Årsstämma i Bonava AB (publ) 2020

| 31 mars, 2020 | 0 kommentarer

Bonavas årsstämma ägde rum tisdagen 31 mars 2020 kl. 15.00 i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman fastställde att ingen utdelning till aktieägarna ska utgå för 2019.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande till 700 000 kr samt 300 000 kr till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet utgår med 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Revisor
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat bolaget att Patrik Adolfson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av Peter Hofvenstam, Nordstjernan AB, Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder, och Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot. Peter Hofvenstam valdes till valberedningens ordförande.

Instruktion för valberedningen
Årsstämman godkände föreslagen instruktion för valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningens (i) § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, (ii) § 11 så att bestämmelsen, med anledning av förväntade kommande lagändringar, enbart behandlar kravet på föranmälan till bolagsstämma, och (iii) § 12 så att punkt 12 justeras något och en ny punkt 13 införs.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2020)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTIP 2020. LTIP 2020 omfattar cirka 50 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Bonava-koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Bonavas verkställande direktör (VD), den andra kategorin omfattar CFO och BU-chefer, den tredje kategorin består av regionchefer samt övrig koncernledning och den fjärde kategorin består av medarbetare med funktionsansvar.

För att kunna delta i LTIP 2020 krävs att deltagaren investerar i ett eget aktieägande i Bonava (”Investeringsaktier”) som allokeras till LTIP 2020. Investeringsaktierna ska särskilt förvärvas för LTIP 2020, alternativt kan, för deltagare som uppfyller Bonavas nya aktieinnehavsrekommendation (se nedan), ett befintligt aktieinnehav som inte utgör investeringsaktier i ett annat pågående LTIP användas som Investeringsaktier. Deltagaren kan välja att investera maximalt en månadslön (enligt lönenivå per den 1 januari 2020) före skatt i LTIP 2020. Investering kan ske till någon av följande investeringsnivåer; 50 eller 100 procent av maximal investering. För VD gäller att varje Investeringsaktie berättigar till tre aktierätter och tre syntetiska aktier, för den andra kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till två och en halv aktierätter och två och en halv syntetiska aktier, för den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till två aktierätter och två syntetiska aktier och för den fjärde kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en och en halv  aktierätt och en och en halv syntetisk aktie.  

Deltagare i Bonavas LTI-program rekommenderas att, genom tilldelningar av LTI-aktier och egna investeringar, över tid ackumulera och behålla aktier i Bonava i sådan omfattning att deras respektive innehav uppgår till ett värde motsvarande minst sex (6) bruttomånadslöner. För VD rekommenderas istället ett innehav motsvarande minst tolv (12) bruttomånadslöner. 

Eventuell tilldelning av B-aktier samt utbetalning av kontant ersättning enligt de syntetiska aktierna i Bonava ska normalt ske inom två veckor efter offentliggörande av Bonavas delårsrapport för första kvartalet 2023. Maximalt antal B-aktier i Bonava som kan tilldelas enligt LTIP 2020 ska vara begränsat till 169 170. Den kontanta utbetalningen kan maximalt baseras på 169 170 syntetiska aktier där värdet av en syntetisk aktie baseras på aktiekursen på Bonavas B-aktie vid utbetalningstillfället.

Aktierätterna och de syntetiska aktierna är uppdelade efter olika prestationsmål. Av de aktierätter och syntetiska aktier som deltagaren erhåller gäller att 40% ska avse mål 1, 30% ska avse mål 2 och 30% ska avse mål 3. Tilldelning av B-aktier baserat på deltagarens innehav av aktierätter samt utbetalning av kontant ersättning baserat på deltagarens innehav av syntetiska aktier beror på i vilken utsträckning prestationsmålen för respektive serie uppfylls. 

Mål 1-Prestationsmålet avser Bonavas genomsnittliga avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) under perioden 2020-2022.

Mål 2-Prestationsmålet avser totalavkastning (TSR) på Bonavas B-aktier på Nasdaq Stockholm under en viss mätperiod.

Mål 3-Prestationsmålet avser relativ totalavkastning på Bonavas B-aktier på Nasdaq Stockholm, under en viss mätperiod, relativt en jämförelsegrupp om cirka 25 utvalda bolag inom bostadsutveckling, bygg eller byggmaterial på de marknader där Bonava är aktivt.

Vidare godkände årsstämman styrelsens förslag avseende att överlåta B-aktier i bolaget enligt följande.

  • Högst 169 170 B-aktier i Bonava får överlåtas (eller det högre antal B-aktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission, utdelningskompensation eller liknande bolagshändelser).
  • B-aktierna får överlåtas till deltagare i LTIP 2020 som enligt villkoren för LTIP 2020 har rätt att erhålla B-aktier.
  • Överlåtelse av B-aktier ska ske vid den tidpunkt och i övrigt enligt de villkor som gäller för LTIP 2020.

Förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava 
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga B-aktier i Bonava. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per B-aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman godkände vidare styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna B-aktier. Överlåtelse av B-aktier får ske med högst det totala antalet egna B-aktier som Bonava vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av B-aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av B-aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de B-aktier i Bonava som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och verksamheter genom betalning med egna B-aktier och att fortlöpande kunna anpassa Bonavas kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra leverans av B-aktier och täcka kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter och utbetalningar enligt syntetiska aktier) vid genomförandet av Bonavas, vid var tid förekommande, incitamentsprogram.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Tjeder, IR-chef
[email protected]
Tel: +46 707 826 374

Fredrik Hammarbäck, Presschef
[email protected]
Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i norra Europa som har skapat hem och grannskap sedan 1930-talet. Med sina 2 300 medarbetare har Bonava verksamhet i Tyskland, Sverige, Finland, Danmark, Norge, S:t Petersburg, Estland och Lettland med en omsättning på 15,5 miljarder kronor år 2019. Bonava är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *