Analysguiden: Rekommenderat bud från bolagets huvudägare

| 13 juli, 2021 | 0 kommentarer

Styrelsen för Magnolia Bostad rekommenderar enhälligt budet från Holmströmgruppen samt Areim Fastigheter. Analysguiden noterar att budet är under deras riktkurs, men tillkännager samtidigt att bolagets styrelse haft tillgång till mer detaljerad information vid sin utvärdering av budet.

Konsortium lett av huvudägare bjuder 76 kr per aktie
Den 7 juli offentliggjordes ett erbjudande från bolagets huvudägare Holmströmgruppen i samarbete med Areim Fastigheter om att förvärva samtliga utestående aktier för 76 kr per aktie. Magnolia Bostads styrelse har inhämtat en fairness opinion från Deloitte, som finner budet skäligt ur finansiell synvinkel, och rekommenderar enhälligt budet. Budet innebär en premie på 32% mot tidigare stängningskurs och acceptperioden för budet löper 12 juli – 18 augusti. Vi noterar att budet är under den riktkurs på 90 kr vi tidigare haft för Magnolia Bostad, men tillkännager samtidigt att bolagets styrelse har haft tillgång till mer detaljerad information i sin utvärdering av det aktuella budet.

Inga projektförsäljningar under Q2 2021
Magnolia Bostad har under Q2 fortsatt sitt intensiva arbete med att hitta byggrätter i attraktiva områden. Man förvärvade 6 projekt i Östersund, Sundsvall, Håbo, Ursvik och Tyresö i Stockholm samt Kungsbacka i Göteborg. Tillsammans med ett markanvisningsavtal i Luleå ger detta ett tillskott av ca 1 400 byggrätter till bolagets byggrättsportfölj, som nu innehåller 25 300 byggrätter. Av dessa är ca 50% avsedda för utveckling av bostäder för egen förvaltning och ca 50% till utveckling för försäljning. Inga hyresrättsprojekt såldes under Q1 och ej heller under Q2, vilket hänger samman med bolagets affärsmodell där försäljningen kan bli oregelbunden mellan kvartalen. Omsättningen uppgick under H1 2021 till 459 mkr (1 504) och rörelseresultatet till -27 mkr (437), varav 42 mkr (-30) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. För att spegla den lägre aktivitetsnivån i termer av projektförsäljningar under H1 2021 sänker vi våra estimat för omsättning och vinst per aktie 2021 något till 1 600 mkr (tidigare 1 800) respektive 8,43 kr (tidigare 9,71). Vi behåller våra estimat för 2022.

På god väg mot verksamhetsmålen för 2025
Bolaget följer planen att kunna nå sitt mål om 4 000 boenden alternativt 8 mdkr i fastighetsvärden i egen förvaltning till år 2025. Av de bostäder man nu har i produktion för egen förvaltning väntas Magnolia Bostads andel på 50% ha ett förväntat marknadsvärde på 2,1 mdkr vid färdigställande. Man kommer att produktionsstarta fler fastigheter för egen förvaltning framöver och även förvärva projekt. Även dessa kommer kunna läggas till fastighetsportföljen för egen förvaltning, och man är därmed på god väg mot sina uppställda mål för 2025.

Läs hela analysen

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.