Attendo: resultatprognos för andra kvartalet 2019 och ett omfattande åtgärdsprogram med förstärkt ledning i Finland

| 18 juni, 2019 | 0 kommentarer

Attendo initierar ett åtgärdsprogram för att uppnå en bättre balans mellan öppningstakt av nya boenden och beläggning i befintliga boenden. Bolaget förväntar sig ett lägre resultat än marknadens förväntningar, främst som en konsekvens av lägre försäljningstillväxt från nya omsorgsplatser i Finland. Attendo förväntar sig ett rörelseresultat (EBITA*) på cirka 120 Mkr i andra kvartalet 2019. Prognosen för det andra kvartalet reflekterar den underliggande vinstutvecklingen och inga poster av engångskaraktär ingår i denna. Attendo vidtar nu åtgärder såsom att stärka ledarskapet i den finländska organisationen med ny affärsområdeschef och att minska antalet nyetableringar.

Under det senaste decenniet har Attendo etablerat fler än 10 000 omsorgsplatser i Finland genom organisk tillväxt. Den nya tillväxtstrategin som etablerades 2016 har även inneburit en kraftigt ökad expansionstakt. Expansionstakten har dock visat sig ge stora negativa resultateffekter och har inneburit en stor påfrestning på den finländska organisationen.

– Det är en besvikelse att vi måste justera ned våra framtidsutsikter ytterligare. Vår analys- och prognostiseringsförmåga i Finland har varit klart otillfredsställande och det är tydligt att vår tillväxtstrategi i Finland varit för aggressiv. Expansionen i kombination med lägre försäljningstillväxt än förväntat och den aktuella situationen inom finländsk omsorg ger en stor negativ resultatpåverkan. För att komma tillrätta med problemen genomför vi nu en rad kraftfulla åtgärder, säger Martin Tivéus, vd och koncernchef för Attendo och fortsätter:

– Vi rekryterar en ny affärsområdeschef och finanschef för Finland samtidigt som bolagets nuvarande affärsområdeschef Pertti Karjalainen går in i en roll för att fokusera på försäljning, prisförhandlingar samt kommun- och myndighetskontakter, vilket är centralt för att vi långsiktigt ska kunna öka beläggning och lönsamhet. I ett längre perspektiv ser vi att Attendo Finland kan återgå till god beläggning och lönsamhet.

Tidigare bedömning:
I samband med Attendos bokslutskommuniké 2018 gjordes följande bedömning: ”Attendo räknar med en god vinsttillväxt kommande år, men givet den pågående expansionstakten bedöms möjligheterna att öka marginalen från nuvarande underliggande nivå att vara begränsade för 2019 och 2020″. Den 27 mars 2019 aviserade bolaget ökade kostnader på cirka 200 Mkr på årsbasis i Finland. Dessa kostnader beror främst på ett ökat antal medarbetare för att uppfylla krav från myndigheter i efterspelet av den finländska omsorgskrisen och våra ambitiösa åtgärder för att stärka Attendos anseende som den ledande aktören inom äldreomsorg i Finland.  

Aktuell bedömning:
Under andra kvartalet 2019 har Attendo haft lägre försäljningstillväxt av nya omsorgsplatser än förväntat, vilket leder till fler tomma platser i Finland. Detta beror framförallt på svårigheter att rekrytera personal till nya enheter, vilket minskar möjligheten att ta emot nya kunder, samt till del på grund av en lägre efterfrågan på omsorgsplatser än väntat i vissa kommuner.

Eftersom Attendo har en hög öppningstakt av nya enheter under 2019 till följd av redan ingångna kontrakt får den lägre försäljningstillväxten en stor påverkan på beläggning och resultat. Kombinationen av kostnader för åtgärdsprogram, hög öppningstakt och lägre än förväntad försäljningstillväxt av nya omsorgsplatser gör att resultatet blir sämre än enligt tidigare bedömning. Lägre försäljningstillväxt av nya platser ger både lägre resultatbidrag och minskad absorption av fasta kostnader.

Attendo bedömer i dagsläget att rörelseresultatet (EBITA*) för andra kvartalet 2019 kommer att uppgå till cirka 120 Mkr. Prognosen för det andra kvartalet reflekterar den underliggande vinstutvecklingen och inga poster av engångskaraktär ingår i denna.

Åtgärder för att stärka den finländska verksamheten

 • Stärkt ledarskap och styrning
  För att stärka organisationen rekryterar Attendo en ny affärsområdeschef för Attendo Finland. Nuvarande affärsområdeschef Pertti Karjalainen kommer att gå in i en ny roll med ansvar för försäljning, affärs- och fastighetsutveckling samt kommun- och myndighetskontakter. Bolaget rekryterar också en finanschef för affärsområdet Finland. Pertti Karjalainen kvarstår i sin nuvarande roll fram till dess att den nya affärsområdeschefen tillträder.
 • Åtgärder för ökad beläggning
  Attendo minskar antalet öppningar kommande år för att minska kostnaderna och förbättra beläggningen för affärsområdet som helhet. I Finland har Attendo öppnat cirka 1 000 nya vårdplatser hittills under 2019 och kommer att öppna ytterligare cirka 650 nya platser under resterande del av året, i linje med tecknade kontrakt. För 2020 väntas antalet öppningar minska till cirka 1000. Dessutom förstärks försäljningsorganisationen och fokus skiftar från nyetablering till att öka beläggning i befintlig verksamhet. Attendo arbetar med att avsluta selektiva kontrakt där möjligheterna att fylla platser bedöms som ej tillfredsställande.
 • Prisförhandlingar
  Ett intensivt arbete pågår med att omförhandla kontrakt i syfte att kompensera för ökade kostnader. Attendo ser dock små förutsättningarna att höja priserna under 2019, men utsikterna ser något bättre ut för 2020 och avsevärt bättre för 2021.
 • Kvalitets- och handlingsprogram
  Som tidigare annonserats har Attendo ett pågående handlingsprogram som syftar till att ytterligare stärka kvalitet, medarbetarengagemang och kundnöjdhet i Finland.

Den nytillträdda finländska regeringen har presenterat en avsiktsförklaring att öka personaltätheten inom äldreomsorgen. De så kallade bemanningstalen inom äldreboenden väntas att öka från de nuvarande rekommenderade miniminivån 0,5 till 0,7 (personal per boende). Denna förändring ger bättre förutsättningar att bedriva en högkvalitativ omsorg och är i linje med hur äldreomsorg bedrivs i övriga Norden. Om de nationella bemanningstalen ändras kommer Attendo att kunna förhandla om avtalen och få kompensation för högre personalintensitet. Det är dock ännu oklart när en lagändring börjar gälla, under vilken period omställningen sker och hur stor del av Attendos verksamhet som kommer att omfattas.

Attendo bedömer fortsatt att den finländska omsorgsmarknaden är attraktiv, trots nuvarande försämring i lönsamhet. Behoven är lika stora som tidigare och kommunerna runt om i Finland ser fortsatt stora fördelar med privata aktörer. Studier visar att boenden som drivs i kommunal regi är betydligt dyrare att driva än privata, vilket i kombination med det stigande behovet för äldreomsorg talar för en fortsatt tillväxt inom den privata omsorgssektorn. Attendo har som den ledande aktören i Finland en viktig roll i att stödja kommuner med att minska kötider, att ge högkvalitativ omsorg så effektivt som möjligt och att ge kunder tillgång till moderna och trivsamma omsorgsboenden.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 21:20 CET.

*EBITA i enlighet med den nya redovisningsstandarden IFRS 16.

Inbjudan till telefonkonferens

Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens den 19 juni
kl 09:30 (CET) med Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 505 58 354
FI:                  +358 98 17 10 522
UK:                +44 33 33 00 9269

Telefonkonferensen kan också följas på nedanstående webblänk:

https://tv.streamfabriken.com/attendo-pressconference-2019

Attendo – Nordens ledande omsorgsföretag
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgstjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo har omkring 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med nära 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *