Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport 3 2022 Prebona AB (publ)

Published

on

RAPPORTPERIOD 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022 KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 512 275 (204 591) SEK
• Rörelsens intäkter (inkl. aktiverat arbete för egen räkning) uppgick till 1 161 932 (813 287) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 810 221 (-1 409 234) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 357 948 (-1 673 064) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,06) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 25 966 254 (25 072 849) st.

DELÅRSRESULTAT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022 KONCERNEN

• Nettoomsättningen uppgick till 1 797 378 (978 454) SEK
• Rörelsens intäkter (inkl. aktiverat arbete för egen räkning) uppgick till 3 684 968 (2 649 975) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 357 679 (-4 737 803) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 687 991 (-5 948 730) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,19) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 25 966 254 (25 072 849) st.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

  • Prebonas kund för ytskyddsprodukter i Sverige och Norge, JAPE, påbörjar införsäljningen av ny produkt mot färgfack- och byggvaruhandel
  • Nytt avtal mot ledande producent av rosor i Latinamerika där Prebonas näringslösning för snittblommor ingår
  • Prebona lanserar nu den lukteliminerande produkten OdorControl under eget varumärke, Infinitum, i Sydkorea

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

  • Prebonas nordamerikanska distributör ZEP erhåller ytterligare butikstäckning i Kanada för Prebona OdorControl
  • Order från Prebonas återförsäljare, JAPE, för ytskyddsprodukter i Sverige och Norge
  • Nytt avtal i Brasilien där Prebonas näringslösninglösning för eukalyptus sticklingar ingår.
  • Lansering av egna varumärken. Prebona breddar strategin och lanserar selektivt egna varumärken för färdiga produkter som baseras på företagets patenterade teknolog

VD-ORD

Stark tillväxt, bra marginaler!

Nettoförsäljningen per kvartal jämfört med samma period 2021 är upp 150% och per Januari till September är nettoförsäljningen upp 84%. Baserat på innevarande orderstock för Q4, kommer vi att uppvisa fortsatt tillväxt för helåret 2022.Vi står fortsatt kvar vid vår finansiella ambition att nå ca. 80 miljoner kronor i nettoomsättning vid slutet av 2024.

Sedan Covid äntligen släppt sitt förlamande grepp om beslutsprocesserna hos många av våra kunder kan vi nu se att vårt konsekventa arbete med att övertyga potentiella kunder och partners om vår miljövänliga och effektiva teknologi börjar ge önskvärda resultat.Vi fortsätter med att bredda vår distributionsplattform avseende ett flertal produkter både i Norden och internationellt. Bolagets styrka är att vi sammanlagt arbetar inom fyra affärsområden där vår basteknologi – Prebona CompoTech har kunnat påvisa överlägsna värden. Det tar tid men trägen vinner!

Inom affärsområdet AirCare ser vi en händelserik utveckling. Prebonas partner inom textilindustrin, Polygiene, lägger nu stort fokus på att marknadsföra sitt varumärke OdorCrunch (som består av OdorControl från Prebona) som en effektiv och icke biocidisk luktborttagare mot textilindustrin. Flera kända varumärken använder OdorCrunch. Prebonas amerikanska distributör mot konsumentvarumarknaden, ZEP, bygger ut sin kundbas i Nordamerika. Redan nu under vintern kommer vi att se nya internationella lanseringar mot konsumentmarknaden bland annat under världens största sport- och friluftsmässa, ISPO, den 28–30 november i år. Vi kommer att informera separat om detta. Vi jobbar samtidigt väldigt hårt på att lansera Prebona OdorControl under vårt eget varumärke ‚Prebona Inodorus’ mot vård- och sjukhussektorn. Vårt fokus kommer initialt att ligga inom lukteliminering för stomi-patienter och inkontinenslukter. Prebona Inodorus har visat sig vara mycket effektiv just inom detta vårdsegment och intresset är stort. Vi har därför just presenterat Prebona Inodorus på den stora mässan MEDICA i Düsseldorf och fått bra gensvar. En fördel med detta segment är att det är väldigt specifikt och att patienter och vårdpersonal brottas med ett besvärligt och ofta socialt handikappande luktproblem som vi kan lösa.Vi kommer att återkomma avseende Prebona Inodorus i slutet av året.

Inom affärsområdet SurfaceCare har det svenska företaget JAPE nu börjat med införsäljningen av Prebona DuraClean under sitt eget varumärke REDOYTSKYDD mot byggvarukedjor och färgfackhandeln i Sverige och Norge och de första indikationerna är väldigt positiva. JAPE har redan lagt två beställningar inför våren. Samtidigt har vår mindre partnerYtspecialisten också kunnat bredda sin kundbas.Tillsammans med våra icke nordiska distributörer, INTEXSO i Indien, Ravago i Turkiet och Biesterfeld i Centraleuropa räknar vi med nya samarbeten under Q4 alternativt Q1, 2023.

Inom affärsområdet AgriCare fortskrider samarbetet med OptiCept och Syngenta inom två fokusområden – snittblommor och Eukalyptus plantor – där den nyutvecklade vakuum-processen fortatt visar tydliga resultat av bättre livslängd respektive snabbare rotning. Prebona står för näringslösningen, Syngenta för försäljning- och marknadsföring och OptiCept för vakuum-teknologin. Här förväntar vi oss försäljningsgenombrottet under 2023.

Inom affärsområdet HealthCare avvaktar vi fortsatt resultaten från de pågående In-Vivo studierna för den planerade satsningen inom antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett växande problem som återigen uppmärksammas mer och mer internationellt i kölvattnet av pandemin.

Listan över samarbeten kan göras längre men av sekretesskäl kan vi fortsatt inte nämna ett antal samarbeten med ytterligare storbolag som idogt jobbar mot en produktlansering med vår miljövänliga teknologi.

Vi fortsätter vår tillväxtresa med stor tillförsikt och stort engagemang.

KORT OM PREBONA AB (PUBL)

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som levererar miljövänliga och funktionella produkter och material inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt, hållbart och miljömässigt bra sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom området för hälsovård, bland annat substans mot antibiotika-resistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Dotterbolaget är inte operativt.
Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket.
För mer information se www.prebona.com.

AFFÄRSOMRÅDEN
Inom affärsområdet Prebona SurfaceCare utvecklar Prebona funktionella material såsom smutsavvisande, förstärkande, antimikrobiella samt desinficerande ytbeläggningar mot exempelvis detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

Inom affärsområdet Prebona AirCare utvecklar Prebona olika typer av funktionella material för eliminering av dålig lukt mot bland annat textilindustrin, detaljhandeln samt facility management.

Inom affärsområdet Prebona AgriCare utvecklas innovativa och miljövänliga produkter mot jordbrukssektorn såsom näringstillskott och olika typer av växtskydd för att förlänga livslängden på blommor och växter.

Inom affärsområdet Prebona HealthCare arbetar Prebona med att utveckla nya produkter och substanser inom det medicinska området med fokus på antimikrobiella substanser samt antibiotikaresistenta bakterier.

MILJÖ OCH HÅLLBARHET
Prebonas teknologi möjliggör tekniska lösningar med hög resurseffektivitet, stark miljöprofil och funktionalitet. Detta är basen i Prebonas affärsidé och avser hela bolagets arbete inom både produktutveckling och produktion. Prebonas produkter har erhållit både nationella och globala miljöcertifieringar såsom Bluesign samt vunnit internationella miljöutmärkelser som Scandinavian Outdoor Award.Vid tillverkning av bolagets produkter används 100% av ingående råvaror i slutprodukten, d.v.s. inga utsläpp sker från produktionen.

PRODUKTUTVECKLING OCH PATENT
Prebona är ett innovativt bolag med intensiv produktutveckling baserat på Prebonas banbrytande teknologi, Prebona CompoTech. Med denna teknologi kan Prebona optimera och styra egenskaper hos material på atomär nivå på ett nytt och unikt sätt. Därigenom skapas synergier mellan bolagets affärsområden. Forskning och utveckling bedrivs i nära samarbete med industrin och akademin. Prebona arbetar aktivt med att stärka sin position via patent och varumärken. Bolaget arbetar tillsammans med ledande patentkonsulter.

PRODUKTION
Bolagets produktion av samtliga produkter inom alla affärsområden bygger på samma teknikplattform, vilket leder till en kostnadseffektiv produktion. Insatsvaror köps in från ledande råvaruleverantörer för att sedan formuleras och produceras i bolagets regi. Bolaget har en effektiv produktion med god kapacitet samt mycket goda uppskalningsmöjligheter vilket gör att Prebona står starkt rustat inför framtida expansion.
Produktionen är miljövänlig med noll utsläpp av restprodukter.

MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING
Prebonas produkter säljs till kunder i Sverige och utomlands. Prebonas försäljningsstrategi är att arbeta som ett ”ingredient brand” samt som en ”solution provider” med försäljning business-to-business. Det innebär att Prebonas kunder utgörs av företag som använder Prebonas produkter under deras eget varumärke eller för att förstärka eller funktionalisera sina befintliga produkter. Prebona kommer även att framöver marknadsföra sitt eget varumärke inom utvalda marknadsegment.

KOMMENTAR TILL RESULTATET OCH FINANSIERING

Efter den positiva försäljningsutvecklingen i Q2 fortsätter koncernens nettoförsäljning för Q3 att visa betydliga för- bättringar och landar på 512 275 (204 591) SEK, vilket motsvarar en ökning jämfört med samma period förra året på 150%. Bruttomarginalen efter rörliga kostnader är fortsatt hög och är ett resultat av bolagets strategiska arbete med att effektivisera produktionen och styra produktmixen mot försäljning av produkter med högre bruttomarginaler. Ökningen av intäkterna förklaras bland annat med uppstart av den amerikanska marknaden inom OdorControl samt dom första kommersiella aktiviteterna för Opticept. Ökade rörelsekostnader leder till ett rörelseresultat lite under fjorårsnivå. Huvudförklaringen till kostnadsökningen är relaterat till ökade frakt och konsultkostnader samt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar i förbindelse med kommersialisering av olika utvecklingsprodukter. Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortfarande negativ men uppvisar en förbättring jämfört med samma period förra året. Bolaget förväntar fortsatta försäljningsökningar genom Q4 och första halvår 2023, som resultat av uppstart av olika produktkommersialiseringar. Det är styrelsens bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden samt budgeterade intäkter och kostnader är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader. Specifikt riktade strategiska satsningar kan kräva ytterligare finansiering.

AKTIEN
Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

ANTAL AKTIER
Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 25 966 254 stycken utestående aktier.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN I %
Christian och Jessica Östberg          26,58
Tagehus Holding AB                                                           7,51
BoT Förvaltning                                                                   4,92
Claes De Geer                                                                        4,73
S-Bolagen AB                                                                        4,37
Avanza Pension                                                                    3,54
FE Fonder                                                                              3,05
Lars-Ove Sandberg                                                              2,82
RCM Engineering                                                                                                 2,48
Small Par ticle Technology GBG AB                                2,38

PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Prebona AB (publ) lämnar Q4-rapport 2023-02-24

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Stockholm 2022-11-25
Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ)

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

  • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
  • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
  • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.