Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

| 19 februari, 2021 | 0 kommentarer

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till            10 788 tkr ( 11 753 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till         -13 449 tkr (-22 565 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till        -13 449 tkr (-22 565 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,005 kr/aktie (-0,01 kr/aktie)

1/10-31/12, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till            3 242 tkr ( 1 999 tkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till         -2 970 tkr (-8 951 tkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till        -2 970 tkr (-8 951 tkr)
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,001 kr/aktie (-0,004 kr/aktie)
   

Viktiga händelser under fjärde kvartalet (1/10-31/12)

 • Wake Forest Baptist Health: Förbättrad tillväxt hos prematura barn med individuell berikning av bröstmjölk
 • Analysguiden: Miris: Forskarstöd för individuell berikning av bröstmjölk
 • Miris publicerar Miris Invest VOL 1
   

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i Miris Holding AB föreslår en sammanslagning av bolagets aktier
 • Analysguiden: Kallelse till extra bolagsstämma i Miris Holding AB

 

VD:s kommentar

Välkommen till Miris bokslutskommuniké.

Under årets sista kvartal lyckades vi säkerställa flertalet av de ordrar som blivit fördröjda under tredje kvartalet på grund av den pågående Covid-19-pandemin. Glädjande är att vi trots pandemin inte tappar några ordrar. Effekten är snarast förseningar i orderinflödet. Vår marknad är fortsatt påverkad av pandemin och det ojämna inflödet av ordrar som vi sett under året kommer högst sannolikt även fortsätta under början av 2021.

Fjärde kvartalet gav en nettoomsättning på 3,2 mkr, en 62% ökning jämfört med samma period 2019. För helåret blev nettoomsättningen 10,8 mkr (11,8 mkr), 9% lägre jämfört med samma period 2019. Vi har därmed tagit igen huvuddelen av nedgången under det tredje kvartalet. Värt att notera är att av ca 1 mkr i minskad försäljning jämfört med 2019 kan ca 300 tkr (31%) tillskrivas valutaeffekter.

Vår kundbas i USA har under perioden ökat med fyra nya kunder och vid årets slut finns nu totalt 50 st instrument i USA, varav 36 st är placerade på avdelningar för neonatal intensivvård samt mjölkbanker.

Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™ ökade med 12% under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2019. För hela 2020 ökade försäljningen av förbrukningsartiklar med 15% jämfört med 2019.

Vi försöker nå så många regioner som möjligt med direktförsäljning och använder distributörer endast där det är nödvändigt. Under 2020 utgjorde 76% av omsättningen direktförsäljning till slutkund. Detta till skillnad från 2017 när arbetet att ändra försäljningstaktik påbörjades, då enbart 30% av försäljningen var direktförsäljning och 70% av försäljningen gick via distributörer. Ökningen av direktförsäljning ger utöver bättre lönsamhet även en bredare insikt om våra kunder och vår marknad.  Vi har genom denna strategi tydligt ökat Miris värde som experter inom analys av bröstmjölk i neonatalvård.

Resultat efter skatt för året 2020 uppgick till -13 449 tkr (-22 565 tkr), en förbättring med 67% jämfört med samma period 2019. Detta beror till stor del på sänkta kostnader under april – augusti 2020 till följd av Covid-19-pandemin. Kostnaderna under 2019  inkluderade även engångskostnader relaterade till lanseringen i USA. 

Vi har under perioden varje vecka mött befintliga och potentiella kunder i Miris Studio™. Vi har även presenterat Miris under 5 dagar på konferensen Hot Topics in Neonatology. Detta är en av de mest välrenommerade konferenserna inom neonatologi som i år besöktes av nära 3000 deltagare. Intresset för vår produkt var stort under mötet och det märks att individuell berikning har blivit ett hett diskussionämne på den amerikanska marknaden. Med de erfarenheter av digitala konferenser vi fått under året finslipar vi nu vår presentation för att ytterligare förstärka vårt budskap i denna nya miljö.

Vi har under året sett ett ökat inflöde i offertförfrågningar. Vi märker att den växande kundbasen vi etablerat, som arbetar kliniskt med vårt instrument, påverkar sina kollegor i branchen. Vi har ett ökat inflöde av förfrågningar som refererats till oss av befintliga kunder.

För 2021 kvarstår fortsatt en osäkerhet relaterad till pandemin. Vi analyserar och utvecklar nu kontinuerligt vår försäljningsprocess och våra digitala verktyg. Detta för att säkerställa att vi når ut till marknaden så effektivt som möjligt under de ständigt ändrade förutsättningarna. Vårt arbete med att utbilda marknaden i fördelarna med individuell berikning för prematura barn pågår med oförminskad kraft.

Pandemin sätter verksamheten på prov. Den ökadeförsäljningen vi hade förväntat och förberett oss för under 2020 har uteblivit. Även om detta till viss del ändrar de finansiella förutsättningarna för bolaget är vi oerhört stolta över att ha tagit oss igenom 2020 med oförminskat tempo. Vi arbetar fortsatt aktivt med att säkerställa att marknaden har tillgång till vår utrustning. Även om vi sett en viss fördröjning i ordrar ser vi ett ökat intresse för vår produkt genom ökade offertförfrågningar från både Europa och USA. Vi vill återigen trycka på att det vi ser är en fördröjning i orderingång, inte förlorade ordrar. Den nuvarande begränsningen av resurser på grund av pandemin ger en fördröjning i nyinvesteringar hos sjukhusen. Vi förväntar oss att läget ändras under 2021 och att försenade investeringar inom hälso- och sjukvården kommer att initieras. Miris står redo att möta en ökande efterfrågan.

Trots omständigheterna 2020 har det varit glädjande att se hur en hårt pressad sjukvård fortsatt att prioritera bröstmjölksanalys för sina minsta patienter. Våra nya kunder har velat komma igång så fort som möjligt och instrumenten har snabbt kommit i kliniskt bruk. För varje ny klinisk kund som etableras kommer vi närmare och närmare vårt mål att etablera individuell berikning med Miris HMA™ som en standard i vården av prematura barn.

Slutligen vill jag tacka Miris-teamet för sitt starka engagemang och sitt fokus på företagets utveckling under denna oerhört utmanande period, samt tacka alla aktieägare för fortsatt tålamod och stöd i vårt arbete för att nå våra mål. Tillsammans hjälper vi varje dag hundratals neonatalvårdsavdelningar världen över att förbättra förutsättningarna för prematura barn.

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-19 08:40 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *