Connect with us

Marknadsnyheter

BrainCool AB (publ): Offentliggörande av utfall i övertecknad företrädesemission samt utnyttjande av överteckningsoption

Published

on

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av i Bolagets företrädesemission aktier om ca 82 MSEK som avslutades den 9 november 2022. 88 894 244 aktier tecknades med och utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 135,5 procent av Företrädesemissionen som därmed blev övertecknad. Emissionsgarantin behövde såldes inte tas i anspråk. Företrädesemissionen fulltecknades därmed och BrainCool tillförs ca 82 MSEK före emissionskostnader.

Till följd av den stora överteckningen har styrelsen i BrainCool beslutat att utnyttja överteckningsoptionen som tillför BrainCool ytterligare ca 8,2 MSEK, dvs. totalt ca 90,2 MSEK före emissionskostnader.

Martin Waleij, VD kommenterar:

”Jag vill tacka våra trogna befintliga aktieägare som i det rådande marknadsklimatet deltagit i företrädesemissionen i stor omfattning. Emissionen övertecknades kraftigt och vi ser utnyttjande av övertilldelningen som en viktig komponent för att stärka ägarbilden för att stödja våra expansionsplaner”

Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädeemissionen omfattade högst 65 599 526 aktier. 59 173 857 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 88,9 procent av Företrädesemissionen, medan 29 720 387 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 44,6 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad till totalt 135,5 procent och emissionsgarantin behövde således inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 82 MSEK före emissionskostnader om ca 8 MSEK.

Utnyttjande av överteckningsoption

Till följd av den stora överteckningen har styrelsen i BrainCool beslutat att utnyttja överteckningsoptionen innebärande en emission av ytterligare 6 559 952 aktier, motsvarande ca 10 procent av Företrädesemissionens storlek, till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Tecknare är Landia AB 5,8 MSEK, Bolite Invest AB 2,0 MSEK samt Pål Ryfors 0,4 MSEK

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier har skett i enlighet med de principer som angavs i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 oktober 2022. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner från respektive förvaltare alternativt enligt instruktion från Eminova FK via tilldelningsbeslut.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen och överteckningsoptionen ökar BrainCools aktiekapital med ca 3 247 176,59 SEK genom utgivande av 72 159 478 aktier. Efter registreringen av Företrädesemissionen och överteckningsoptionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till ca 6 199 155,33 SEK, och antalet aktier uppgår till 137 759 004 aktier.

Betalda tecknade aktier (”BTA”)

Handel med BTA sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 49, 2022.

Rådgivare

Zonda Partners agerar finansiell rådgivare och Eminova FK agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-14 21:54 CET.

r mer information

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 – 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: [email protected]

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.