Bokslutskommuniké 2020 Hedera Group AB

| 19 februari, 2021 | 0 kommentarer

Hedera Group AB (publ)
Bokslutskommuniké 1 januari 2020 – 31 december 2020

Perioden 1 oktober – 31 december

 • Nettoomsättning 55,9 MSEK (63,0 MSEK), vilket är en minskning om 11%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-3,5 MSEK), vilket är en förbättring med 4,1 MSEK.
 • Resultat efter skatt 0,4 MSEK (-3,8 MSEK), vilket är en förbättring med 4,2 MSEK.
 • Rörelsemarginal 1,0% (-5,5%), vilket är en förbättring med 6,5 procentenheter.
 • Resultat per aktie SEK 0,05 (SEK -0,50).
 • Koncernen har haft kostnader av engångskaraktär om 529 TSEK.
 • Rörelseresultat efter justering för kostnader av engångskaraktär uppgår till 1,1 MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 2%.
 • Koncernens soliditet uppgår till 41% och moderbolagets till 48%.
 • Under perioden har en nedskrivning av innehav i dotterbolag gjorts i moderbolaget om 3,0 MSEK. Goodwillen i koncernen är oförändrad.

Perioden 1 januari – 31 december

 • Nettoomsättning 218,0 MSEK (209,6 MSEK), vilket är en ökning om 4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 MSEK (-1,3 MSEK), vilket är en förbättring med 1,3 MSEK.
 • Resultat efter skatt -2,0 MSEK (-2,9 MSEK), vilket är en förbättring med 0,9 MSEK.
 • Rörelsemarginalen 0,0% (-0,6%), vilket är en förbättring med 0,6 procentenheter.
 • Resultat per aktie SEK -0,25 (SEK -0,46).
 • Under 2020 har koncernen haft ett netto av poster av engångskaraktär om ca 392 TSEK.
 • För 2020 uppgår rörelseresultatet justerat för kostnader av engångskaratär till 0,4 MSEK.
 • Hedera lanserade under 2020 ett sparprogram som har minskat kostnader med ca 2,2 MSEK under 2020. Den totala årseffekten framgent beräknas uppgå till ca 3,1 MKR, ytterligare 0,9 MSEK jämfört med 2020.
 • Under året har vi tagit del av regeringens stödpaket i form av lättnader gällande sociala avgifter.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas, föregående år lämnades ingen utdelning. Beslutet motiveras av myndigheternas inställning till utdelningar under rådande pandemi.

 

Utdrag ur VD Johan Sandströms kommentar till fjärde kvartalet;

”Under fjärde kvartalet har vi fortsatt arbetet med att öka vår produktivitet och försäljning. Vi är färre anställda i koncernen än motsvarande period 2020 men vi har en högre leverans per person. Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 13% till 55,9 MSEK (63,0 MSEK) samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 4,1 MSEK till 0,6 MSEK (-3,5 MSEK).

Under kvartalet har pandemin fortsatt att påverka våra tillväxtmöjligheter negativt. Vi har upplevt en generell avvaktan i marknaden och en högre frekvens av avbokningar än tidigare.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi under året lyckats förändra organisationen och står betydligt starkare nu än i början på år 2020.”

 

Denna information är sådan information som Hedera Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 kl. 08.30 CET.
 

För ytterligare frågor, kontakta:

Johan Sandström, VD, 0733-33 03 42 eller mail: JOHAN.SANDSTRÖ[email protected]

Per J Levin, CFO, 0725-84 44 39 eller mail: [email protected].

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.

 

Hedera Group AB (publ)

Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier samt assistansverksamhet. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Helse, Hedera Medical, AddUs Care och Assistanspoolen erbjuds bemanning av vård och omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan WWW.HEDERAGROUP.SE

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *