaruutveckling
 

 

VD-Ord

När vi lägger det fjärde kvartalet bakom oss kan vi summera ett år som inte blev som någon tänkt sig. Påverkan från den globala pandemin har tvingat oss att snabbt ställa om och göra saker annorlunda.

När vi nu tagit oss igenom 2020 kan jag konstatera att vi ändå lyckats relativt bra med denna omställning som främst påverkat oss genom att vi inte fysiskt kunnat besöka bruk och produktionsanläggningar för säljmöten och installationer. Genom flera positiva händelser under det fjärde kvartalet ser utgångsläget för 2021 ljust ut under förutsättning att effekterna från Covid-19 avtar.

 
Året som gått 

Under det fjärde kvartalet såg vi resultat av vår digitala kundbearbetning genom att ett avtal med ett svenskt integrerat pappers- och massabruk om hyra av instrument för processanalys ingicks. Vidare beslutade Acosense och Borealis om ett gemensamt projekt kring effektivisering av gastvätt vid krackeranläggningar; Acosense första installation inom petrokemisk industri. Under slutet av det tredje kvartalet bestämde sig även ett stort amerikanskt massabruk för att utvärdera Acosense lösningar för analys av svartlut.

Inbrytningen på den nordamerikanska marknaden och vår första kund inom den petrokemiska industrin är två målsättningar vi arbetat mot och som vi är väldigt glada att uppnå.
Förhoppningen är att fortsätta växa på dessa marknader under 2021.

 
Då en del av vår produktutveckling finansieras genom H2020 har vi kunnat hålla god fart i utvecklingsarbetet och ta flera viktiga steg trots effekterna av Covid-19. Genom de framsteg som tagits kunde vi också rekvirera 5,6 mkr från projektet under hösten. Inom ramen för H2020 har vi lyckats skapa viktiga referenskunder och samtidigt fått instrument installerade på många bruk- och produktionsanläggningar. Detta är mycket viktigt när vi sakta närmar oss en position då vi vill skala upp verksamheten och växa genom licensförsäljning kombinerat med hyra och försäljning av instrument.

 

Tekniska framsteg, nyemission och rekrytering
 

Genom de tekniska och kommersiella framsteg som tagits under sista delen av 2020 ser utgångspunkten för 2021 bra ut. Efter den riktade nyemissionen som genomfördes under december 2020 där ett antal nya och befintliga större ägare tillförde 8 mkr har vi en stabil finansiell situation som tillåter oss att öka farten i verksamheten.
Sist men inte minst gläder det mig att vi lyckas attrahera kompetent personal, nu senast Sushil Selvaraj som ansvarig för mjukvaruutvecklingen.
Med en stärkt organisation, en stabil finansiell position och ett stort kundintresse för Acosense lösningar har jag stark tilltro till att vi ska nå goda resultat under 2021.
Jag hoppas att du som aktieägare har samma känsla och vill vara med på den fortsatta resan!
 

Denna information är sådan som Acosense AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-23 18:00 CET.

För ytterliggare information
Karl Nilsson, VD
Acosense AB
Telefon: 031-763 26 12
E-post: [email protected]

Johannes Landén, CFO
Acosense AB
Telefon: 0706 – 32 42 02
E-post: [email protected]

Kort om Acosense
Acosense affärsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustisk signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper samt i processen som sådan. Då teknikplattformen är så kallad ickeinvasiv, alltså inte är i kontakt med själva vätskan, kan kunder enkelt nå helt nya nivåer av processoptimering, helt utan ingrepp i processen. Kunderna kan således på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer, vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökad kvalitet,  ökat råvarutnyttjande samt minskad energi- och miljöbelastning.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *