Connect with us

Marknadsnyheter

Bokslutsrapport 2022

Published

on

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2022
(Jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent till 156 173 (121 867) MSEK
 • Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, uppgick till 17,7 procent, varav volym 1,7 procent, pris/mix 14,0 procent och förvärv 2,0 procent.
 • Förvärv av Legacy Converting Inc, Knix Wear Inc och Modibodi
 • Betydande prishöjningar om i genomsnitt 13,3 procent har genomförts för att motverka de betydligt högre kostnaderna för råvaror, energi och distribution
 • Nedskrivning av tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK. Ett arbete pågår för att lämna den ryska marknaden.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA) uppgick till 10 887
  (14 051) MSEK
 • Justerad EBITA uppgick till 13 058 (13 680) MSEK och justerad EBITA marginal uppgick till 8,4 (11,2) procent. Fjärde kvartalet 2022 ökade justerad EBITA med 33 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 4 084 (3 077) MSEK och justerad EBITA marginal ökade till 9,3 (9,0) procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 8,1 (12,3) procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,7 (12,0) procent.
 • Periodens resultat uppgick till 6 064 (9 810) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 7,93 (12,27) SEK och justerat resultat per aktie uppgick till 12,28 (12,50) SEK
 • Rörelsens kassaflöde uppgick till 5 380 (6 894) MSEK
 • Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 4 procent till 7,25 (7,00) SEK per aktie

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Rekordtillväxt, betydande prishöjningar och förvärv

”Under 2022 uppnådde Essity en rekordtillväxt och den högsta nettoomsättningen någonsin.
Vi kan konstatera att vi, trots den betydande kostnadsinflationen, uppnått ett rörelseresultat som före av- och nedskrivningar var i nivå med 2021. Vi har genomfört betydande prishöjningar samtidigt som volymerna var högre under året.”

Stark försäljningstillväxt med betydande prishöjningar

Essitys nettoomsättning 2022 uppgick till cirka 156 miljarder SEK. Försäljningstillväxten, inklusive organisk försäljningstillväxt och förvärv, var stark och uppgick till 17,7 procent och den genomsnittliga prishöjningen var 13,3 procent. Försäljningstillväxten var stark inom samtliga tre affärsområden; Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene, som alla är ledande på en växande global hygien- och hälsomarknad. Trots betydande prishöjningar var volymerna högre för året. Arbetet med effektivitetsförbättringar har bedrivits i hög takt. Justerad EBITA uppgick till 13 058 MSEK och justerad EBITA marginal uppgick till 8,4 procent.

Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 9,7 procent. Resultat per aktie uppgick till 7,93 SEK. För verksamhetsåret 2022 föreslår styrelsen en höjning av utdelningen med 4 procent till 7,25 SEK per aktie.

Året har präglats av kriget i Ukraina och det mänskliga lidande det ger upphov till. Essity har bidragit med donationer till UNHCR och andra internationella och lokala organisationer. Arbete pågår för att lämna den ryska marknaden och en nedskrivning har gjorts av bolagets tillgångar i Ryssland om cirka 1,7 miljarder SEK.

Fjärde kvartalet 2022 – Högre resultat och justerad EBITA marginal

I fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen kraftigt och uppgick till cirka 44 miljarder SEK. Vi genomförde ytterligare prishöjningar som i genomsnitt uppgick till 18,4 procent, en ökning med 6 procent jämfört med tredje kvartalet 2022. Som resultat av vårt framgångsrika arbete med prishöjningar ökade justerad EBITA med 33 procent och den justerade EBITA marginalen ökade med 0,3 procentenheter till 9,3 procent. Jämfört med tredje kvartalet 2022 ökade den justerade EBITA marginalen med 1,8 procentenheter. Justerad avkastning på sysselsatt kapital ökade till 11,4 procent.

Förvärv inom snabbväxande segment

I enlighet med strategin att växa inom segment med stark framtida tillväxt har tre bolag förvärvats. Förvärvet av det amerikanska bolaget Legacy Converting Inc breddar Essitys erbjudande inom Professional Hygiene genom en starkare position inom rengörings- och avtorkningsprodukter på den nordamerikanska marknaden. Inom Intimate Hygiene förvärvades två ledande bolag; Knix Wear Inc och Modibodi. Essity är nu global marknadsledare1) inom absorberande underkläder som är det snabbast växande segmentet inom Intimate Hygiene.

1) Estimat baserat på marknadsdata sammanställd av Essity

Ett vinnande erbjudande

Vi har fortsatt investera i innovation och marknadsföring för att öka andelen premiumerbjudanden, hållbara lösningar och digitala erbjudanden. Under 2022 ökade Essitys e-handelsförsäljning med 20 procent till 23 miljarder SEK, vilket motsvarar 15 procent av nettoomsättningen. Vi har genom investeringar och förvärv också ökat bolagets direct-to-consumer försäljning.

Konkreta framsteg inom hållbarhet

Att leda inom hållbarhetsområdet är en strategisk prioritering för Essity för att öka försäljning, lönsamhet och minska riskerna i bolaget samtidigt som vi bidrar till en bättre värld. Vi har exempelvis lanserat toalettpapper med vetestrå under varumärket Zewa och Libero Touch klimatsmarta barnblöja. Bolagets koldioxidutsläpp enligt Sciene Based Targets Scope 1 och 2 har minskat med 18 procent jämfört med 2016. Essity har även fått flera utmärkelser för bolagets hållbarhetsarbete, exempelvis utsetts till ett av världens mest hållbara bolag av Corporate Knights, inkluderats i S&P Global’s Sustainability Yearbook 2022 som ett av de 150 mest hållbara bolagen och CDP har uppmärksammat Essity för ledarskap inom hållbarhet och vi tar plats på deras ”A-lista” för arbetet mot avskogning. Vi har utnämnts till ”Diversity Leader” för andra året i rad av Financial Times i deras årliga genomgång av mångfaldsarbetet i europeiska bolag.

Prioriteringar 2023

För att nå koncernens långsiktiga mål avseende tillväxt och avkastning till år 2025 är Essitys prioriteringar innovation, starka varumärken, effektivisering och hållbarhet. Arbetet med prishöjningar fortsätter för att kompensera kostnadsinflationen. Tillväxt i de snabbast växande säljkanalerna och regionerna samt i segment med högst avkastning prioriteras för att skapa långsiktigt ökat värde för kunder, konsumenter, medarbetare och aktieägare.

Magnus Groth
Vd och koncernchef
 

KOMMANDE RAPPORTER

Essitys årsredovisning för 2022 avses att publiceras under vecka 9, 2023. Under 2023 publiceras delårsrapporter 27 april,
20 juli och 26 oktober.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i Essity kommer att hållas den 29 mars 2023 i Stockholm.

INBJUDAN TILL PRESENTATION BOKSLUTSRAPPORT 2022
I samband med publiceringen hålls en telefon- och webbpresentation kl. 09:00 där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.

Presentation:
Datum: torsdag den 26 januari 2023
Tid: kl. 09:00

Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2023-01-26

Telefon: UK: +44 (0) 33 055 102 00, USA: +1 212 999 66 59, SWE: 08 505 204 24. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity”.
Presentationen av bokslutsrapporten kommer även att finnas tillgänglig på
LinkedIn och Twitter.

Stockholm 26 januari 2023
Essity Aktiebolag (publ) 

Magnus Groth
Vd och koncernchef

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 (0) 8 788 51 31
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Finance, +46 (0) 70 511 15 81
Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 8 788 52 34
Per Lorentz, presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 (0) 73 313 30 55

Notera

Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom Karl Stoltzs, Media Relations Director, försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 klockan 07:00 CET. 

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Crown Energy (publ) förvärvar 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling om 163 miljoner Euro – väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning

Published

on

By

INSIDERINFORMATION: Crown Energy AB (publ) (“Crown Energy” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2022 att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att förvärva en koncern inom medicintekniksektorn. Crown Energy har idag ingått ett aktieöverlåtelseavtal (”Avtalet”) gällande förvärv av 85 procent av aktierna i SmarTee S.à ar.l. (“SmarTee”), ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group registrerat i Italien (”Förvärvet”). AccYouRate Group fokuserar på medicintekniska accessoarer (Eng. Wearables) och innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. Den totala köpeskillingen uppgår till 163 miljoner Euro och ska betalas i nio delbetalningar över en period om 48 månader, med en första betalning om 75 miljoner Euro vid Avtalets ingående.

Om Transaktionen

 

Crown Energy har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med den i Italien bosatta entreprenören Mr. Claudio Fabbri (”Säljaren”) om att förvärva 85 procent av SmarTee , ett Luxemburg-registrerat bolag vilket är moderbolag till AccYouRate Group, registrerat i Italien, för en total köpeskilling om 163 miljoner Euro. Betalningen för Förvärvet sker av Crown Energy till Säljaren i totalt nio delbetalningar.

 

Den första betalningen om 75 miljoner Euro betalas i samband med att Avtalet ingås,  då även tillträde (closing) kommer att ske. Resterande betalningar genomförs i delbetalningar om 9 miljoner Euro i sexmånadersintervaller.

 

Därutöver finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling där ytterligare betalning i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för ovan nämnda belopp om 163 miljoner Euro). Denna tilläggsköpeskilling betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till Säljaren. För att tilläggsköpeskilling ska utgå måste vissa särskilda kommersiella eller finansiella milstolpar, såsom försäljning av strategiska tillgångar eller ökning av kapitalet i bolaget, uppfyllas.

 

OM AccYouRate Group

 

AccYouRate Group innehar för närvarande exklusiva patent inom avancerad och framstående teknik på marknaden för teknik inom smarta textilier. De immateriella rättigheterna består av avancerade komponenter, material, mjukvara och tillbehör. AccYouRate har patenterat en avancerad microsensor tillverkad av polymeriskt bläck. Bläcket fästs på plagg, exempelvis en vanlig t-shirt, som gör att personen som bär plagget bekvämt kan utföra sina dagliga sysslor samtidigt som vitala biomarkörer övervakas med tjänster till en överkomlig kostnad. Denna kontinuerligt inhämtade medicinska data analyseras med hjälp av proprietära algoritmer och kan på distans utvärderas av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget. Teknologierna har uppfunnits och utvecklats av AccYouRates forkarteam i samarbete med flertalet ledande universitet i Europa och USA. De har även validerats av medicinska specialister och uppnått certifiering som medicinteknisk produkt i Europa.

 

Data som genereras är värdefull på två nivåer.

 • Analys som identifierar anomalier inom biomarkörer hos bäraren av plagget; och
 • En kumulativ databas av insamlad medicinsk data från alla bärare av plagg.

 

FINANSIELL INFORMATION OCH FINANSIERING

 

Crown Energy kommer att ha möjlighet att finansiera Förvärvet genom befintlig kassa efter avtalet om försäljningen av Bolagets olje- och gastillgångar, som ingicks i oktober 2021, samt ytterligare kassaflöden från Crown Energys affärsområde ”Asset Management and Development”.

 

Baserat på Crown Energys småskaliga nuvarande verksamhet, förväntar Bolaget inte att Förvärvet i allt väsentligt ska påverka Bolagets resultaträkning. I moderbolaget kommer aktierna i dotterbolaget bokföras för den totala köpeskillingen om 163 miljoner Euro. Ytterligare 10,5 miljoner Euro kommer att redovisas i balansräkningen för köp av aktier, gällande framtida investeringar i SmarTee och dess dotterbolag.

 

Efter överförande av den initiala betalningen om 75 miljoner Euro, kommer den återstående betalningen uppgående till 88 miljoner Euro redovisas som en avtalsmässig avsättning.

 

Mer information om Bolagets finansiella ställning efter Förvärvet kommer efter en formell förvärsanalys görs under första eller andra kvartalet 2023.

 

AccYouRate Group kommer att kräva ytterligare finansiering för att möta sina investeringsmål.

 

VÄSENTLIG FÖRÄNDRING AV BOLAGETS VERKSAMHETSINRIKTNING

 

Förvärvet bedöms utgöra en väsentlig förändring av Crown Energys verksamhetsinriktning varvid styrelsen för Crown Energy överväger olika alternativ för framtiden. Ett sådant övervägande innefattar en genomgång av nuvarande listning och utvärdering av var ett bolag som nu fokuserar på att investera i tillväxtsteknologier bör vara listat för att Crown Energy ska vara optimalt positionerat för framtida utveckling.

 

Yoav Ben-Eli, VD på Crown Energy, kommenterar: ”Jag är mycket glad att kunna börja leverera på mitt löfte till våra aktieägare och marknaden att ta ett tydligt steg mot att förflytta Crown in i den snabbt växande och socialt ansvarstagande medicintekniska världen. Jag har tilltro till att denna investering kommer visa sig mycket framgångsrik i framtiden och bidra med substantiellt värde till vårt bolag, våra aktieägare samt till samhället som kan dra fördel av denna avancerade teknologi”.

 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

 

MER information

 

Yoav Ben-Eli, VD Crown Energy AB +46 76 312 9793

 

 

OM CROWN ENERGY

 

Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och tillhörande tjänster, samt prospektering inom olje- och gasindustrin. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en ny och mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning för att bidra till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt hållbara avtryck.  För mer information, besök www.crownenergy.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

116 024

10,99

1 275 301,00

CEUX

122 285

10,96

1 340 516,73

TQEX

15 578

10,95

 170 545,48

XSTO

112 772

10,93

1 233 081,42

XCSE

13 337

10,99

 146 614,91

Summa

 379 996

10,96

4 166 059,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Ovzon – Preliminära finansiella siffror för fjärde kvartalet 2022

Published

on

By

Ovzon AB kommunicerade idag en försening avseende färdigställande och uppsändning av bolagets första satellit Ovzon 3 samt hur man avser att finansierafärdigställandet och lanseringen av satelliten. I samband härmed har bolaget även beslutat att i förtid publicera den preliminära övergripande finansiella utvecklingen för det fjärde kvartalet 2022. Utvalda nyckeltal redovisas nedan med jämförelsesiffror för motsvarande period under 2021 inom parentes. Ovzon offentliggör den fullständiga finansiella rapporten för det fjärde kvartalet och helåret 2022 den 21 februari 2023.

Oktober–december 2022 

 • Försäljningen uppgick till 101 (73) MSEK 

 • Rörelseresultatet uppgick till -9 (-29) MSEK 

 • Totalt kassaflöde uppgick till -57 (-59) MSEK 

Januari–december 2022 

Vi kan nu se resultat av vår strategi, att driva en accelererande lönsam tillväxt under 2022. Enligt dessa preliminära siffror levererar vi vårt starkaste fjärde kvartal någonsin, med en försäljningstillväxt 38 procent och ett förbättrat rörelseresultat på -9 MSEK. Vi förnyade kontrakt med nyckelkunder, tecknade kontrakt med nya kunder och tog oss in på nya geografiska marknader. Under kvartalet har vi lyckats utnyttja all satellitkapacitet samt nyttjat vårt lager av mobila satellitterminaler på ett effektivt sätt. Jag är mycket stolt över vad vårt team, i nära samarbete med våra partners och kunder har åstadkommit för att leverera dessa resultat,” säger Per Norén, vd för Ovzon. 

Webcast

Ovzons verkställande direktör Per Norén och finansdirektör Noora Jayasekara svarar på frågor vid en webbsänd telefonkonferens den 6 februari 2023 kl. 10.00.

Webbsändningen nås via följande länk: https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=4FB13E88-D87F-4115-ADB0-02C89FAC4F45

För att delta via telefonkonferens, vänligen registrera dig via följande länk och följ instruktioner: https://register.vevent.com/register/BI01396d5bcd6b42338d133b1197f150fb

Denna information är sådan information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Ovzon AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, [email protected], +1 206 931 7232
Noora Jayasekara, Finansdirektör, [email protected], +46 70 318 92 97

Om Ovzon 
Ovzon erbjuder världsledande mobila satellitkommunikationstjänster, SATCOM-as-a-Service, till kunder i hela världen. Tjänsterna kombinerar hög datahastighet med hög mobilitet. Ovzon’s SATCOM-as-a-Service uppfyller den växande efterfrågan på global uppkoppling för kunder med höga krav på prestanda och säkerhet såsom försvar, räddningstjänster, NGO:s, media och kommersiella organisationer. Ovzon grundades 2006 och har kontor i Stockholm, Sverige, Herndon, VA och Tampa, FL i USA. Ovzon är börsnoterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information besök www.ovzon.com.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.