Arcam offentliggör utfall i företrädesemissionen

| 16 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 16, 2017 19:00 CET

Resultatet för Arcam Aktiebolags (publ), (”Arcam” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 november 2017, visar att 4 034 116 stamaktier motsvarande cirka 98,2 procent av de erbjudna stamaktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 541 367 stamaktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 37,5 procent av antalet aktier i företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Arcam att tillföras cirka 986 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i Arcam på avstämningsdagen den 19 oktober 2017 hade företrädesrätt att teckna stamaktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Arcam erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny stamaktie till teckningskursen 240 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet för den som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas stamaktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 17 november 2017. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 21 november 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Arcams aktiekapital att öka med cirka 4 109 286 SEK till cirka 24 855 873 SEK och det totala antalet aktier kommer att öka med 4 109 286 stamaktier till 24 855 871 aktier, varav 24 655 871 utgörs av stamaktier och 200 000 utgörs av preferensaktier av serie C, när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya stamaktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 21 november 2017. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 24 november 2017. 

Rådgivare vid företrädesemissionen 

Söderlind Co AB är finansiell rådgivare till Arcam och Baker McKenzie är legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

För ytterligare information kontakta: 

Magnus René, VD och koncernchef, Arcam AB

Mobil: +46 702 79 89 99 eller +1 781 266 6957

E-post: 
[email protected]

Arcam tillverkar produkter för industriell 3D-printing i metall. Arcams teknologi, Electron Beam Melting (EBM
®
), möjliggör kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad design och funktion. Arcam är en innovativ partner för tillverkning inom främst flyg- och implantatindustrin.

Arcamkoncernen erbjuder industriella 3D-skrivare genom Arcam AB i Mölndal, metallpulver genom dotterbolaget APC i Kanada samt avancerade ortopediska implantat genom DiSanto i USA.

Bolaget är listat på Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Mölndal.

________________________________________________________________________________________

Arcam AB
 • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com


Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *