Beslut fattade vid Catenas årsstämma 28 april 2022

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Vid Catenas årsstämma den 28 april 2022 fastställde årsstämman bland annat styrelsens förslag till utdelning för 2021 om 8,00 kr per aktie.

2022-04-28 kl 17.50

Catena AB (publ) avhöll årets årsstämma idag, den 28 april 2022, på World Trade Center i Stockholm.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 8,00 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 4,00 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 2 maj 2022 respektive 2 november 2022 och utdelningen beräknas utbetalas från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022 respektive 7 november 2022.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Gustaf Hermelin, Katarina Wallin, Hélène Briggert, Magnus Swärdh, Caesar Åfors, Vesna Jovic och Lennart Mauritzson, samt nyval av Joost Uwents, som ordinarie ledamöter och att nyval sker av Lennart Mauritzson som styrelsens ordförande. Till revisor nyvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Camilla Alm Andersson som huvudansvarig revisor. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden med 400 000 kr (tidigare 385 000 kr) kr till ordföranden och med 200 000 kr till varje övrig ledamot i styrelsen (tidigare 190 000 kr) som inte är anställd i bolaget. Ersättning för arbete i ersättningsutskottet tillkommer med 80 000 kr (80 000 kr) att fördelas med 40 000 kr (40 000 kr) till utskottets ordförande och 20 000 kr (20 000 kr) vardera till två ledamöter och 100 000 kr (100 000 kr) för ersättning för revisionsutskottet att fördelas med 50 000 kr (50 000 kr) till utskottets ordförande och 25 000 kr (25 000 kr) vardera till två ledamöter. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ledande befattningshavare och Ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av bolagets samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst avse sammanlagt 1/10 av vid styrelsens första emissionsbeslut totalt utestående antal aktier. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor. Bemyndigandena om förvärv och nyemission är begränsade så att antalet egna aktier i bolaget som förvärvas och antalet nya aktier som emitteras enligt beslut av styrelsen med stöd av dem tillsammans högst kommer motsvara 1/10 av bolagets samtliga utestående aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lennart Mauritzson, Ordförande Tel. 0702-570 80 80
Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, [email protected]
Följ oss: catenafastigheter.se / LinkedIn / Twitter

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar och långsiktigt förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att generera ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten för att möjliggöra en hållbar tillväxt och stabil avkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 24 905 Mkr per den 31 mars 2022. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.