Delårsrapport 1 – 2022

| 27 april, 2022 | 0 kommentarer

Översikt för koncernen

Perioden 1 januari – 31 mars

Rörelsens intäkter uppgick till: 8,3 (9,3) MSEK

Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick per 31 mars 2022 till: 2 256 (2 123) TSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -3,7 (-0,1) MSEK med en rörelsemarginal om -44,1 (-1,5)%
Resultatet efter skatt uppgick till: -3,7 (-0,1) MSEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 6,4 (2,6) MSEK
 

Väsentliga händelser under rapportperioden

Perioden 1 januari – 31 mars

Rörelsens intäkter minskar med 11% jämfört med föregående år.
Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till 6 714 TSEK, vilket är en ökning med 7 % jämfört med Q1 2021.
Abonnemangsintäkternas andel av nettoomsättningen under perioden uppgår till 81%.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VD har ordet

Vi exekverar nu enligt den plan vi lagt och det är bra tryck i alla delar av bolaget. Varje team har definierade fokusområden och prioriteringar. Vi har några vakanser kvar inom produktutveckling, men är i övrigt fullbemannade för att ta oss an den satsning vi tidigare beskrivit. Målet är att vi under 2022 skall börja se avkastning på satsningen i form av en ökande MRR (Monthly Recurring Revenue). Som jag tidigare beskrivit tar det tid från det att man trycker på ’satsa knappen’ till dess att vi kan utläsa faktiskt resultat – vilket är anledningen till att vi behöver finansiera bolaget med den emission som föreslagits. Känslan i bolaget är positiv och det är hög aktivitetsnivå inom samtliga team. Jag tänkte i VD ordet denna gång beskriva några av de tankar, aktiviteter och fokusområden som råder inom respektive team.

Först, gällande MRR’en så landade Q1 på samma nivå som kvartalet började. Vi hade en del nysälj, inte minst merförsäljning till den mer komplexa delen av existerande kundbas, men också en del churn från mindre kunder som nyttjar QBank-produkten som en enklare ”bildbank”, mer om detta nedan. När det gäller konsultintäkter eller s.k. Professional Services intäkter, fluktuerar de en del från kvartal till kvartal beroende på hur mycket kundunika åtaganden vi gjort och jobbat på under respektive period t.ex. portaler, integrationer, plug-ins, osv. Jag vill poängtera att konsultintäkter inte är en prioritet i sig för oss, utan det är en tjänst som vi erbjuder för att sätta upp, hjälpa och få igång kunderna så det skapar MRR för oss. Det innebär inte att våra Professional Services inte är strategiska, för utan dem kan vi inte adressera vår målmarknad, men vi eftersträvar inte att maximera konsultintäkterna. Det är snarare så att allt annat lika, ju lägre andel konsultintäkter vi har i relation till MRR och ny MRR desto bättre är det.

När det gäller vår målmarknad är vi som allra bäst då kunden har lite mer komplexa behov. Detta inkluderar integrationer till kringliggande system, automatiseringsregler för hur deras digitala filer skall hanteras, behov av specifika och varierande metadatastrukturer, användarfall som spänner över flera delar av organisationen, osv. De kunder vi har inom dessa segment och som jag namngivit i tidigare VD ord är de som får ut mest av vår produkt och de är dessa kunder som växer med oss över tid, stannar längst och i regel är mest nöjda. De kunder som har enklare behov och använder vår produkt som en bildbank för marknadsavdelningen och marknadsbilder får typiskt sett inte ut lika mycket av vår produkt. Den churn vi har och har haft de senaste åren är till allra största del från de senare typerna av kunder medan de förstnämnda växer i åtagande och abonnemangsstorlek för oss. Det är inte omöjligt att vi kommer se en del ytterligare churn från de enklare kunderna då det finns andra billigare alternativ på marknaden. Ju mer vi fokuserar på de mer komplexa kunderna och kundbehoven och ju mer vår kundbas utgörs av sådana kunder desto lägre churn och desto mer tillväxt på existerande kundbas förväntar vi oss.

De mer komplexa kunderna upphandlar ofta DAM-lösningar som en del av ett större ekosystem av produkter och tjänstebolag. Det är en av anledningarna till att vi satsar på partnerskap med just systemintegratörer och andra produktbolag. På denna front har vi bra utveckling och vi annonserade under Q1 bl.a. ett nytt samarbete med Nexer vilka är en av Sveriges ledande integratörer och för övrigt också en av de större PIM Inriver-integratörerna. Vi har ett flertal bra dialoger och planer med andra såväl tjänste- som produktbolag både i och utanför Sverige.

När det gäller marknadsföringssidan har vi precis lanserat en ny och moderniserad hemsida samt underliggande digital infrastruktur. Tankarna är att denna skall effektivisera och förenkla vår marknadsföring samt möjlighet att följa upp på de leads som skapas därifrån. Vår webb kommer nu vara helt integrerad med vårt CRM verktyg och det blir enklare att sätta upp kampanjer och andra digitala marknadsinitiativ.

Utöver ett ökat fokus på uppsökande säljbearbetning, möten och pipeline, ökar vi nu även vår närvaro på en rad kommande seminarier och event under 2022 där vi finns representerade och genomför bokade kundmöten. Exempel på sådana event under april är D-Congress och RetailTech.

På produktsidan har Fredrik Berglund nyligen tillträtt som ny Head of Product and Development. Fredrik kommer närmast från Formpipe där han var produktchef och varit med och byggt och utvecklat bolaget de senaste 12 åren. Fredrik och produktteamet har satt nya produktplaner som innefattar både långsiktiga och bakomliggande förbättringar av infrastruktur samt funktionella tillägg till produkten – varav de närmaste kommer släppas till marknaden under Q2.

Slutligen, QBNK befinner sig i ett spännande läge. Vi har tidigare talat om företagets potential och vikten av att satsa framåt och därför genomföra föreslagen emission. Nu gör vi det och är mitt uppe i att exekvera på den planen. DAM-marknaden spås ha fortsatt stark tillväxt och marknadsförväntningarna har snarare ökat. Närmaste kvartalen blir viktiga och vi är förhoppningsfulla att vi skall börja skönja resultat av våra satsningar.

Stockholm den 27:e april 2022.

Jacob Philipson

VD QBNK Holding AB

Finansiell utveckling

Intäkter och kostnader

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden 1 januari – 31 mars 2022 uppgår till 6,7 (6,3) MSEK och de projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 1,5 (3,0) MSEK. Övriga intäkter uppgår till 0,1 (0,0) MSEK.

All produktutveckling kostnadsförs löpande.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden 1 januari – 31 mars 2022 uppgår till -3,7 (-0,1) MSEK.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till 15 027 (20 339) TSEK. Soliditeten uppgick till 19 (54) %. Koncernens egna kapital uppgick till 4 812 (13 852) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden 1 januari – 31 mars 2022 till  

6 365 (2 611) TSEK.

QBNK Holding har under perioden lämnat ett villkorat aktieägartillskott till dotterbolaget QBNK Company AB om 6 MSEK.

Investeringar

Koncernen har under perioden 1 januari – 31 mars 2022 inte investerat i anläggningstillgångar.

Aktier

Teckningsoptioner

Utgivna teckningsoptioner uppgår idag till motsvarande 1 128 935 stycken aktier varav 728 935 aktier med lösenkurs 13 kronor (januari 2026) samt 400 000 aktier med lösenkurs 14 kronor (januari 2026).

Antal aktier efter full utspädning uppgår till 8 442 335 stycken

Utestående antal aktier

Ingående antal 2022-01-01      7 313 400 
Utgående antal 2022-03-31      7 313 400  

DE 10 STÖRSTA ÄGARNA

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 31 mars 2022.

Ägare Antal aktier  
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 531 232 st
Ekstrand Corporate Advisors AB 1 000 000 st
Fredrik Grevelius 884 257 st
Ludvig Thureson  398 306 st
Patrik Brummer 344 445 st
Anders Ola Knutsson 275 410 st
Bank Julius Baer & Co Ltd 262 407 st
Gembox AB (Kjell Duveblad)  250 000 st
Carl Grevelius 202 452 st
Melphi Group AB (Jacob Philipson)  172 626 st

Jacob Philipson, VD 
08-459 99 23
[email protected]
www.qbankdam.com 

QBNK Holding AB är ett framgångsrikt SaaS-bolag inom Digital Asset Management (DAM) och erbjuder produkten QBank som är en molnbaserad lösning för lagring, hantering och publicering av bilder, filmer och andra digitala tillgångar. QBNK har visat en stark SaaS-tillväxt senaste åren och bland kunderna återfinns större globala bolag. QBNK är marknadsledande i Norden och växer snabbt på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Ytterligare information om företaget finns på www.qbankdam.com

 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.