Beslut vid Eastnines årsstämma 2021

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Vid Eastnines årsstämma 2021 fattades beslut om bland annat utdelning, styrelse och ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med framlagda förslag.

Stämmans beslut (i sammandrag):

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Peter Wågström omvaldes som styrelseledamöter. Liselotte Hjorth omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 800 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 400 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor till slutet av årsstämman 2022.Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 3,00 kronor per aktie. Utdelningen fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,75 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagar för utdelning är 7 maj 2021, 17 augusti 2021, 16 november 2021 respektive 1 februari 2022. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden den 12 maj 2021, den 20 augusti 2021, den 19 november 2021 respektive den 4 februari 2022.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier, vid ett eller flera tillfällen. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vidare bemyndigades styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) riktat till anställda i koncernen i enlighet med styrelsens förslag. Enligt LTIP 2021 kan de anställda sammanlagt erhålla högst 51 000 aktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls.

Stämman beslutade, i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2021, att högst 51 000 egna aktier överlåts till deltagarna enligt föreslagna villkor. Bolaget kommer inte att emittera några nya aktier till följd av LTIP 2021, men avser att använda upp till 60 000 egna aktier för leverans till deltagarna och för säkring av kostnader för LTIP 2021. Kostnaderna för LTIP 2021 förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700
Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Eastnine AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 374 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 329 MEUR per 31 mars 2021. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor kan mötas och framgångsrik affärsverksamhet kan utvecklas. Eastnines affärsidé är att vara den ledande, långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, sektor Real Estate.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *