Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

| 16 januari, 2020 | 0 kommentarer

Vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 16 januari 2020 beslutades det om att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.

Incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman beslutade om att införa ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder cirka 90–110 personer inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör, personer i koncernledningen, personer som rapporterar direkt till koncernledningen samt andra nyckelspecialister. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med en efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget efter en treårig intjänandeperiod. Det noterades att styrelsen efter diskussioner med aktieägarna beslutat att verkställande direktören kommer att tilldelas högst 1 000 000 teckningsoptioner och bolaget kommer som en följd av detta att emittera högst 4 000 000 teckningsoptioner.

Vissa större aktieägare i bolaget har meddelat att de till följd av den minskade tilldelningen avser att ställa ut 1 000 000 optioner till den verkställande direktören.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
Den extra bolagsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev i bolaget. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som emitterats i enlighet med detta bemyndigande får sammanlagt motsvara högst tio (10) procent av aktierna i bolaget, vid tidpunkten för stämman.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:30 den 16 januari 2020.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *