Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport 3, 2022: Starkt erbjudande i utmanande tider

Published

on

Speqta AB (publ) delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2022 är offentliggjord och finns tillgänglig på:
https://speqta.com/investors/financial-reports

Under fjärde kvartalet 2021 avyttrades Eone Oy (“Rahalaitos”) och under andra kvartalet 2022 har Mytaste Food & Beverage AB (“Vinklubben”) samt verksamheten i Speqta Affilijet AB och Leads on Top AB (“Affilijet”) avyttrats. Det innebär att resultaträkningarna för 2022 och 2021 i rapporten har omräknats enligt gällande redovisningsregler och exkluderar avyttrad verksamhet som redovisas separat nedan. Finansiell information och kommentarer om verksamheten i denna rapport fokuserar på kvarvarande verksamheter om ej annat anges. 

Sammanfattning tredje kvartalet

 • Intäkterna under tredje kvartalet uppgick till 3 246 tkr (5 636).* Minskningen förklaras av omställningen från Shopello till Bidbrain som har högre marginal och större framtida potential.
 • EBITDA-resultatet uppgick till -6 802 tkr (-4 377). EBITDA-marginalen var -210% (-78).
 • Resultat per aktie (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -0,37 kr/aktie (3,60).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive avyttrad verksamhet) uppgick till -8 532 tkr (-1 746).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 84 415 tkr (20 666).
 • Betalande Bidbrainbutiker ökade till 19, från 14 i föregående kvartal.
 • Under kvartalet skrevs kvarvarande skuld till Rahalaitos grundare ned med 6 132 tkr via resultatet från avyttrade verksamheter.
 • Bidbrain lanserade ett nytt effektivt kampanjverktyg som möjliggör att sätta olika budgetar och ROAS-mål på olika delar av sitt produktutbud, vilket möjliggör för e-handlare att få mer försäljning till samma annonskostnad.

Händelser efter kvartalet

 • Rahalaitos har presterat starkt i en tuff marknad vilket ökat sannolikheten för Speqta att erhålla en tilläggsköpeskilling. Oktober, som var mätperiodens sista månad, har varit mycket starkare än tidigare månader och slutlig tilläggsköpeskilling beräknas bli mellan 2,5–3,5 meur. Tilläggsköpeskillingen är avhängt godkännande av transaktionens parter. Godkännandet och eventuell utbetalning beräknas ske senast januari 2023.
 • Speqta har ingått avtal med Redeye AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 1 december 2022.

VD kommentar
Vårt erbjudande är mer relevant än någonsin i dessa utmanande tider för våra kunder e-handlarna. Omvärlden blir allt mer osäker med lägre köpkraft hos konsumenter samt ökade leverantörs- och fraktkostnader. Vår kundgrupp är försiktiga med att ta sig an nya projekt och därför utmanande att bearbeta för oss, samtidigt är det en möjlighet för oss eftersom vårt verktyg Bidbrain fokuserar tydligt på lönsam tillväxt och bättre kostnadskontroll för e-handlarna. Bidbrain kan hjälpa dem att öka intäkterna med samma annonskostnad eller behålla intäkterna på samma nivå, men till lägre annonskostnad.

Under kvartalet har Bidbrain blivit smartare och mer skalbar. Algoritmerna förfinas kontinuerligt och fokuserar på att leverera ännu bättre resultat till våra nuvarande och kommande kunder. Vi har även lanserat en ny funktionalitet som gör det enkelt för e-handlare att sätta olika ROAS-mål (Return On Ad Spend, avkastning på annonsutgifter) på olika delar av sitt sortimentet.

Jag vill gärna lyfta fram ett exempel på en kund, som nu systematiskt utökar samarbetet med oss. Craft, som säljer sportkläder, började använda Bidbrain för sin svenska butik i samband med vår lansering 2021 och har nu valt att utöka samarbetet för att kunna ta över fler marknader. Bakom beslutet ligger deras ökade försäljning med 63% mot föregående år, till en bra ROAS, samt att Bidbrain bidragit till att öka trafik till deras site med +124%.

I Finland kan vi konstatera att en del av tilläggsköpeskillingen från försäljningen av Rahalaitos med största sannolikhet kommer att tillfalla Speqta. De senaste månaderna har Rahalaitos presterat bra och har stärkt sin position på en tuff marknad. I tredje kvartalets slut hade 11 av 12 månader gått av mätperioden och om den varit fördelat på 11 månader, skulle det motsvarat 1,77 meur i tilläggsköpeskilling. Oktober var sista månaden i mätperioden och trots en marknadsmässigt utmanande månad har Rahalaitos visat på fortsatt starkt momentum. Vi avslutar mycket bättre än tidigare månader och totala tilläggsköpeskillingen förväntas hamna mellan 2,5–3,5 meur. Affärens parter ska nu enas om beräkningarna och beloppet kommer fastställas och betalas till oss senast i januari 2023, vilket kommer stärka Speqtas finansiella ställning ytterligare.

Resan fortsätter planenligt med att utveckla vår AI-baserade SaaS-lösning med vårt kompetenta team, för att målinriktat fortsätta att växa Bidbrain. Vi är stolta och glada över att vara med och bygga framtiden för e-handeln. Samtidigt är det tryggt att i dessa osäkra tider besitta en gedigen kassa och inga räntebärande skulder. Vi är en finansierad startup-verksamhet med ett starkt och attraktivt erbjudande till e-handlare.

Fredrik Lindros, VD Speqta AB (Publ)

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2022: 16 februari 2023
Årsredovisning 2022: 20 april 2023
Kvartalsrapport Q1 2023: 11 maj 2023
Årsstämma 2023: 16 may 2023
Kvartalsrapport Q2 2023: 24 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3 2023: 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024
 
Denna information är sådan information som Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl.07:00 CET.

Kontakt:
Fredrik Lindros
VD, Speqta AB (publ)
[email protected]
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: [email protected].

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 09.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
09.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 09.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

349 563

 9,92

3 466 860,97

CEUX

290 089

 9,93

2 880 588,25

TQEX

34 660

 9,95

 344 701,54

XSTO

290 262

 9,94

2 886 283,74

XCSE

35 411

 9,92

 351 188,09

Summa

 999 985

 9,93

9 929 622,58

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,8811 och DKK till EUR 7,4375
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 827 537 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN THINC JETTY COLLECTIVES EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022

Published

on

By

REGULATORY

Thinc Jetty Collective AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med de förslag som styrelsen lagt fram.

Stämman beslutade om:

 • godkännande av förvärv av aktier i Tigerton AB och förvärv av aktier i Kunskapskraft & Media AB.
 • om incitamentsprogram till ledande nyckelpersoner och anställda genom emission  av 10 000 000 teckningsoptioner enligt styrelsens förslag där lösenkursen fastställdes till 0,45 SEK per aktie.
 • ny bolagsordning genom om ändring av bolagets företagsnamn till Thinc Collective AB (publ)

Den extra bolagsstämman ägde rum genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wallqvist, VD Thinc Jetty Collective AB
[email protected]

Thinc Jetty Collective är verksamma inom kommunikationsbranschen och koncernen erbjuder en grupp av bolag inom system, kommunikation och struktur. Bolagen tänker ut och genomför idéer till sina kunder. Gruppens kompetensområden sträcker sig från data, analys, teknikutveckling och SaaS system till kommunikation, media, PR och brand experience. Koncernen riktar sig till kunder oavsett bransch med behov av sammanhållen kommunikation. Thinc Jetty Collective är verksamma inom Norden.

Läs mer på thinccollective.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Överenskommelse nådd i EU för Karlsbro (L)s batterilagstiftning

Published

on

By

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har just enats om förslaget om en europeisk batteriförordning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som varit den liberala gruppens förhandlare är nöjd över resultatet av trialogförhandlingen som innebär en mer ambitiös lagstiftning än Kommissionens grundförslag. 

“Utan batterier och elektrifiering klarar vi inte våra ambitiösa klimatmål. Den nya lagen ställer höga krav både när det gäller batteriets klimat- och miljöpåverkan och ger konsumenten större möjlighet att enkelt göra egna klimatval. Jag är glad att både Rådet och Kommissionen gått parlamentet till mötes för se till att göra förslaget skarpare” säger Karlsbro.

Med batterier kan allt från små hushållsapparater till stora transportmedel och enorma industrier bryta sitt beroende av fossila bränslen. När efterfrågan på batterier ökar då vi ställer om från fossildrivna fordon och produktionsprocesser till el kommer batteriernas klimatpåverkan spela en allt större roll. Batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet som kommer att följa batteriet i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. 

“En cirkulär marknad skapas genom krav på att nya batterier måste innehålla en viss andel återvunnet material. För att garantera att vi inte producerar batterier i Europa på bekostnad av miljö och välstånd i andra länder kommer batterier på den europeiska marknaden att omfattas av så kallade “due diligence”- regler för att säkerställa skydd av mänskliga rättigheter och miljö genom hela produktionskedjan” säger Karin Karlsbro.

Karlsbro framhåller lagstiftningen som särskilt viktig för Sverige, som ligger i framkant av den växande industrin för hållbara batterier.  

“Hållbara batterier från EU behövs för energiomställningen och är ett sätt för oss att klippa beroendet av råvaror från odemokratiska fossilnationer. Sveriges batteriproduktion ger oss möjligheten att minska både den globala uppvärmningen och diktaturers maktposition i den globala ekonomin. Vi är, med EU:s hjälp, på god väg att bli Europas batteri-stormakt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
[email protected]
+46 73 427 56 92

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.