Connect with us

Marknadsnyheter

Copernicus: Temperaturerna i Europa ökar snabbare än två gånger det globala genomsnittet och pekar mot en varmare värld

Published

on

WMO:s rapport för 2021 om klimattillståndet i Europa, framtagen tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, ger information om stigande temperaturer, land- och marina värmeböljor, extremt väder, ändrade nederbördsmönster och mindre is och snö. Denna första upplaga av en gemensam rapport om klimatet i Europa är en del av en WMO-lett initiativ för att tillhandahålla nödvändig klimatdata och information. Det är skräddarsytt för varje regions specifika behov, vilket förbättrar anpassnings- och begränsningsstrategier.

Geneve 2 november (WMO): Temperaturerna i Europa har ökat med mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 30 åren vilket är den högsta av alla kontinenter. Med en fortsatt uppvärmningstrend kommer exceptionell värme, skogsbränder, översvämningar och andra klimatförändringseffekter som kommer att påverka samhället, ekonomierna och ekosystemen, enligt en ny rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

Rapporten State of the Climate in Europe, som tagits fram tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, fokuserade på 2021 ger information om stigande temperaturer, land- och marina värmeböljor, extremt väder, ändrade nederbördsmönster och minskande is och snö.

Temperaturerna över Europa har ökat avsevärt under perioden 1991-2021, med en genomsnittlig hastighet på cirka +0,5 °C per decennium. Som ett resultat tappade de alpina glaciärerna 30 meter i istjocklek från 1997 till 2021. Grönlands inlandsis smälter och bidrar till att accelerera havsnivåhöjningen. Sommaren 2021 upplevde Grönland en smältning och den första registrerade nederbörden någonsin på sin högsta punkt, Summit station.

Copernicus

Årlig medeltemperaturavvikelse för 1900–2021 jämfört med referensperioden 1981–2010 för enbart land över Europa. Källa: UK MetOffice. Höger: Årlig genomsnittlig ytlufttemperaturanomali (°C) för 2021 jämfört med referensperioden 1981–2010. Data: ERA5 omanalys. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

År 2021 ledde väder- och klimathändelser med till hundratals dödsfall och direkt påverkande mer än en halv miljon människor samt orsakade ekonomiska skador på över 50 miljarder USD. Cirka 84 procent av händelserna var översvämningar eller stormar.

Men det är inte bara dåliga nyheter. Ett antal länder i Europa har varit mycket framgångsrika med att minska utsläppen av växthusgaser. Särskilt i Europeiska unionen (EU) minskade utsläppen av växthusgaser med 31 % mellan 1990 och 2020, med ett nettoreduktionsmål på 55 % för 2030.

Europa är också en av de mest avancerade regionerna inom gränsöverskridande samarbete om anpassning till klimatförändringar, särskilt över transnationella avrinningsområden. Det är en av världens ledande när det gäller att tillhandahålla effektiva system för early warning, och har kunnat skydda 75 procent av människorna. Handlingsplaner för värme och hälsa har räddat många liv.

Men utmaningarna är enorma.

”Europa presenterar en levande bild av en värmande värld och påminner oss om att inte ens väl förberedda samhällen är säkra från effekterna av extrema väderhändelser. I år, liksom 2021, har stora delar av Europa drabbats av omfattande värmeböljor och torka, vilket har gett upphov till skogsbränder. År 2021 orsakade exceptionella översvämningar död och förödelse”, säger WMO:s generalsekreterare prof. Petteri Taalas.

”På begränsningssidan bör den goda takten i minskning av växthusgasutsläpp i regionen fortsätta och ambitionen ökas ytterligare. Europa kan spela en nyckelroll i att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle i mitten av århundradet för att uppfylla Parisavtalet”, sade prof. Taalas.

EU:s Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerad av ECMWF på uppdrag av Europeiska kommissionen, tillhandahåller toppmoderna klimatövervakningsdata och verktyg för att stödja klimatbegränsningsarbetet och anpassning till de europeiska gröna avtalen.

”Det europeiska samhället är sårbart för klimatförändringar och klimatförändringar, men Europa ligger också i framkant av den internationella ansträngningen för att mildra klimatförändringarna och att utveckla innovativa lösningar för att anpassa sig till det nya klimat som européerna kommer att få leva med”, säger Dr. Carlo Buontempo , direktör, Copernicus Climate Change Service, European Centre of Medium-range Weather Forecasts (ECMWF).

”I takt med att riskerna och effekterna av klimatförändringar blir allt tydligare i det dagliga livet, växer med rätta behovet och aptiten för klimatintelligens. Med den här rapporten syftar vi till att överbrygga klyftan mellan data och analys för att tillhandahålla vetenskapsbaserad tillgänglig information som är beslutsunderlag för olika sektorer och yrken, fortsätter han.

Rapporten om klimattillståndet i Europa bygger på C3S European State of the Climate som publicerades i april och information från WMO RA VI Regional Climate Center Network. Det är en av en serie regionala rapporter som sammanställts av WMO för att ge lokaliserad vetenskaplig information till beslutsfattare. Den presenterades vid en regional konferens för chefer för europeiska nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster.

Rapporten och en tillhörande storymap inkluderar input från nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster, klimatexperter, regionala organ och FN:s partnerorgan. Den utfärdades inför FN:s årliga klimatförhandlingar, COP27, i Sharm-El Sheikh.

Copernicus

Weather, climate and water related natural disasters in Europe during 2021. Source of data: EM/DAT, accessed on 09 August 2022. Note: Impacts for some disaster occurrences may lack due to data unavailability..

Framtidsscenarier

Väder-, klimat- och vattenrelaterade katastrofer förväntas öka i framtiden, enligt Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report (Working Group I, IPCC AR6 WGI). Den bedömde att det fanns högt trolighet att:

  • Oavsett framtida nivåer av global uppvärmning kommer temperaturen att stiga i alla europeiska områden i en takt som överstiger de globala medeltemperaturförändringarna, liknande tidigare observationer.
  • Frekvensen och intensiteten av heta extremer, inklusive marina värmeböljor, har ökat under de senaste decennierna och förväntas fortsätta att öka oavsett scenariot för utsläpp av växthusgaser. Kritiska tröskelvärden som är relevanta för ekosystem och människor förväntas överskridas för en global uppvärmning på 2 °C och högre.
  • Observationer har ett säsongsmässigt och regionalt mönster som överensstämmer med den förväntade ökningen av nederbörd på vintern i norra Europa. En nederbördsminskning förväntas under sommaren i Medelhavet och sträcker sig till nordliga regioner. Extrem nederbörd och översvämningar förväntas öka vid globala uppvärmningsnivåer över 1,5°C i alla regioner utom Medelhavet.

Klimatpåverkan

Hälsa: : Européers hälsa påverkas av klimatförändringarna på en många olika sätt, inklusive dödsfall och sjukdomar från alltmer frekventa värmeböljor, ökningar av mat-, vatten- och vektorburna sjukdomar och psykiska hälsoproblem.

De dödligaste extrema klimathändelserna i Europa är värmeböljor, särskilt i västra och södra Europa. Kombinationen av klimatförändringar, urbanisering och befolkningens åldrande i regionen skapar, och kommer ytterligare att förvärra, sårbarheten för värme.

Klimatförändringar orsakade av förändringar i produktion och distribution av pollen och sporer kan leda till ökningar av allergiska störningar. Över 24 procent av de vuxna som bor i den europeiska regionen lider av olika allergier, inklusive svår astma, medan andelen bland barn i regionen är 30–40 procent och ökar. Klimatförändringar påverkar också spridningen av vektorburna sjukdomar. Exempel är fästingar (Ixodes ricinus), som kan sprida borrelia och fästingburen hjärninflammation.

Enligt WHO:s regionala kontor för Europa, cirka en halv miljon förtida dödsfall i WHO European Region orsakades av antropogena luftföroreningar med fina partiklar under 2019, varav en viktig del var direkt kopplad till förbränning av fossila bränslen. Det uppskattas att cirka 138 000 förtida dödsfall per år kunnat undvikas genom minskade koldioxidutsläpp, vilket potentiellt kan resultera i besparingar på 244–564 miljarder USD.

Barn är mer sårbara för effekterna av klimatförändringar än vuxna, både fysiskt och psykiskt. Enligt UNICEF Children’s Climate Risk Index (CCRI) bor nästan 125 miljoner barn i Europa i länder med ”medel- till hög” riskländer (den tredje av fem nivåer som används globalt).

Ekosystem: De flesta skadorna från skogsbränder beror på extrema händelser som varken ekosystem eller samhällen är anpassade för. Klimatförändringar, mänskliga beteenden och andra bakomliggande faktorer skapar förutsättningar för mer frekventa, intensiva och förödande bränder i Europa, med betydande socioekonomiska och ekologiska konsekvenser.

Transport: Transportinfrastruktur och transporter är i riskzonen från både stegvisa klimatförändringar och extremhändelser som värmeböljor, kraftiga skyfall, kraftiga vindar och extrema havsnivåer och vågor. Mycket transportinfrastruktur har byggts utifrån historiskt förväntade väderfenomen och därför inte anpassade till nya extremer.

Copernicus

Klimatpolitik

Nationellt bestämda bidrag (NDC) är kärnan i Parisavtalet och uppnåendet av dessa är långsiktiga mål. NDC förkroppsligar ansträngningar från varje land för att minska nationella utsläpp och anpassa sig till effekterna av klimatförändringar. I mars 2022 lämnade 51 europeiska länder och EU in en NDC.

Mildring av klimatförändringar har varit ett primärt fokus för många europeiska parter, vilket återspeglas i deras NDC, som lyfter fram följande prioriterade områden: energiförsörjning; lantbruk; avfall; och markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk som högsta prioritering för begränsning.

År 2021 gjorde Europeiska unionen (EU) i sin klimatlag klimatneutralitet och målet om noll nettoutsläpp till 2050, juridiskt bindande i EU. Den satte ett delmål på 55 procent utsläppsminskning till 2030.

Hela WMO-rapporten finns här här

Världsmeteorologiska organisationen WMO är FN:s organisation för väder, klimat och vatten

Information till media

WMO State of the Climate in Europe 2021, är den första upplagan av klimatrapporter som publiceras årligen av World Meteorological Organizations Regional Association for Europe (WMO-RA6) och Europeiska unionens jordobservationsprogram, Copernicus Climate Change Service (C32) . Det inkluderar bidragen från de nationella meteorologiska och hydrologiska tjänsterna (NMHSs), WMO Regional Climate Center Network for Europe, Copernicus Climate Change Services (C3S), FN:s (FN) organ, och många experter och forskare från region och över hela världen.

Om Copernicus och ECMWF  

Copernicus är en del av den Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess jordobservationsprogram, som fungerar via sex tematiska tjänster: Atmosfär, marin, land, klimatförändring, säkerhet och nödsituation. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och uppdaterad information relaterad till vår planet och dess miljö.

European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) driver två tjänster från EU:s jordobservationsprogram Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC).

C3S tillhandahåller information om det förflutna, nuvarande och framtida klimatet, samt verktyg för att möjliggöra begränsnings- och anpassningsstrategier för klimatförändringar av beslutsfattare och företag. C3S publicerar sin egen European State of the Climate (ESOTC) rapport och analys för föregående år, i april årligen.

Mer information på https://climate.copernicus.eu/

För mer information

Nuria Lopez, press och kommunikationsansvarig.
[email protected]
Tel: +44 118 949 9778
Mobil: +44 739 227 7523

För information om WMO:
Clare Nullis, media officer. Email [email protected].  mobil 41797091397

Björn Mogensen, Oxenstierna Kommunikation, 0708-184298

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

AB Bostäder vill höja hyrorna med 7,1 procent

Published

on

By

På Hyresgästföreningen förbereder man sig på tuffa förhandlingar då AB Bostäder i Borås kallar till förhandling och vill få igenom hyreshöjningar på 7,1 procent från den 1 februari nästa år.

Kommunägda AB Bostäder har aviserat att man vill höja hyrorna med 7,1 procent från den 1 februari. Motparten Hyresgästföreningen anser att kravet är högt och deras förhandlare, Stefan Lindborg, understryker att det inte är aktuellt att träffa en överenskommelse på en så hög nivå.

Bolaget har begärt en hög hyreshöjning i en tid då många hyresgäster har en pressad ekonomisk situation. Vi är inte beredda att gå med på en hyreshöjning på de här nivåerna.

Hyresgästföreningen kommer nu att granska bolagets bud och utifrån den trepartsöverenskommelsen som finns mellan de förhandlande parterna på nationell nivå försöka nå en överenskommelse som är en rimlig avvägning.

– Det behövs en rimlig avvägning mellan bolagets intresse av täckning för ökade kostnader och hyresgästernas behov av en stabil, hållbar och förutsägbar hyresutveckling.

För en genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter skulle AB Bostäders krav innebära en höjning med 404 kronor i månaden eller 4 844 kronor per år.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Region BohusÄlvsborg-SkaraborgRegional pressjour BÄSK010-459 14 [email protected]

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

atNorth väljer Nokias Linuxbaserade nätverksroutrar i sina datacenter

Published

on

By

Datacenterföretaget atNorth har valt att satsa på Nokias Linuxbaserade nätverksroutrar 7220 IXR för att fortsätta öka sina marknadsandelar i Norden. Routrarna stödjer Nokias nätverkssystem Nokia SR Linux (NOS) och ska användas centralt i atNorths hållbara och högpresterande datacenter.

En stor anledning till valet är att Nokias lösning har en energieffektiv och toppmodern hårdvarudesign som passar atNorths satsning på High-Performance Computing (HPC) och AI.

– Hållbarhet är ett av våra kärnvärden och våra datacenter drivs på 100 procent förnybar energi och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Nokia med sin energieffektiva och toppmoderna lösning är en naturlig leverantörspartner när vi nu växer och utökar våra tjänster i Norden, säger Guy D’Hauwers, Director för HPC & AI på atNorth.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på engelska.

Om atNorth
atNorth är ett ledande datacenterföretag som erbjuder hållbara, kostnadseffektiva och effektiva lösningar för den senaste servertekniken. Bolaget driver tre datacenter på strategiska platser på Island och i Sverige med ett fjärde under uppbyggnad på norra Island.

Med hållbarhet som utgångspunkt arbetar atNorths datacenter på 100 % förnybara energiresurser och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Alla atNorths anläggningar är designade för optimal energieffektivitet med intelligent klusterdrift för långsiktigt fungerande infrastrukturinstallationer. Företagets skräddarsydda lösningar gör det möjligt för organisationer att på ett effektivt sätt beräkna, simulera, träna och visualisera stora datamängder.

atNorth har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. Verksamheten grundades 2009 och förvärvades 2022 av Partners Group. För mer information, besök atNorth.com eller LinkedIn.

För mer information eller intervjuförfrågan, vänligen kontakta:
Magdalena Höglund, Presskontakt, Westmark Information,
tel: +46 733 338840, [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

GEKÅS i Ullared beställer SMART LED™ från TopRight

Published

on

By

Stockholm 2 december 2022

Smart-techbolaget TopRight Nordic har fått en beställning från varuhuset GEKÅS i Ullared. TopRights SMART LED™-lösning medför en energibesparingen på 69% för GEKÅS och värdet på beställningen är ca 1,1 MSEK.

Beställningen från GEKÅS omfattar LED-ljuskällor i en sk Retro fit, dvs en installationslösning av TopRight SMART LED i befintliga armaturer. Den här typen av lösning genial ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom endast lysrören byts ut medan själva armaturen bibehålls. Det gynnar dessutom kunden i form av kortare installationstid och lägre installationskostnad. Resultatet när GEKÅS i Ullared nu väljer att använda SMART LED från TopRight Nordic, blir en energibesparing med 69 procent.

 

”Vi är oerhört glada över få förtroendet att jobba med GEKÅS i Ullared. Dessutom är vi stolta över att deras utvärdering pekade ut TopRights SMART LEDlösning som den bästa. Tillsammans säkerställer vi nu att varuhuset får en miljömässigt klok lösning med en kraftig energibesparing som dessutom ger bättre ljuskvalitet. Det här är ytterligare ett kliv mot TopRights vision om att förverkliga innovativ teknik till förmån för både kunden och världen”, säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic. 

 

Leveransen sker under december 2022. Avtalets totala värde för TopRight Nordic är ca 1,1 MSEK med möjlighet till flera leveranser.

 

Om SMART LED™ från TopRight Nordic

Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar – kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga. Ljusmiljöer skräddarsys utifrån design, integration, ljusmängd, miljökrav och smart styrning för att optimera både energibesparing och ljuskvalitet.

 

Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. SMART LED-teknikens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella ljuskällor, innebär markant lägre drift- och underhållskostnader för belysningen. Besparingen betalar den nya belysningens kostnader och installation på mycket kort tid, vanligtvis under tre år.

 

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Moberg, affärschef för TopEnvironment på 073-506 71 65 eller via mail, [email protected]

 

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, [email protected]

 

TopRight Nordic

TopRight grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight är en bolagsfamilj – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vår förmåga är att, med ny teknik ihop med befintlig, skapa innovativa och effektiva lösningar. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRights affärsområden delar en gemensam ambition om att förena modern teknik med befintlig och skapa lösningar som ligger i framkant av teknikens utveckling.

Vi har en dröm om att skapa en smartare värld. Vårt samhälle präglas idag av en snabb och avancerad teknikutveckling, som påverkar människor, samhällen och vår planet på olika sätt. TopRights roll är inte att vara först med ny teknik, utan att vara den som förverkligar lösningar som baserar sig på en smart balans mellan ny och befintlig teknik, med kundens affär och moder jords bästa i fokus. Därför ser vi det som vårt uppdrag att anpassa oss efter en föränderlig värld och förverkliga innovativa lösningar. Vårt uppdrag och vår passion är att göra smart teknik nyttig – för företag, för samhällen och för världen!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

 

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.