Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport 2022-01-01 till 2022-09-30 STAR VAULT AB (publ) 556709-1169

Published

on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport

2022-01-01 till 2022-09-30

STAR VAULT AB (publ)
556709-1169

Sammanfattning av delårsperioden samt det tredje kvartalet

Nio månader (2022-01-01 – 2022-09-30)

         Nettoomsättningen uppgick till 14 357 473 (5 443 896) SEK.

         Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3 872 235 (1 529 840) SEK.

         Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,01 (0,00) SEK.

         Soliditeten uppgick till cirka 92 (93) %.

 

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

         Nettoomsättningen uppgick till 2 262 849 (817 659) SEK.

         Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 043 206 (315 644) SEK.

         Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,01 (0,00) SEK.

 

Definitioner

 

       Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 327 242 078 aktier per 2022-09-30.

       Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

       I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

       Med ”Star Vault” eller ”Bolaget” avses Star Vault AB (publ).

 

VD Henrik Nyström har ordet

Teamet går från klarhet till klarhet. Jag vet att många kan undra varför allt tar sådan tid. Det är viktigt att komma ihåg att Mortal Online 2 (MO2) är ett mycket stort spelprojekt. Vi hade mycket med oss från Mortal Online 1 och har alla möjligheter att göra om, förbättra och göra rätt – utifrån vad vi redan vet vad våra spelare uppskattar och vill ha. Det finns såklart fortfarande släktskap mellan föregångaren Mortal Online men Mortal Online 2 har förutsättningar att bryta igenom bruset och bli en global stortitel inom sin genre baserat på var vi står idag och den feedback vi löpande får.

 

Den kanske största utmaningen har vi redan bockat av då vi nått en milstolpe i nätverksoptimeringen som spelare bekräftar fungerar utmärkt nu. Vi hade som exempel nyligen ett stort slag i MO2 med 400 spelare i samma område där allt rapporterades flyta på ett föredömligt sätt i nätverket efter stora optimeringar. Detta är något få andra MMO-spel ens är i närheten av att kunna hantera och något vi bedömer kommer att skapa en viktig ”wow-känsla” som man vill komma tillbaka till för ett stort antal spelare. Besök gärna https://www.mortalonline2.com/roadmap/ som illustrerar vad vi kommer att bocka av innan MO2 går live på Epic Games store under våren. Och såvitt vad vi känner till, som första MMORPG-spel på Epics spelmotor Unreal Engine 5 (UE5) med allt vad det kan ge i synlighet och uppmärksamhetsvärde.

 

Vi laddar för en kraftfull återlansering av MO2 i och med lanseringen på Epic Games Store som första speltitel inom sin genre med UE5 och står redo med flertalet stora spel-influensers och Youtubers att återuppta marknadsföringen inför Epic-releasen. Det material som redan kommit ut har fått ett mycket bra bemötande och vissa av de små speldemos som släppts har gått fullständigt viralt. För er som vill följa MO2:s löpande utvecklingsarbete kan jag rekommendera att gå med i spelets kanal på Discord – en inbjudan finns att hämta på https://discord.com/invite/mortalonline. Du behöver ha ett Discordkonto för att kunna gå med i kanalen, vilket är gratis och har en enkel registreringsprocess. Via Discordkanalen kommer även inbjudningar till våra live-event på Twitch som jag själv vanligtvis är moderator för.

 

Henrik Nyström

VD, Star Vault AB (publ)

 

Väsentliga händelser under de första nio månaderna 2022

 

       Star Vault meddelade den 5 augusti 2022 att Mortal Online 2 (MO2) efter senaste releasen (necro-patchen) fått ett mycket positivt mottagande i såväl förbättrade användardata som omdömen (78% positiva på Steam). Detta har även bidragit till att antalet spelare ökat. Att merparten av spelarna gillar spelet kan utläsas av att nya spelare spenderar över en timme i MO2, vilket är klart över genomsnittet för en ny spelare på Steam. Datan baserades på ca 121 000 spelare. Bolaget meddelade vidare att i tidsplanering för förbättringar och utökat innehåll i MO2 finns övergången till Epic Games nyaste version av spelmotorn Unreal (UE5) som en viktig milstolpe. Detta i synnerhet då MO2 har goda möjligheter att bli det första MMO-spelet som kan dra nytta av förbättringarna som UE5 kommer med som spelmotor.

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

       Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

 

Omsättning och resultat

Omsättningen under tredje kvartalet 2022 uppgår till 2 262 849 kr i jämförelse med 817 659 kr för jämförelseperioden. Periodens rörelseresultat uppgår till -2 043 206 (315 908) kr.

 

Investeringar, avskrivningar och nedskrivningar

Bolaget har under kvartalet aktiverat sina utgifter för utveckling. Utvecklingsutgifterna under kvartalet uppgår till 588 (2 509) Tkr. De under perioden aktiverade utvecklingsutgifterna skrivs av under 5 år med start då kommersialisering sker. De aktiverade utvecklingsutgifterna under året avser främst utgifter för nyutveckling av spelet Mortal Online 2.
 

Finansiell ställning och likviditet

Den 30 september 2022 uppgick bolagets likvida medel till 7 994 185 (6 435 650) kr. Soliditeten var 92 (93) %. Bolagets egna kapital uppgick till 21 796 985 (18 878 732) kr. Kassaflödet för perioden uppgick till -1 725 115
(1 398 557) kr. Styrelsen bedömer att befintlig kassa tillsammans med den prognosticerade marknadsutvecklingen förväntas kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna.

 

Kort om Star Vault

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar och marknadsför ett onlinespel, med namnet Mortal Online, inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Bolaget släppte en ny och förbättrad version av Mortal Online (Mortal Online 2) tidigare i år (januari 2022) samt har spelet Mortal Royale i s k early access på Steams plattform i en PC-version. Mortal Royale kommer att dra nytta av mycket av det utvecklingsarbete som görs för Mortal Online 2 och kommer därför att färdigställas och lanseras efter att lanseringskandidaten för Mortal Online 2 har färdigställts. Därtill har Star Vault utvecklat VR-spelet Kitten’d som saluförs via bland annat PlayStation, Oculus och Steam.

 

Mortal Online / Mortal Online 2

Mortal Online är ett datorrollspel som utspelar sig i en fantasyvärld fylld av mytiska väsen såsom trollkarlar, häxor, alver och jättar. Spelet innehåller spelstrategier som till exempel ekonomi, hantverk, utmaningar spelare emellan och även regerande av landområden. Medan många onlinespel på marknaden har en linjär spelidé, där spelet i princip är färdigspelat när din spelkaraktär har utfört alla uppdrag och har nått den högsta nivån, fokuserar Mortal Online i stället på interaktion mellan spelarna. I Mortal Online finns ingen färdig ”spelplan” att följa. Det är i stället upp till var och en att använda sin egen fantasi för att spela spelet. Du kan själv välja vad du vill sysselsätta dig med och det finns därmed fler möjligheter och hållbarheten blir större. Spel av den linjära typen är betydligt vanligare och har större konkurrens än spel som Mortal Online. Affärsmodellen för Mortal  Online består av månadsabonnemang. Utöver detta kan spelaren i mån av intresse göra så kallade donationer, där syftet ofta är att stödja utvecklingen av en viss egenskap eller ett föremål som alla i spelet kan ha nytta av. En förutsättning för att bli framgångsrik är att ha många spelare som vill vara med och spela under en längre tid. Det som gör modellen intressant är att kostnaderna för driften ökar i betydligt lägre takt jämfört med intäkterna, när mängden spelare ökar. Medlemmarna i forumet för Mortal Online får kontinuerligt information om spelet och många kommer med synpunkter och kommentarer för att göra spelet bättre. Star Vault ser stort värde i denna användarbas för den förbättrade och uppdaterade versionen av spelet, Mortal Online 2.

 

 

 

 

Kort om spelmarknaden

Den samlade försäljningen av spel och spelkonsoler i världen uppgår till mångmiljardbelopp och bedömdes vara värd ca 180 miljarder dollar 2021. Lättillgängligheten är viktig för enklare/casual spel. Ett hardcorespel som Mortal Online, vänder sig till en trogen grupp av spelare som spelar i många år på en global marknad. Två exempel på spel av samma karaktär som Mortal Online är Ultima Online som var det första spelet inom MMORPG i fantasygenren och EVE Online som kom senare. Det är Bolagets bedömning att denna nisch i spelmarknaden är betydligt mindre konkurrensutsatt jämfört med många andra delar av branschen. Historiskt har Star Vaults intäkter huvudsakligen kommit från västerländska marknader (Europa och Nordamerika – med USA som enskilt största marknad) och bedömningen är att detta inte kommer att förändras inom överskådlig framtid i den engelska versionen. Med Mortal Online 2, som kommer att göras tillgängligt på flertalet ytterligare språk, bedöms det även möjligt att skapa marknadsnärvaro på flertalet andra stora marknader. Enskilda marknader domineras av USA och Kina som står för cirka en tredjedel vardera.  (källor: NewsZoo, Star Vault).

 

Aktien

Star Vaults B-aktie är upptagen till handel på NGM Nordic SME. Nordic Growth Markets NGM AB (NGM) är en av de ledande nordiska börsoperatörerna med mer än 30 års erfarenhet som en dedikerad partner för tillväxtbolag. Genom sina marknadsplatser i Sverige, Danmark, Finland och Norge tillhandahålls handel i mer än 15 000 instrument som aktier, obligationer, AIF:er och derivat. NGM är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart Group, en av Tysklands största marknadsplatser för privatpersoner. Per den 30 juni 2022 uppgick antalet aktier i bolaget till 327 242 078, varav 1 749 999 är A-aktier, som inte är listade. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,01 SEK. A-aktien har röstvärde 10 och B-aktien har röstvärde 1. Årsstämman den 13 juni 2022 beslutade att ge ut 16 000 000 teckningsoptioner riktat till ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av en ny aktie vardera under inlösenperioden 15 mars-15 april 2023 till en teckningskurs om 0,324 SEK. Bolaget har inga andra utestående optionsprogram.

 

Risker

Styrelsen bedömer att den prognosticerade marknadsutvecklingen tillsammans med befintlig kassa kommer att kunna täcka det kommande likviditetsbehovet för de kommande tolv månaderna. Det kan dock inte uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt eller andra ändrade marknadsförutsättningar. Gällande riskfaktorer i övrigt hänvisas till Bolagets senaste fastställda årsredovisning. 
 

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot föregående år.

 

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

2023-02-17: Bokslutskommuniké 2022

2023-05-15: Delårsrapport 1  

2023-08-14: Delårsrapport 2

 

 

Avlämnande av delårsrapport

Malmö, den 14 november 2022

Star Vault AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henrik Nyström, VD

[email protected]

 

Resultaträkning i sammandrag

(SEK)

2022-07-01 – 2022-09-30

2021-07-01 – 2021-09-30

2022-01-01 – 2022-09-30

2021-01-01 – 2021-09-30

2021-01-01 – 2021-12-31

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

2 262 849

817 659

14 357 473

5 443 896

6 691 161

Kostnad för såld vara

-10 522

-42 402

-134 421

-82 455

-130 351

Bruttoresultat

2 252 327

775 257

14 223 052

5 361 441

6 560 810

 

 

 

 

 

 

Administrationskostnader

-2 380 342

-93 568

-5 859 907

-634 759

-1 374 027

Forsknings- och utvecklingskostnader

-1 915 191

-365 781

-4 490 910

-3 195 139

-4 580 785

Rörelseresultat

-2 043 206

315 908

3 872 235

1 531 543

605 998

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 213

Räntekostnader och liknande resultatposter

-264

-1 703

-1 703

Resultat efter finansiella poster

-2 043 206

315 644

3 872 235

1 529 840

607 508

 

 

 

 

 

 

Skatt på periodens resultat

Periodens resultat

-2 043 206

315 644

3 872 235

1 529 840

607 508

 

Balansräkning i sammandrag

(SEK)

2022-09-30

2021-09-30

2021-12-31

 

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

15 320 792

13 552 929

15 111 873

Materiella anläggningstillgångar

192 864

165 093

154 542

Finansiella anläggningstillgångar

63 300

63 300

63 300

Summa anläggningstillgångar

15 576 956

13 781 322

15 329 715

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

Kortfristiga fordringar

224 770

76 476

263 482

Kassa och bank

7 994 185

6 435 650

4 487 160

Summa omsättningstillgångar

8 218 955

6 512 126

4 750 642

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

23 795 911

20 293 448

20 080 357

 

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

Aktiekapital

3 272 421

3 272 421

3 272 421

Fond för utvecklingsutgifter

15 320 792

13 969 552

15 111 873

 

18 593 213

17 241 973

18 384 294

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

Balanserat resultat

-668 463

106 919

-1 083 052

Periodens resultat

3 872 235

1 529 840

607 508

 

3 203 772

1 636 759

-475 544

 

 

 

 

Summa eget Kapital

21 796 985

18 878 732

17 908 750

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

1 998 926

1 414 716

2 171 607

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 795 911

20 293 448

20 080 357

 

 

Förändring eget kapital i sammandrag

 

 

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

 

(SEK)

Aktiekapital

Fond för utvecklingsutgifter

Överkursfond

Balanserat resultat

Periodens resultat

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

Ingående värde 2021-01-01

2 877 544

8 629 886

6 098 066

-5 341 156

-3 091 295

9 173 045

Årets resultat

 

 

 

 

607 508

607 508

Disposition enligt stämmobeslut

 

 

 

-3 091 295

3 091 295

0

Optionslösen registrerad 2021-09-15

240 000

 

3 086 399

 

 

3 326 399

Kvittningsemisson registrerad 2021-02-22

11 000

 

374 000

 

 

385 000

Nyemission registrerad 2021-02-22

143 877

 

4 891 824

 

 

5 035 701

Emissionskostnader

 

 

-618 903

 

 

-618 903

Aktivering av utvecklingskostnader

 

9 024 031

 

-9 024 031

 

0

Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar

 

-2 542 044

 

2 542 044

 

0

Utgående värde 2021-12-31

3 272 421

15 111 873

13 831 386

-14 914 438

607 508

17 908 750

 

 

 

 

 

 

 

Ingående värde 2022-01-01

3 272 421

15 111 873

13 831 386

-14 914 438

607 508

17 908 750

Periodens resultat

 

 

 

 

3 872 235

3 872 235

Disposition enligt stämmobeslut

 

 

 

607 508

-607 508

 

Emissionskostnader

 

 

16 000

 

 

16 000

Aktivering av utvecklingskostnader

 

2 580 414

 

-2 580 414

 

 

Upplösning av utvecklingskostnader till följd av avskrivningar

 

-2 371 495

 

2 371 495

 

 

Utgående värde 2022-09-30

3 272 421

15 320 792

13 847 386

-14 515 849

3 872 235

21 796 985

Kassaflödesanalys i sammandrag

(SEK)

2022-07-01 – 2022-09-30

2021-07-01 – 2021-09-30

2022-01-01 – 2022-09-30

2021-01-01 – 2021-09-30

2021-01-01 – 2021-12-31

 

 

 

 

 

 

Från den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-2 043 206

315 644

3 872 235

1 529 840

607 508

justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m

867 010

124 579

2 403 148

2 068 647

2 970 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

-1 176 196

440 223

6 275 383

3 598 487

3 577 611

 

 

 

 

 

 

Förändringar i rörelsekapital

23 527

141 410

-133 970

213 901

783 786

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 152 669

581 633

6 141 413

3 812 388

4 361 397

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

-588 446

-2 509 475

-2 650 388

-6 292 879

-8 742 728

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

16 000

3 326 399

16 000

8 175 847

8 128 197

 

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

-1 725 115

1 398 557

3 507 025

5 695 356

3 746 866

Likvida medel vid periodens början

9 719 300

5 037 093

4 487 160

740 294

740 294

Likvida medel vid periodens slut

7 994 185

6 435 650

7 994 185

6 435 650

4 487 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0708-271111

www.starvault.se

[email protected]

 

 

 

 

 

 

Henrik Nyström[email protected]

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale. http://www.starvault.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

BioWings-projektet skapar nya möjligheter för storskalig produktion och exosombaserad diagnostik

Published

on

By

AcouSort och dess samarbetspartners avslutar nu det fyråriga BioWings-projektet som har utvecklat nya tunnfilmsmaterial som genererar det ultraljud som krävs för att flytta celler i AcouSorts chip. De nya materialen möjliggör en mer kostnadseffektiv och storskalig tillverkning. De utgör också grunden för det nya AcouSome-projektet på 26 miljoner kronor, där ett konsortium lett av AcouSort ska utveckla chip för att hitta exosomer i blod för forskning och framtida diagnostik. De två projekten presenteras i ett kostnadsfritt webbinarium 12 december.

I april 2018 tilldelades AcouSort 180 000 euro i EU-medel för deltagande i BioWings – ett projekt som syftar till utveckling av nya material för att generera ultraljud i biomedicinska produkter. BioWings har samordnats av Danmarks Tekniska Universitet och involverat universitet och privata företag från Sverige, Danmark, Schweiz, Israel och Italien. Det totala projektet har fått 3 miljoner euro från EU och slutfördes den 30 november 2022.

 

AcouSorts roll i projektet har varit att designa akustofluidikchip som ska användas tillsammans med nya material för ultraljudsgenerering. Utvecklingen av de nya chipen har skett i nära samarbete med professor Thomas Laurells forskargrupp vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet. Professor Laurells team har utvärderat hur väl det nya materialet fungerar vid tillämpningar inom klinisk diagnostik såsom separation av bakterier från blodprover för diagnos av blodförgiftning (sepsis).

 

Den teknik som utvecklats i BioWings-projektet är mycket lovande. Materialforskare vid Danmarks tekniska universitet (DTU), Weizmann-institutet, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) och PIEMACS har utvecklat filmer som är tunnare än ett hårstrå och som kan tillverkas direkt på akustofluidiska chip. Tunnfilmsmaterialet kan ta AcouSorts teknik till en ny nivå eftersom de erbjuder fördelar i form av minskade tillverkningskostnader samt förbättrad precision och repeterbarhet i storskalig produktion.

 

De tekniska landvinningarna har inte gått obemärkt förbi. Uppfinningen i BioWings-projektet plockas upp av EU Innovation Radar och ligger nu till grund för nya AcouSort-patentansökningar samt det nya AcouSome-projektet som samordnas av AcouSort med start i januari 2023. Det kommer att använda teknik från BioWings-projektet för att utveckla banbrytande teknik för att hitta exosomeri blod för forskning och diagnostik. AcouSome-projektet har tilldelats 26 miljoner kronor av Europeiska innovationsrådet (EIC).

 

”BioWings har varit ett mycket viktigt projekt för AcouSort då det ger nya möjligheter till kostnadseffektiv storskalig högprecisionstillverkning. AcouSome-projektet kommer nu att bygga vidare på framstegen i BioWings-projektet med inriktning på lösningar för banbrytande exosombaserad diagnostik,” säger AcouSorts vd Torsten Freltoft.

 

Vill du veta mer om BioWings och AcouSome-projekten?

Den 12 december 2022 hålls ett kostnadsfritt webbinarium som erbjuder en unik möjlighet att höra mer djupgående om innovationerna i det fyråriga BioWings-projektet samt lära sig om det kommande AcouSome-projektet. Bland talarna finns AcouSorts grundare professor Thomas Laurell och AcouSorts AcouSome-projektkoordinator Pelle Ohlsson. Mer information och anmälan hittar du här:

https://www.biowings.eu/online-workshop/

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, vd
Telefon: +45 2045 0854
E-post: [email protected]

Om AcouSort

AcouSort AB (organisationsnummer 556824-1037) är ett innovativt teknologiföretag som fokuserar på att utveckla produkter och lösningar för integrerad hantering av biologiska prover. Med hjälp av ljudvågor kan företagets produkter separera blodceller från varandra, koncentrera, rena upp och färga in celler, exosomer och bakterier från biologiska prover. Teknologin bakom bolagets produkter är akustofluidik, där ljudvågor i kombination med mikrofluidik möjliggör automatiserad hantering av prover inom en rad applikationsområden från forskning kring nya biomarkörer till utveckling av nya diagnostiska system för patientnära testning – så kallade Point-of Care (POC) system. Bolagets kommersialiseringsstrategi bygger på den redan validerade affärsmodellen, att tillhandahålla separationsmoduler till diagnostiska systemtillverkare för integrerad provhantering så väl som att fortsätta kommersialiseringen av företagets forskningsinstrument. Med hjälp av bolagets produkter effektiviseras forskning och utveckling av patientnära tester, nya diagnostiska system och behandlingar som adresserar några av vår tids mest utmanade sjukdomsområden: cancer, infektionsmedicin och hjärt- och kärlsjukdomar. AcouSort AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00, [email protected] Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SEM erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende sitt utestående obligationslån

Published

on

By

Swedish Electromagnet Invest AB (publ) (”Bolaget” eller ”SEM”) initierade den 14 november 2022 ett skriftligt förfarande under sitt utestående obligationslån 2018/2022 med ISIN SE0011167600 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av löptiden för Obligationerna samt förkorta den minsta meddelarperioden för framtida obligationsinnehavarmöten och/eller skriftliga förfaranden till fem bankdagar (det ”Skriftliga Förfarandet”). Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet inklusive en mer detaljerad beskrivning av de föreslagna ändringarna är tillgängligt på Bolasgets hemsida.

SEM meddelar idag att det Skriftliga Förfarandet har framgångsrikt avslutats och att ett tillräckligt antal röster erhölls för att bilda kvorum och att 98,54 procent av justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för de föreslagna ändringarna i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet.

Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag och avspeglar de godkända förslagen (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget kommer under förlängning av löptiden om två månader att fortsätta med förhandlingarna med vissa större innehavare av Obligationerna (som representerar 50,6 procent av utestående justerat nominellt belopp under Obligationerna) för att erhålla en långsiktig lösning för sin finansiering.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på [email protected] eller +46 8 783 79 00.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:

Halvar Jonzon, styrelseordförande
[email protected]
+46 70 663 65 67

Christina Hallin, vd
[email protected]
+46 70 821 11 89

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december2022 kl. 16:00 CET.

 

 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Axolot Solutions och Driva Aquaculture AS ingår intentionsavtal (LOI) avseende rening av vatten från landbaserade fiskodlingar

Published

on

By

Axolot och Driva Aquaculture har ingått ett intentionsavtal (LOI) där avsikten är att introducera Axolots AxoPur® teknik för rening av vatten från storskaliga fiskodlingsanläggningar. En avgörande framgångsfaktor är AxoPur’s förmåga att reducera utsläpp av fosfor.

Driva Aquaculture AS är ett norskt företag med stor erfarenhet från fiskodling. Företaget är inne i en pågående process där man håller på att etablera flera nya landbaserade fiskodlingar där hållbarhet och miljö är av högsta strategiska betydelse. Därför avser bolaget att använda sig av bästa tillgängliga teknik (BAT) vilket är en huvudanledning till det samarbete som nu inleds mellan Driva och Axolot.

”I takt med att fokus ökar på hållbar produktion av mat så ökar också behovet av landbaserade fiskodlingar. För att säkerställa friska och välmående fiskar och minimera påverkan på omgivande vattenrecipienter så är vattenkvaliteten en helt avgörande nyckelfråga. Med AxoPur så kan Axolot erbjuda en unik och effektiv lösning som möjliggör långsiktigt hållbara fiskodlingar, vilket är en fantastisk möjlighet för alla involverade intressenter”, säger Axolots VD Lennart Holm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Holm, VD och koncernchef Axolot Solutions Holding AB, 070 630 85 62 eller [email protected]

Om Axolot Solutions

Axolot Solutions Holding AB är ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening. Det görs genom att erbjuda en egenutvecklad patenterad lösning som bygger på en väl beprövad grundteknologi. Axolot Solutions vattenrening är kostnadseffektiv och möjliggör en hög reningsgrad samt recirkulation av vattnet. Detta innebär en minimal belastning på miljön. Bolaget bedriver även verksamhet genom ett dotterbolag i Norge. Mer information om verksamheten finns på www.axolotsolutions.com.

Axolot Solutions Holding AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och bolagets aktie (ticker: Axolot) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 21 november 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. FNCA Sweden AB kan kontaktas via mejl [email protected]

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.