Biotage AB (publ) delårsrapport januari – juni 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Rekordhög nettoomsättning för kvartalet

April–juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 303,5 MSEK (254,2), en ökning med 19,4 procent och organiskt en ökning med 32,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 62,5 MSEK (24,5).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,6 procent (9,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 46,0 MSEK (32,2).
 • Resultat per aktie var 0,71 SEK (0,49) före utspädning och 0,70 SEK (0,49) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 92,3 MSEK (57,0).
 • Nettokassa* per den 30 juni var 161,1 MSEK (157,0).
 • Likvida medel uppgick till 278,6 MSEK (371,3).
 • Skulder till kreditinstitut var 0 MSEK (110,0).
 • Utdelning lämnades med 1,50 SEK per aktie till ett totalt belopp om 97,8 MSEK.
 • 10 maj meddelade Annette Colin att hon lämnar posten som CFO.

Januari–juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 584,8 MSEK (531,6), en ökning med 10,0 procent och organiskt* en ökning med 21,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 141,9 MSEK (85,9).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,3 procent (16,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 106,0 MSEK (93,6).
 • Resultat per aktie var 1,63 SEK (1,44) före utspädning och 1,62 SEK (1,44) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 159,9 MSEK (117,8).
 • 10 maj meddelade Annette Colin att hon lämnar posten som CFO.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 1 juli meddelade Biotage att Maja Nilsson utsetts till ny CFO med tillträde 1 oktober.

VD har ordet

Tredje raka kvartalet med dubbelsiffrig tillväxt

Under andra kvartalet fortsatte Biotage att växa med god lönsamhet. Samtidigt som vi förbättrat effektiviteten under pandemin har vi säkrat våra intäktsströmmar. I enlighet med vår strategi tar vi oss in på attraktiva nischområden inom läkemedelsutveckling och -tillverkning samt hjälper våra kunder till effektivare och miljövänligare arbetsflöden.

Biotage fortsätter att växa betydligt mer än marknaden. Årets andra kvartal blev det tredje i följd med dubbelsiffrig organisk tillväxt. Denna gång ökade den rapporterade omsättningen med 19,4 procent och organiskt med 32,1 procent samt att vi för första gången rapporterade ett enskilt kvartal med en omsättning på över 300 MSEK. Vår tillväxtresa sker med fortsatt goda marginaler. Rörelsemarginalen, EBIT, för kvartalet uppgick till 20,6 procent en ökning med 11,0 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Vi kan se att vårt fortgående arbete för att generera nya intäkter och effektiviseringar i verksamheten lönar sig. Utöver det har vi fokus på att driva kassaflödet, vilket resulterat i en stark balansräkning. Pandemin har inneburit minskade kostnader för bland annat resande. Vi vill bygga vidare på den lägre kostnadskostymen för att ytterligare stärka vår starka finansiella position. Arbetet med att utöka kapaciteten och genom automatisering effektivisera tillverkningen på vår produktionsenhet i Cardiff, Wales, fortlöper enligt plan. Första delen av utbyggnaden beräknas stå klar under sommaren.

Inom området Biomolekyler tog vi i juni steget in i ytterligare en attraktiv nisch genom lanseringen av vår innovativa och automatiserade plattform för rening av plasmider, Biotage® PhyPrep. Tillsammans med våra förbrukningsvaror Biotage® PhyTip gör vi det möjligt för våra kunder att upptäcka nya behandlingsmetoder för patienter med hjälp av biologiska läkemedelsmolekyler. Detta är ännu ett exempel på hur Biotage hjälper till att frigöra vetenskapens potential för att lösa globala samhällsproblem.

Pandemin har påverkat inköpspriser för råmaterial och ökat fraktkostnaderna. I försörjningskedjan uppstår en del problematik kring generell brist på vissa insatsprodukter, men här känner vi oss ändå trygga i att vi är väl positionerade för att möta eventuella utmaningar de kommande kvartalen.

Under kvartalet växte Biotage inom alla våra fyra produktområden: Analytisk kemi, Organisk kemi, Scale-up och Biomolekyler. En drivkraft bakom utvecklingen är att vi möter upp kundernas behov av effektiva lösningar för förbättring och utveckling av deras egna processer. Samtidigt uppskattas våra höjda ambitioner på miljöområdet väl. Våra kärnteknologier gör det möjligt för laboratorier att minska sin användning av lösningsmedel med upp till 70 procent.

Alla våra geografier uppvisade dubbelsiffrig organisk tillväxt under kvartalet. Biotage växer på samtliga marknader i Asien och på den nordamerikanska marknaden, som är vår största försäljningsregion, har de negativa effekterna av pandemin börjat klinga av i takt med att samhället öppnat upp igen. Vi växer i USA med en stark underliggande affär som över lag är solid.

I EMEA drivs tillväxten till stor del av att våra Scale up-lösningar för lipidrening vilka används i utveckling och tillverkning av vaccin mot covid-19. Detta är ett exempel på hur Biotage bidrar till positiv samhällsutveckling i linje med vårt etos HumanKind Unlimited. Samtidigt är det en frukt av vår strategi att omlokalisera resurser till växande nischmarknader inom utveckling och tillverkning av läkemedel. Vi satsar även på att utöka vår eftermarknadsaffär. Under kvartalet stod eftermarknad för 52 procent och system för 48 procent av totalförsäljningen.

Ytterligare en produktlansering under kvartalet gällde den kompakta arbetsstationen för provberedning Biotage® Extrahera LV-200. Denna produkt bidrar till ökad automatisering och effektivare arbetsflöden i forensiska, kliniska och dopinglaboratorier världen över. Den nya produkten lanserades i en tid när många labb åter kommer igång med sin verksamhet efter påtvingade uppehåll under pandemin.

Det interna arbetet med att förbereda införandet av en mer kundfokuserad specialistorganisation har fortlöpt under kvartalet. När den kommer på plats kan vi ge våra kunder en ännu bättre upplevelse av Biotage som leverantör, med en enhetlig organisation och ett heltäckande globalt erbjudande med kundens behov i fokus – One Biotage.

Biotage är ett bolag som fokuserar på och månar om människor och jag är stolt över resultatet i vår globala medarbetarenkät. I hela koncernen lever vi upp väl till våra medarbetares förväntningar när det gäller arbetssätt och hur vi behandlar varandra. Vi är ett värderingsdrivet företag och i skrivande stund pågår ett stort arbete för att internt ytterligare förtydliga vår identitet och våra värderingar.

En viktig nyrekrytering gäller posten som CFO, där vi snabbt kunde fylla tomrummet efter avgående Annette Colin med Maja Nilsson. Maja kommer närmast från olika ledningsroller inom Getinge. Med sin gedigna bakgrund inom life science-branschen och från ett internationellt bolag som snabbt skalat upp är hon en perfekt matchning för Biotage. Hon tillträder tjänsten 1 oktober 2021.

Under det andra kvartalet kunde vi nöjt notera att Berenberg Bank börjar följa Biotage genom sitt Equity Research – Med Tech & Healthcare Services-team. Detta är positivt inte minst med tanke på vår ambition att bredda och internationalisera vår aktieägarbas.

Vi har positionerat oss väl för fortsatt tillväxt som globalt impact tech-bolag. Det är genom att investera i våra medarbetare, säkerställa hög affärsetik och vidta kraftfulla åtgärder för att hjälpa kunderna hantera sina arbetsflödes utmaningar som vi kan maximera bolagets långsiktiga värde.

Uppsala 16 juli 2021

Tomas Blomquist
VD och koncernchef

Kalendarium

Samtliga finansiella rapporter publiceras på www.biotage.com
Delårsrapport januari-september 2021 28 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021   11 februari 2022

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ekonomiska ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 16 juli 2021

Tomas Blomquist
Verkställande direktör och koncernchef

Torben Jørgensen
Styrelsens ordförande  

 

Åsa Hedin
Styrelseledamot
Thomas Eklund  
Styrelseledamot

 
Mark Bradley
Styrelseledamot
Peter Ehrenheim
Styrelseledamot
Karolina Lawitz
Styrelseledamot

 

Dan Menasco
Arbetstagarrepresentant, suppleant

För vidare information
Tomas Blomquist, VD och Koncernchef
tel: 0705 23 01 63
Annette Colin, Ekonomi- och finansdirektör
tel: 0703 19 06 76

Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 13:00 CET.

 

Kort om Biotage
Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, analytisk testning och vatten- och miljöanalyser.

Biotage bidrar till hållbar vetenskap och vi strävar efter att göra världen mer hälsosam, grönare och renare för mänskligheten – HumanKind Unlimited. 

Våra kunder spänner över ett brett spektrum av marknadssegment från läkemedel, bioteknik, kontraktsforskning och kontraktstillverkning till kliniska, forensiska och akademiska laboratorier liksom organisationer som fokuserar på livsmedelssäkerhet, rent vatten och miljömässig hållbarhet.

Biotage har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och har ca 485 anställda världen över. Koncernen hade en försäljning på 1 092 miljoner kronor 2020 och våra produkter säljs i mer än 70 länder. Biotages aktie (BIOT) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.
Website: www.biotage.com

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *