Apikal Fastighetspartner AB (publ); Delårsrapport 2021-06-30

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Resultat och ställning, kvartal 2 2021

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 183 (2 191) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 183 (2 036) tkr.

Fastighetslåneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 601 686

(816 996) tkr.

Portföljen av utgivna marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 620 792 (869 626) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 2 273 (3 434) tkr. 

 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 2 2021

Under kvartalet har inga nya lån lämnats utan fokus har varit på befintliga lån och säkerställa att samtliga krediter är intakta under rådande omständigheter. Det primära fokuset har legat på Apex 5 med hänvisning låntagarens begäran om förlängning åberopande Coronapandemins negativa effekter på låntagarens verksamhet och den rådande situationens effekt på fastighetstransaktioner generellt. Med anledning av detta inrättades en andelslånsinnehavarkommitté genom ett skriftligt förfarande där andelsägarna röstat fram val av ledamöter. Kommitténs uppgift är och har varit under kvartalet att delta i förhandlingar med Låntagaren och förbereda förslag till justeringar av lånet och villkoren som därefter presenteras till andelslåninnehavarna för beslut.

Under kvartalets första hälft har Apex 6 förfallit och återbetalats till 100% där investerarna mottagit en avkastning om totalt ca 30% över en löptid om 5 år.

 

Händelser efter kvartalets utgång

Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”) har per den 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs. Apikal Fastighetspartner AB har ett lån till låntagaren på 221 500 000 kr som utgör 100% av de underliggande tillgångar som finansierats genom Andelslånen.

Det är för närvarande svårt att bedöma sannolikheten att få NCP-lånen helt eller delvis återbetalda ur NCP’s konkursbo. Apikal är i löpande kontakt med konkursförvaltaren för att säkerställa att andelslånsinnehavarna i så stor utsträckning som möjligt blir återbetalda.

Apikal har sedan tillkännagivandet av NCP’s konkurs haft kontinuerliga samtal med Mannheimer Swartling och andelsägarkommittén för att försöka bilda oss en uppfattning om situationen och den bäst lämpade vägen framåt. Apikal och andelsägarkommittén har etablerat kontakt med konkursförvaltaren och återgivit vår situation för att försäkra oss om att vi är involverade i processen och informationsgivandet.

Vi försöker just nu att få en tydligare bild om konkursboet och förhoppningsvis får vi och konkursförvaltaren klarhet inom kort av hur strukturen ser ut nedåt i NCP med tillhörande fastighetsägande bolag. Apikal tillsammans med andelsägarkommittén och Mannheimer Swartling utvärderar olika utfall och möjligheter att utöver konkursförfarandet eventuellt fortsätta med en pantrealisation om chanserna för en återbetalning ökar. Vi kommer att kommunicera mer information på vår hemsida så fort vi fått en klarare uppfattning om den nuvarande situationen samt vilken väg framåt som beslutas.

Apex 5 nominella värde är just nu på grund av den rådande konkursen och osäkerheten kring underliggande tillgångar svårdefinierad och gör det därmed svårt att avgöra eventuella nedskrivningar på nominellt belopp. Konkursförfarandet medför även eventuellt utebliven kupongränta framöver under processen. Emellertid så ackumuleras den uteblivna räntan och betalas ut vid en eventuell lyckad återbetalning av nominellt belopp och eventuella övervärden.

Verkligt värde på den aktuella fastighetsfordran och tillhörande kapital- och vinstandelsbevis är baseras på den information marknadsaktörer, och bolaget, hade 30 juni 2021, vilket följaktligen exkluderar information om den 6 juli inlämnade konkursansökan. Som noterats ovan är det inte ännu möjligt att göra användbara uppskattningar av beloppseffekter av konkursansökan.

 

Kommande rapportdatum

Delårsrapport för Q3 2021 publiceras 26 november 2021.

 

(För fullständig rapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *