Årsstämma 2022 i Lindab International AB (publ)

| 12 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman i Lindab International AB (publ) denna dag, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie, Per Bertland, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 4,00 kr per aktie med utdelningen halvårsvis om 2,00 sek per aktie med avstämningsdag fastställd till den 16 maj samt den 7 november 2022.

Arvode till styrelse, revisor och styrelsens utskott

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 1 240 000 kronor och arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna skall utgå med 500 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 4 292 500 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande:

Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 200 000 kronor och med 100 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 110 000 kronor och med 55 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisons- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 565 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Köpoptionsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att inrätta ett köpoptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen (”Köpoptionsprogrammet”) genom en riktad emission av högst 275 000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i två olika kategorier enligt följande: Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Övriga medlemmar i Lindabs globala management team (cirka åtta personer), tilldelas högst 25 000 köpoptioner per person. VD-ar för Lindabs största svenska bolag samt nyckelpersoner som rapporterar till CEO/CFO (cirka 8 personer), tilldelas högst 10 000 köpoptioner per person. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2022 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavare och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan ledande befattningshavare och aktieägare i Lindab.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av bolag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier skall kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

__________________

Kontakt

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Catharina Paulcén
Head of Corporate Communications
E-post: [email protected]
Mobil: +46 (0) 701 48 99 65

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 9 648 MSEK år 2021 och är etablerad i 20 länder med cirka 4 500 medarbetare. Norden stod för 55 procent av försäljningen 2021, Västeuropa för 29 procent, Centraleuropa för 14 procent och Övriga marknader för 2 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.