Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport 2 förkortat räkenskapsår 2022

Published

on

2022-07-01 till 2021-09-30

Respiratorius AB (publ)

556552-2652

SAMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 2, FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 20221

2022-07-01 – 2022-09-30

•       Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0).

•       Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 769 kSEK (-2 221).

•       Resultat per aktie2 uppgick till -0,02 SEK (-0,01).

•       Soliditeten3 uppgick per 2022-09-30 till 95,40 %.

Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år, det vill säga kvartal 3, 2021.

2 Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 292 316 100 aktier per 2022-09-30.

3 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI — 30 SEPTEMBER 2022

  • Respiratorius meddelade i mitten av september att Japan, som första land, beviljat patentansökan för formuleringen av VAL001.
    Patentansökan som skyddar en ny specifik oral formulering av natriumvalproat för förbehandling av cancer, har godkänts av Japans patentverk. Prioritetsdatumet för patentansökan är den 21 april 2016 och gäller minst 20 år från prioritetsdatum, vilket ger marknadsexklusivitet under denna period.

Respiratorius meddelar i samma pressmeddelande att preliminära resultat från PK-studien med VAL001 är tillgängliga. Enligt dessa data är koncentrationerna av valproat i plasma som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen, vilket också var den dosering som användes i fas I/IIa-studien (VALFRID-studien). Ytterligare analyser av data från PK-studien pågår.

Vd har ordet

Det andra kvartalet i det förkortade räkenskapsåret, 1 juli till 30 september 2022, fortlöpte med fortsatt positiva resultat för bolagets projekt.

Preliminära resultat från den farmakokinetiska studien indikerar att det primära målet med formuleringen av VAL001 är uppnått. Koncentrationerna av valproat i plasma var som förväntat efter två gånger daglig dosering med VAL001, och motsvarande de koncentrationer som uppnåddes med referensläkemedlet som doserades tre gånger dagligen.

I samband med de preliminära resultaten från den farmakokinetiska studien fick vi också ett glädjande besked om att Japan som första land beviljat patent för formuleringen av VAL001. Motsvarande patentansökan är långt framskriden i granskningsprocessen ett flertal länder, varför vi med tillförsikt ser fram emot att patentportföljen kring VAL001 stärks med ytterligare godkännanden.

Patentgodkännandet av formuleringen är också viktigt för den pågående marknadsföringen av VAL001 till potentiella intressenter. Vår partner har gjort ett mycket gott arbete att positionera VAL001, samt kompletterat erbjudandet med viktig information. Via den respons vi redan har fått bedömer vi att det finns ett genuint intresse för VAL001, mycket tack vare goda kliniska resultat som sticker ut i mängden av övriga cancerbehandlingar under klinisk utveckling.

Frågan som alla intresserade ställer sig, när är ett avtal är signerat och klart, måste jag fortsatt lämna obesvarad. Jag kan dock förvissa alla om att vi jobbar intensivt och med hög ambitions­­nivå för att nå fram till ett gynnsamt avtal snarast möjligt.

Jag vill avsluta med att tacka aktieägare och investerare för fortsatt engagemang i Respiratorius.

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

[email protected]

Respiratorius AB (publ) utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel för behandling av aggressivt lymfom. Bolagets affärsidé är att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat jämfört med det som i dag betraktas som standardbehandling. För mera information om Respiratorius, besök www.respiratorius.com.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.