Årsstämma i AddLife AB den 5 maj 2022

| 5 maj, 2022 | 0 kommentarer

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB (”Bolaget”) den 5 maj 2022 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 2,00 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 9 maj 2022. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 12 maj 2022.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse samt revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Eva Elmstedt

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 450 000 SEK, varav styrelsens ordförande 700 000 SEK och övriga ledamöter 350 000 SEK vardera.

Stämman beslutade om ett arvode om 75 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid det efterföljande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Som revisor omvalde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Godkännande av ersättningsrapport
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av ersättningsrapporten.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 65 ledningspersoner i AddLife-koncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 150 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner ska ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska fastställas till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 6 maj 2022 till och med den 20 maj 2022. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 150 000 av Bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka Bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med Bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

AddLife AB innehar sedan tidigare 747 489 aktier av serie B, vilket utgör 0,6 procent av de utgivna aktierna och 0,5 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 122 450 250 stycken.

Nyemission upp till 10 procent av antalet aktier
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier för att möjliggöra fler företagsförvärv samt att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning.

Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstämma.

Stockholm den 5 maj 2022

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23

AddLife är en europeisk oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor. AddLife har cirka 2 200 anställda i ett 85-tal operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2022-05-05 kl 17:30 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.