Comintelli: Delårsrapport januari-juni 2021

| 26 augusti, 2021 | 0 kommentarer

Finansiell sammanfattning

1) Eget kapital i relation till balansomslutningen.2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens utgång; 7 490 000 både juni 2021 och juni 2020.

Kommentarer till Bolagets resultat och finansiella ställning

Bolagets totala intäkter för det andra kvartalet uppgick till 2,4 mkr (3,3 mkr). Periodens intäkter har påverkats av att en viktig kund sköt upp sitt sin planerade förlängning samt att flera planerade nykundsförsäljningar inte hann gå i mål. Under andra kvartalet förföll en låg nivå av licensförlängningsavtal. Under ”Övriga rörelseintäkter” finns 0,2 mkr (0,4 mkr) hänförda till valutakursvinster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick i det andra kvartalet till -3,4 mkr (-1,4 mkr). Resultatet i det andra kvartalet har påverkats av låga intäkter från både nyförsäljning och möjliga avtalsförlängningar i kombination med utökade resurser till marknadsföring och försäljning. Bland ”Övriga rörelsekostnader” finns 0,4 mkr (0,6 mkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär.

Bolagets totala intäkter för årets första halvår uppgick till 8,2 mkr vilket är något högre än föregående års 7,4 mkr. Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, för det första halvåret är dock 0,5 mkr lägre än föregående år; -2,8 mkr mot -2,3 mkr. Detta genom utökade resurser till marknadsföring och försäljning och att intern arbetstid vid utvecklingen av IT-infrastrukturen för SaaS under föregående år kapitaliserades.

Avskrivningarna av IT-infrastrukturen för SaaS, vilken utvecklades under 2019 och 2020, påbörjades 1 januari 2021. I kvartalet uppgick avskrivningarna till 0,1 mkr (0,0 mkr).

”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” har från det första kvartalet 2021 minskat från 14,2 mkr till 12,1 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter, vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Kassaflödet under årets andra kvartal blev -0,4 mkr (+1,4 mkr). Rörelsefordringarna, främst kundfordringar och upplupna intäkter, har i perioden minskat med 2,7 mkr vilket kassaflödesmässigt kompenserar för det negativa resultatet i det andra kvartalet.

Totala räntebärande skulder uppgick vid det andra kvartalets utgång till 3,9 mkr (2,4 mkr). Comintelli har beviljats refinansiering av det brygglån, 2,0 mkr, som upptogs med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB i juli 2020. Lånet löper på fyra år och till 5,07 % årlig ränta. Den checkkredit på 2,0 mkr som Bolaget erhöll under 2020 är outnyttjad.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i det andra kvartalet marginellt från 19,0 mkr till 19,1 mkr. Den lägre nivån för nykundsförsäljningen under 2020 har medfört en reducerad ökningstakt för ARR. För definition av ARR, se sid 14.

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2021

 • Lansering av en ny produktfunktion; Field Intelligence Receiver (FIRE). Med hjälp av AI-baserad bild-till-text konvertering kan medarbetare på fältet enkelt rapportera in marknadssignaler.
 • Bolagets kunder har i sin årliga Kundnöjdhetsenkät angett högre värden än branschens riktmärke för B2B och SaaS mjukvaruföretag.
 • Comintelli har beviljats refinansiering av det brygglån, 2,0 mkr, som upptogs med Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB i juli 2020.
 • Sofia Fogelfors invaldes som styrelseledamot på årsstämman. Lennart Grabe lämnade styrelsen vid samma årsstämma.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 0,3 mkr i intäkter i det tredje kvartalet för en ny europeisk kund inom kemi/energi med potential för utökning.
 • 0,7 mkr i intäkter i det tredje kvartalet genom att en befintlig, europeisk, kund inom kemi/energi knoppat av en verksamhet med ett nytt kundkonto för oss som följd.
 • Avtal påskrivet med första danska kunden.
 • Uppdaterad website på franska (https://intelligence2day.fr/) för fransktalande marknader.

 

VD har ordet

Nettoomsättningen under årets andra kvartal uppgick till 2,2 mkr (en minskning jämfört de 2,9 mkr under Q2 2020). För första halvåret innebär detta en nettoomsättning på 7,4 mkr (6,7 mkr för 2020).

Fokus på leadsgenerering

Vårt huvudfokus nu är att bygga en systematisk leadsgenereringsprocess som ökar antalet leads i de kundsegment och geografier där vi redan är starka. Det andra kvartalet blev det mest resursintensiva kvartalet någonsin vad gäller operativ marknadsföring med ett stort antal aktiviteter. Till exempel infördes ett nytt Marketing Automation System för att effektivisera och underhålla relationer med leads och prospects. Under hela året har vi genomfört regelbundna, branschinriktade webinars, där vi når en målgrupp som har ett genuint intresse av en avancerad lösning för omvärldsbevakning och -analys. Under 2021 kommer vi fortsätta sponsra och medverka på ett flertal virtuella CI-events, både i Europa och USA.

Resultatet har blivit en markant ökning av antalet nya kvalificerade leads vilket ger ett fortsatt bra underlag för nykundsförsäljning.

Försäljning och intäkter

De rådande osäkerheterna i världen medför ett ökande intresse från marknaden för Intelligence2day. Samtidigt bidrar osäkerheterna till försiktighet med tidsförskjutningar som följd. För att minska kundernas tröskel för köp erbjuder vi nu olika utvärderingspaket för att underlätta kundernas beslut.

Efter periodens utgång har ett avtal, 0,3 mkr, slutits med en ny europeisk kund inom kemisektorn för en initial testperiod på fyra månader.  Vidare har efter periodens utgång en ny kund inom industri/tillverkning blivit vår första danska kund.

Fortfarande står licensavtal (ofta löptid 12 eller 36 månader) för den största delen av våra intäkter. Dessa licensavtal löper oregelbundet ut för förlängning, vilket därmed påverkar vilket kvartal som ”träffas” intäktsmässigt. Denna redovisningsprincip kan medföra intäktssvängningar mellan kvartalen och åren. Den successiva övergången till prenumerationsförsäljning (SaaS) reducerar dessa svängningar.

Under detta års andra kvartal var det generellt sett en lägre nivå för licensavtal som förföll till förlängning. Kunden med det största licensavtalet, som förföll till förlängning under det andra kvartalet, sköt upp sitt beslut till senare under året. Denna kund är verksam i en av de mest coronautsatta branscherna.

Merförsäljning till befintliga kunder (t. ex utökning i antalet användare, nya tjänster och produktfunktioner) var under kvartalet lägre än föregående kvartal. Kunder börjar ofta med ett begränsat antal licenser (c:a 20 -100 st.) för att med tiden växla upp till hundratals eller till och med tusentals licenser per kund. Här startar det tredje kvartalet med 0,7 mkr i intäkter genom att en befintlig kund knoppat av en verksamhet med ett nytt kundkonto för oss som följd. Totalt har därmed tre nya kunder hittills vunnits under årets tredje kvartal.

Nöjda kunder ger låg churn

Vår årliga Kundnöjdhetsenkät genomfördes under andra kvartalet. Vi använder oss av Net Promoter Score (NPS) som ett mått på kundlojalitet genom att fråga deltagarna hur sannolikt det är att de skulle rekommendera Intelligence2day® till en vän eller kollega. I år fick Intelligence2day® ett NPS-värde på 45, vilket är ett mycket gott betyg från våra kunder. Resultaten visar att Comintellis kunder förblir både lojala och nöjda med Intelligence2day®.

Positivt mottagande av ny produktfunktion

Vår nya tilläggsfunktion ”Field Intelligence Receiver” (FIRE) har mottagits positivt på marknaden, särskilt inom pharmabranschen. Med hjälp av AI-baserad bildkonverteringsteknik kan kunder bevaka live evenemang (som t.ex. konferenser och mässor) på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt.

Migration till SaaS plattformen fortsätter

Omvandlingen till att bli ett mer renodlat SaaS-företag intensifieras för att kunna dra nytta av fördelarna med SaaS, både för kunderna och för Comintelli. Alla nya kunder läggs nu upp på SaaS och under andra kvartalet har ett flertal befintliga kunder migrerat till den nya plattformen med positiva erfarenheter. Denna migration kommer att fortsätta successivt.

Byte i styrelsen

Jag är mycket glad över att Sofia Fogelfors tackat ja till att ingå i vår styrelse. Sofia är idag marknadschef på det konsumentinriktade företaget Compricer och jag är övertygad om att hon kommer bidra med strategisk kunskap inom marknadsföring. Jag vill även ta tillfället att rikta ett stort tack till avgående styrelseledamoten Lennart Grabe för hans värdefulla insatser alltsedan bolaget grundades.

Sammanfattningsvis

Den rådande osäkerheten i omvärlden medför ett ökat behov av omvärldsanalys. Comintelli har ett kompetent, erfaret team med en avancerad, välbeprövad och prisbelönt mjukvaruplattform som hjälper kunder med omvärldsanalys och att fatta säkrare beslut om framtiden.

Vi anser att vårt erbjudande ligger rätt i tiden för att möta kundernas behov och fortsätter att följa vår marknadsstrategi som bygger på:

 • Digitaliserad marknadsföring med totalt fokus på att generera kvalificerade leads och försäljning av Intelligence2day®.
 • Fokus på utvalda branscher och geografier.
 • Merförsäljning till en stabil kundbas
 • Fortsatt migrering till den fullt utvecklade AI-baserade SaaS-plattformen

Nykundsförsäljningen har totalt sett kommit igång under det första halvåret med 8 nya kunder och hittills har 3 nya kundaffärer stängts i det tredje kvartalet, vilket är en fördubbling jämfört med hela coronaåret 2020. Jag ser att resultatet av vårt arbete börjar komma och ser med tillförsikt fram emot andra halvlek av 2021.

Med vänlig hälsning, 

Jesper Martell, VD Comintelli AB

 

Aktien

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Kortnamn: COMINT

ISIN-kod: SE0011751569

Antal utestående aktier per rapportdatum: 7 490 000 (7 490 000).

 

Finansiell kalender

Delårsrapport för 2021 års tredje kvartal offentliggörs onsdagen den 17 november 2021.

Bokslutskommuniké för 2021 offentliggörs onsdagen den 23 februari 2022.

 

KONTAKT

Jesper Martell, VD 
E-post: [email protected]
Tel: +46 8 6637 600

Peter Mörsell, CFO 
E-post: [email protected]
Tel: +46 8 6637 600

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *