Beslut fattade på årsstämman i Beijer Electronics Group AB

| 10 maj, 2022 | 0 kommentarer

Beijer Electronics Groups årsstämma för verksamhetsåret 2021 ägde rum tisdagen den 10 maj 2022 genom fysiskt deltagande och poströstningsförfarande. Aktieägarna gavs även möjlighet att följa stämman online, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. En inspelning av VD Jenny Sjödahls presentation under stämman publiceras inom kort på bolagets webbplats www.beijergroup.se. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 0,50 kronor per stamaktie och avstämningsdag för utdelningen är den 12 maj 2022. Stämman godkände ersättningsrapporten för 2021.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Bo Elisson till stämmans ordförande.
 • att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvoden utgår med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 250 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
 • att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott oförändrat utgår med 90 000 kronor till utskottets ordförande och med 50 000 kronor till övriga.
 • att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott oförändrat utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Bo Elisson, Ulrika Hagdahl, Johan Wester, Karin Gunnarsson och Lars Eklöf till styrelseledamöter.
 • att välja Jonas Hård till ny styrelseledamot. Jonas Hård, född 1971, kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer för Autoliv Group. Jonas är ekonom  med en MBA vid Henley Business School och General Management Program vid Harvard Business School, med industriell erfarenhet från bland annat Electrolux och Nobia Group
 • att omvälja Bo Elisson till styrelsens ordförande.
 • att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
 • att anta valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2023, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 860 137 stamaktier.
 • att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2022 (LTI 2022/2025) som omfattar upp till 25 anställda inom Beijer Electronics Group-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2022/2025.
 • att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, högst 16 850 stamaktier, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
    

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 10 maj 2022

Styrelsen
Beijer Electronics Group AB

   

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96

   

Beijer Electronics Group AB är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.