Connect with us

Marknadsnyheter

Copernicus: Temperaturerna i Europa ökar snabbare än två gånger det globala genomsnittet och pekar mot en varmare värld

Published

on

WMO:s rapport för 2021 om klimattillståndet i Europa, framtagen tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, ger information om stigande temperaturer, land- och marina värmeböljor, extremt väder, ändrade nederbördsmönster och mindre is och snö. Denna första upplaga av en gemensam rapport om klimatet i Europa är en del av en WMO-lett initiativ för att tillhandahålla nödvändig klimatdata och information. Det är skräddarsytt för varje regions specifika behov, vilket förbättrar anpassnings- och begränsningsstrategier.

Geneve 2 november (WMO): Temperaturerna i Europa har ökat med mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 30 åren vilket är den högsta av alla kontinenter. Med en fortsatt uppvärmningstrend kommer exceptionell värme, skogsbränder, översvämningar och andra klimatförändringseffekter som kommer att påverka samhället, ekonomierna och ekosystemen, enligt en ny rapport från Världsmeteorologiska organisationen (WMO).

Rapporten State of the Climate in Europe, som tagits fram tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, fokuserade på 2021 ger information om stigande temperaturer, land- och marina värmeböljor, extremt väder, ändrade nederbördsmönster och minskande is och snö.

Temperaturerna över Europa har ökat avsevärt under perioden 1991-2021, med en genomsnittlig hastighet på cirka +0,5 °C per decennium. Som ett resultat tappade de alpina glaciärerna 30 meter i istjocklek från 1997 till 2021. Grönlands inlandsis smälter och bidrar till att accelerera havsnivåhöjningen. Sommaren 2021 upplevde Grönland en smältning och den första registrerade nederbörden någonsin på sin högsta punkt, Summit station.

Copernicus

Årlig medeltemperaturavvikelse för 1900–2021 jämfört med referensperioden 1981–2010 för enbart land över Europa. Källa: UK MetOffice. Höger: Årlig genomsnittlig ytlufttemperaturanomali (°C) för 2021 jämfört med referensperioden 1981–2010. Data: ERA5 omanalys. Källa: Copernicus Climate Change Service/ECMWF

År 2021 ledde väder- och klimathändelser med till hundratals dödsfall och direkt påverkande mer än en halv miljon människor samt orsakade ekonomiska skador på över 50 miljarder USD. Cirka 84 procent av händelserna var översvämningar eller stormar.

Men det är inte bara dåliga nyheter. Ett antal länder i Europa har varit mycket framgångsrika med att minska utsläppen av växthusgaser. Särskilt i Europeiska unionen (EU) minskade utsläppen av växthusgaser med 31 % mellan 1990 och 2020, med ett nettoreduktionsmål på 55 % för 2030.

Europa är också en av de mest avancerade regionerna inom gränsöverskridande samarbete om anpassning till klimatförändringar, särskilt över transnationella avrinningsområden. Det är en av världens ledande när det gäller att tillhandahålla effektiva system för early warning, och har kunnat skydda 75 procent av människorna. Handlingsplaner för värme och hälsa har räddat många liv.

Men utmaningarna är enorma.

”Europa presenterar en levande bild av en värmande värld och påminner oss om att inte ens väl förberedda samhällen är säkra från effekterna av extrema väderhändelser. I år, liksom 2021, har stora delar av Europa drabbats av omfattande värmeböljor och torka, vilket har gett upphov till skogsbränder. År 2021 orsakade exceptionella översvämningar död och förödelse”, säger WMO:s generalsekreterare prof. Petteri Taalas.

”På begränsningssidan bör den goda takten i minskning av växthusgasutsläpp i regionen fortsätta och ambitionen ökas ytterligare. Europa kan spela en nyckelroll i att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle i mitten av århundradet för att uppfylla Parisavtalet”, sade prof. Taalas.

EU:s Copernicus Climate Change Service (C3S), implementerad av ECMWF på uppdrag av Europeiska kommissionen, tillhandahåller toppmoderna klimatövervakningsdata och verktyg för att stödja klimatbegränsningsarbetet och anpassning till de europeiska gröna avtalen.

”Det europeiska samhället är sårbart för klimatförändringar och klimatförändringar, men Europa ligger också i framkant av den internationella ansträngningen för att mildra klimatförändringarna och att utveckla innovativa lösningar för att anpassa sig till det nya klimat som européerna kommer att få leva med”, säger Dr. Carlo Buontempo , direktör, Copernicus Climate Change Service, European Centre of Medium-range Weather Forecasts (ECMWF).

”I takt med att riskerna och effekterna av klimatförändringar blir allt tydligare i det dagliga livet, växer med rätta behovet och aptiten för klimatintelligens. Med den här rapporten syftar vi till att överbrygga klyftan mellan data och analys för att tillhandahålla vetenskapsbaserad tillgänglig information som är beslutsunderlag för olika sektorer och yrken, fortsätter han.

Rapporten om klimattillståndet i Europa bygger på C3S European State of the Climate som publicerades i april och information från WMO RA VI Regional Climate Center Network. Det är en av en serie regionala rapporter som sammanställts av WMO för att ge lokaliserad vetenskaplig information till beslutsfattare. Den presenterades vid en regional konferens för chefer för europeiska nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster.

Rapporten och en tillhörande storymap inkluderar input från nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster, klimatexperter, regionala organ och FN:s partnerorgan. Den utfärdades inför FN:s årliga klimatförhandlingar, COP27, i Sharm-El Sheikh.

Copernicus

Weather, climate and water related natural disasters in Europe during 2021. Source of data: EM/DAT, accessed on 09 August 2022. Note: Impacts for some disaster occurrences may lack due to data unavailability..

Framtidsscenarier

Väder-, klimat- och vattenrelaterade katastrofer förväntas öka i framtiden, enligt Intergovernmental Panel on Climate Change Sixth Assessment Report (Working Group I, IPCC AR6 WGI). Den bedömde att det fanns högt trolighet att:

  • Oavsett framtida nivåer av global uppvärmning kommer temperaturen att stiga i alla europeiska områden i en takt som överstiger de globala medeltemperaturförändringarna, liknande tidigare observationer.
  • Frekvensen och intensiteten av heta extremer, inklusive marina värmeböljor, har ökat under de senaste decennierna och förväntas fortsätta att öka oavsett scenariot för utsläpp av växthusgaser. Kritiska tröskelvärden som är relevanta för ekosystem och människor förväntas överskridas för en global uppvärmning på 2 °C och högre.
  • Observationer har ett säsongsmässigt och regionalt mönster som överensstämmer med den förväntade ökningen av nederbörd på vintern i norra Europa. En nederbördsminskning förväntas under sommaren i Medelhavet och sträcker sig till nordliga regioner. Extrem nederbörd och översvämningar förväntas öka vid globala uppvärmningsnivåer över 1,5°C i alla regioner utom Medelhavet.

Klimatpåverkan

Hälsa: : Européers hälsa påverkas av klimatförändringarna på en många olika sätt, inklusive dödsfall och sjukdomar från alltmer frekventa värmeböljor, ökningar av mat-, vatten- och vektorburna sjukdomar och psykiska hälsoproblem.

De dödligaste extrema klimathändelserna i Europa är värmeböljor, särskilt i västra och södra Europa. Kombinationen av klimatförändringar, urbanisering och befolkningens åldrande i regionen skapar, och kommer ytterligare att förvärra, sårbarheten för värme.

Klimatförändringar orsakade av förändringar i produktion och distribution av pollen och sporer kan leda till ökningar av allergiska störningar. Över 24 procent av de vuxna som bor i den europeiska regionen lider av olika allergier, inklusive svår astma, medan andelen bland barn i regionen är 30–40 procent och ökar. Klimatförändringar påverkar också spridningen av vektorburna sjukdomar. Exempel är fästingar (Ixodes ricinus), som kan sprida borrelia och fästingburen hjärninflammation.

Enligt WHO:s regionala kontor för Europa, cirka en halv miljon förtida dödsfall i WHO European Region orsakades av antropogena luftföroreningar med fina partiklar under 2019, varav en viktig del var direkt kopplad till förbränning av fossila bränslen. Det uppskattas att cirka 138 000 förtida dödsfall per år kunnat undvikas genom minskade koldioxidutsläpp, vilket potentiellt kan resultera i besparingar på 244–564 miljarder USD.

Barn är mer sårbara för effekterna av klimatförändringar än vuxna, både fysiskt och psykiskt. Enligt UNICEF Children’s Climate Risk Index (CCRI) bor nästan 125 miljoner barn i Europa i länder med ”medel- till hög” riskländer (den tredje av fem nivåer som används globalt).

Ekosystem: De flesta skadorna från skogsbränder beror på extrema händelser som varken ekosystem eller samhällen är anpassade för. Klimatförändringar, mänskliga beteenden och andra bakomliggande faktorer skapar förutsättningar för mer frekventa, intensiva och förödande bränder i Europa, med betydande socioekonomiska och ekologiska konsekvenser.

Transport: Transportinfrastruktur och transporter är i riskzonen från både stegvisa klimatförändringar och extremhändelser som värmeböljor, kraftiga skyfall, kraftiga vindar och extrema havsnivåer och vågor. Mycket transportinfrastruktur har byggts utifrån historiskt förväntade väderfenomen och därför inte anpassade till nya extremer.

Copernicus

Klimatpolitik

Nationellt bestämda bidrag (NDC) är kärnan i Parisavtalet och uppnåendet av dessa är långsiktiga mål. NDC förkroppsligar ansträngningar från varje land för att minska nationella utsläpp och anpassa sig till effekterna av klimatförändringar. I mars 2022 lämnade 51 europeiska länder och EU in en NDC.

Mildring av klimatförändringar har varit ett primärt fokus för många europeiska parter, vilket återspeglas i deras NDC, som lyfter fram följande prioriterade områden: energiförsörjning; lantbruk; avfall; och markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk som högsta prioritering för begränsning.

År 2021 gjorde Europeiska unionen (EU) i sin klimatlag klimatneutralitet och målet om noll nettoutsläpp till 2050, juridiskt bindande i EU. Den satte ett delmål på 55 procent utsläppsminskning till 2030.

Hela WMO-rapporten finns här här

Världsmeteorologiska organisationen WMO är FN:s organisation för väder, klimat och vatten

Information till media

WMO State of the Climate in Europe 2021, är den första upplagan av klimatrapporter som publiceras årligen av World Meteorological Organizations Regional Association for Europe (WMO-RA6) och Europeiska unionens jordobservationsprogram, Copernicus Climate Change Service (C32) . Det inkluderar bidragen från de nationella meteorologiska och hydrologiska tjänsterna (NMHSs), WMO Regional Climate Center Network for Europe, Copernicus Climate Change Services (C3S), FN:s (FN) organ, och många experter och forskare från region och över hela världen.

Om Copernicus och ECMWF  

Copernicus är en del av den Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess jordobservationsprogram, som fungerar via sex tematiska tjänster: Atmosfär, marin, land, klimatförändring, säkerhet och nödsituation. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och uppdaterad information relaterad till vår planet och dess miljö.

European Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF) driver två tjänster från EU:s jordobservationsprogram Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC).

C3S tillhandahåller information om det förflutna, nuvarande och framtida klimatet, samt verktyg för att möjliggöra begränsnings- och anpassningsstrategier för klimatförändringar av beslutsfattare och företag. C3S publicerar sin egen European State of the Climate (ESOTC) rapport och analys för föregående år, i april årligen.

Mer information på https://climate.copernicus.eu/

För mer information

Nuria Lopez, press och kommunikationsansvarig.
[email protected]
Tel: +44 118 949 9778
Mobil: +44 739 227 7523

För information om WMO:
Clare Nullis, media officer. Email [email protected].  mobil 41797091397

Björn Mogensen, Oxenstierna Kommunikation, 0708-184298

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

KKM Gruppen, dotterbolag till Thinc Collective AB, vinner kommunikationsuppdrag inom arbetsmarknadsfrågor

Published

on

By

Aktör inom byggbranschen har givit KKM Gruppen i uppdrag att konceptualisera, bygga och implementera en ny satsning som syftar till att hjälpa nyanlända in i byggbranschen. Den nya satsningen ska bestå av en digital och gamifierad plattform som ger en uppdaterad och nyanserad bild av byggbranschens arbetsmarknad och olika yrken. Storleken på affären väntas bli cirka 2 500 000 sek för KKM Grupp

”KKM ser arbetsmarknadsåtgärder och stödet till nyanlända som en nyckelfråga i samhället. Vi har lång erfarenhet att utföra denna typ av uppdrag och ser fram emot att göra en viktig insats för en utsatt grupp i samhället och hjälpa en bransch som vill locka fler till sig”, säger Per Hazelius, VD KKM Gruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wallqvist, VD Thinc Collective AB

[email protected]

Thinc Collective AB är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Collective AB är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

FLOWave – en framtidslösning för Food & Beverage

Published

on

By

Som experter på på mät, styr- och reglerteknik är vi på Bürkert aktiva i många branscher. Ett av de områden där vi just nu växer snabbt av Food & Beverage, och anledningen till det stavas tveklöst FLOWave. Ulf Neldefors, Business Development Manager på Bürkert förklarar varför fler borde upptäcka produkten.

– Vår flödesmätare FLOWave togs ursprungligen fram för pharmaindustrin, och då framförallt för att mäta ultrarent vatten. Men i dag ser vi att allt fler branscher upptäcker fördelarna med FLOWave. Kan du mäta tillräckligt exakt för pharmaindustrin, så kan du även göra det till de flesta andra branscher.

 Varför ska man använda FLOWave?

– Fördelarna med att använda FLOWave är många. Det är ett sätt att säkerställa produktionen, minska svinnet och se till att samma goda och repeterbara resultat uppnås varje gång. FLOWave kan mäta flera olika media med samma sensor, och kan bland annat mäta temperatur, massflöde, densitet, viskositet och volym.

 I vilken process lämpar sig FLOWave bäst?

– Den fungerar otroligt bra för alla typer av livsmedelsföretag som hanterar rinnande vätskor i sin produktion.  Våra produkter används inom bland annat bagerier, bryggerier, mejerier, och andra livsmedelstillverkare för att mäta flytande margarin, olja, vatten m.m.

Finns det fler fördelar med FLOWave?

– Vi ser tydligt att kunder som använder sig av FLOWave sänker sina underhållskostnader. Våra produkter har inga rörliga delar som kan gå sönder, och eftersom vi kan mäta olika media med samma sensorer blir reservdelslagret minimalt och behovet av underhåll snudd på obefintligt. FLOWave är också mycket enkel att installera. Genom dess kompakta utformning och låga vikt, ca 4kg,  så behövs inga extra lyftanordningar för att få FLOWave på plats, vilket medför att den är en enkel att installera av en montör. Historiskt har flödesmätare varit ganska stora, klumpiga enheter – men inte längre.

Vill du veta mer om FLOWave och hur produkten kan användas i din verksamhet? Kontakta Ulf Neldefors, Business Development Manager, Bürkert Sweden E-post: [email protected] eller Mobil: 070-688 93 30.

Bürkert är ett av världens ledande företag inom industriell mät-, kontroll- och reglerteknik för gaser och vätskor.
Vi finns representerade med säljkontor i 36 länder och har 5 fabriker, 4 forskningscenter och 5 systemhus runt om i världen med totalt 3000 anställda. Bürkert grundades 1946 i Tyskland och är ett helägt familjeföretag som genom kompetens, framåtanda och närhet har skapat en plats bland de främsta inom sitt område. 1968 startades Bürkert i Sverige och har idag säljkontor i Stockholm och Malmö.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Infranord har tilldelats Basunderhåll av järnvägsanläggning för Stockholm Nord

Published

on

By

Uppdragsgivare är Trafikverket och kontraktet löper över sex år med möjlighet till ytterligare ett optionsår. Anbudssumman uppgår till 651 MSEK.

– Det är glädjande att vi nu tilldelats basunderhållet för Stockholm Nord. Tillsammans med vårt kontrakt Stockholm Syd stärker det vår position i stockholmsregionen, säger Johan Andersson, regionchef Nord på Infranord.

Det nya kontraktet för Stockholm Nord gäller från den 1 oktober 2023 och omfattar teknikområdena bana, el och signal. Uppdraget sträcker sig mellan Huvudsta och Bålsta samt Helenelund och norra Uppsala.

– Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta kontrakt och att uppfylla vårt viktiga uppdrag med att underhålla järnvägen så att resenärer och gods kommer fram tryggt och säkert, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio (10) dagar från det att tilldelningen meddelats.

För mer information:

Peter Viinapuu, vd, 010-121 70 00

[email protected]  
 

Johan Andersson, regionchef Nord, 070-724 41 52
[email protected]  

Infranord bygger och underhåller järnväg för samhällets bästa. Infranord är marknadsledande i Sverige och en betydande aktör i Norge med en omsättning om cirka 4 miljarder och 1 700 medarbetare. Verksamheten kännetecknas av gedigen järnvägskunskap, hög säkerhet, tydlig ansvarsfördelning och omfattande satsningar på att vara branschens mest uppskattade arbetsgivare. Mer information finns på Infranord.se

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.