Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Vonovias bud

| 3 december, 2019 | 0 kommentarer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION (I HELHET ELLER DELVIS) TILL, IN I ELLER FRÅN NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DET SKULLE STRIDA MOT LAGAR I SÅDAN JURISDIKTION. 

DETALJERAD INFORMATION OM ERBJUDANDET, INKLUSIVE ERBJUDANDEHANDLINGEN OCH TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN, ÄR TILLGÄNGLIG PÅ https://se.vonovia-h.de

PRESSMEDDELANDE

  • Vonovias kontanterbjudande ger Hemblas aktieägare möjlighet att redan nu realisera värde och därmed eliminera osäkerhet avseende både operationell utveckling och aktiemarknadens svängningar.
  • Erbjudandet om 215 kronor per B-aktie innebär en värdepremie på 16,6 % jämfört med Hemblas EPRA NAV (långsiktiga substansvärde) per aktie om cirka 184 kronor per den 30 september 2019.
  • Aktiespararna poängterar bland annat att aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet och lämna in sina aktier får vara beredda på att likviditeten i aktien kommer att vara låg även om aktien förblir noterad.
  • Vonovia är redan majoritetsägare med cirka 72,3 % av rösterna i Hembla och kommer att vara en långsiktig ägare. Vonovia har för avsikt att behålla Hemblas befintliga utdelningspolicy att inte lämna någon utdelning till aktieägarna de närmaste åren.

Bochum/Stockholm, 3 december 2019 Vonovia lämnade den 7 november 2019 ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Hembla. Erbjudandet utgör en attraktiv premie som exempelvis motsvarar 15,6 % respektive 17,6 % jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Hemblas B-aktier på Nasdaq Stockholm under de senaste 3 respektive 6 månaderna som avslutades den 20 september 2019 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Vonovias avtal om förvärv av Blackstones aktiepost i Hembla). [1]

Vonovias VD Rolf Buch säger: ”Vi är glada att Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera Vonovias erbjudande och lämna in sina aktier i Hembla. Det är ett positivt och viktigt budskap som reflekterar att Vonovias erbjudande är rimligt. Vi välkomnar därför aktieägare i Hembla att lämna in sina aktier nu för att säkra den attraktiva premien. Vi äger för närvarande cirka 72,3 procent av rösterna i Hembla och, som Aktiespararna bland annat poängterar i sin rekommendation, aktieägare som väljer att inte acceptera erbjudandet och lämna in sina aktier får vara beredda på att likviditeten kommer att vara låg framöver även om aktien förblir noterad.”

Aktiespararna skriver även att de tror att ett konkurrerande bud i praktiken är uteslutet och att uppsidan i Hembla-aktien är begränsad framöver. I enlighet med de argument som Aktiespararna presenterar är det Vonovias bedömning att Hemblas portfölj, som under de senaste åren haft en stark tillväxt, kommer att stabiliseras. Den historiska utvecklingen av det långsiktiga substansvärdet är därför inte lika relevant för att bedöma framtida utveckling som det har varit.

Tidigare budpremier för liknande transaktioner avseende fastighetsbolag i Europa de senaste sex åren har varit cirka 12 procent (median) [2].

Vonovia har också understrukit sin avsikt att behålla Hemblas befintliga utdelningspolicy att inte lämna någon utdelning till aktieägarna de närmaste åren, eftersom investeringarna i de befintliga fastigheterna ger en bra avkastning. Som en långsiktig investerare och ägare av fastigheter är det inte en del av Vonovias strategi att realisera värde genom framtida försäljningar av fastigheter för att lämna utdelning. Vonovia avser att fokusera på expansion och att göra ytterligare investeringar i Hemblas fastigheter, i enlighet med Vonovias engagemang för den svenska marknaden.

Acceptperioden för erbjudandet avslutas den 9 december 2019. Vonovia har tydliggjort att priset i erbjudandet är slutgiltigt.

Detaljerad information om Vonovias erbjudande till aktieägarna i Hembla, inklusive erbjudandehandlingen och tillägg till erbjudandehandlingen, finns tillgänglig på https://se.vonovia-h.de.

Om Vonovia

Vonovia SE är Europas ledande fastighetsbolag för bostäder med fokus på hyresrätter. Vonovia äger för närvarande cirka 395 600 lägenheter i attraktiva städer och regioner i Tyskland, Österrike och Sverige. Bolaget förvaltar därtill cirka 78 350 lägenheter. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 47,8 miljarder euro. Som ett modernt servicebolag fokuserar Vonovia på kundorienterad service och nöjda hyresgäster. Att erbjuda attraktiva och moderna hem är en förutsättning för bolagets framgångsrika utveckling. Följaktligen gör Vonovia långsiktiga investeringar i underhåll, modernisering och seniorvänliga anpassningar av sina fastigheter. Bolaget skapar även fler nya lägenheter genom förtätning av befintlig bebyggelse och utbyggnad av existerande byggnader.

Bolaget, som är baserat i tyska Bochum, har varit börsnoterat sedan 2013 och ingår i DAX 30 sedan september 2015. Vonovia SE ingår också i de internationella indexen STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 och EPRA/NAREIT Europe. Vonovia har drygt 10 000 anställda.

Ytterligare information:

Klaus Markus
Head of Corporate Communications
+49 234 / 314 – 1149

[email protected]

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
+49 234 / 314 – 1629
[email protected]

Viktig information

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan den svenskspråkiga originaltexten och den engelskspråkiga översättningen ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde.

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i det formella budpressmeddelandet, riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – varken Vonovia eller HomeStar InvestCo AB kommer att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller i någon annan jurisdiktion där erbjudandet skulle vara förbjudet enligt tillämpliga lagar eller regler (de ”Begränsade Jurisdiktionerna”). Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna.

Varje försök till överlåtelse av aktier i erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i erbjudandet från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. HomeStar InvestCo AB kommer inte att tillhandahålla något vederlag från erbjudandet till någon av de Begränsade Jurisdiktionerna.

Aktieägare i Hembla bör läsa erbjudandehandlingen avseende erbjudandet noggrant, eftersom den innehåller viktig information om erbjudandet.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som ”ska”, ”förväntas”, ”tror”, ”uppskattar”, ”avser”, ”ämnar”, ”antar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Vonovias och HomeStar InvestCo AB:s avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av erbjudandet för Hembla för de aktieägare i Hembla som väljer att inte acceptera erbjudandet eller för Hembla framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Vonovia och HomeStar InvestCo AB har gjort efter bästa förmåga men, inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Vonovia eller HomeStar InvestCo AB. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] För information om ytterligare premieberäkningar, vänligen se erbjudandehandlingen som finns tillgänglig på https://se.vonovia-h.de.

[2] Källa: Bolagsinformation, Factset

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *