Delårsrapport 6 månader – 1 januari-30 juni 2022

| 13 juli, 2022 | 0 kommentarer

ANDRA KVARTALET (1 APRIL-30 JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 745 Mkr (1 488), varav den valutarensade försäljningen ökade med 12 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -17 Mkr (-43) uppgick till 143 Mkr (144). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 55 Mkr (38) och rörelsemarginalen till 3,2 procent (2,6). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -24 Mkr (-43). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 36 Mkr (16).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23 Mkr (9).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,07 kr (0,03). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 Mkr (-158).

 

RAPPORTPERIODEN (1 JANUARI-30 JUNI 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 3 518 Mkr (3 011), varav den valutarensade försäljningen ökade med 12 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) exkl. engångsposter om -28 Mkr (-57) uppgick till 318 Mkr (323). 1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 147 Mkr (140) och rörelsemarginalen till 4,2 procent (4,7). Rörelseresultatet har belastats med engångsposter om -45 Mkr (-57). 1)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 123 Mkr (85).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 84 Mkr (59).
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,32 kr (0,34). 2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -63 Mkr (-56).
 • Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 46 procent (45).
 • Nettoskulden exkl. leasingskulder uppgick till 820 Mkr (415).

1) Engångsposter består huvudsakligen av kostnader i samband med transformationsarbetet enligt ITABs strategi One ITAB.
2) I samband med ITABs rekapitalisering 2021 ökade antalet aktier med 115 716 762 till totalt 218 100 192 aktier.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Förvärv av Checkmark, en av de ledande leverantörerna av tekniklösningar inom bland annat kassadiskar i Norden, stärker ITABs marknadsposition ytterligare.
 • På grund av invasionen av Ukraina har beslut fattats att avveckla ITABs nuvarande verksamhet i Ryssland. Verksamheten motsvarar cirka 2,5 procent av koncernens årsomsättning.
 • Styrelsen fastställde i samband med årsbokslutet för 2021 nya finansiella mål för koncernen som sätter fokus på hållbar tillväxt, ökad lönsamhet och kapitaleffektivitet.

 

VDs kommentarer –
ÖKAD OMSÄTTNING MEN MARGINALER SATTA UNDER PRESS

Inledningen av 2022 har präglats av osäkerhet och operativa utmaningar för ITAB till följd av snabbt stigande kostnader för insatsvaror samtidigt som transportstörningar och brister på kritiska komponenter ställer höga krav på vår förmåga att säkerställa leveranser till kund. Sammantaget ger det en mycket utmanande marknadssituation med osäkerhet hos många kunder. Vår efterfrågan har hittills varit stabil men vi noterar att det finns kunder som uttrycker oro kring den nuvarande ekonomiska utvecklingen och en del drabbas av förseningar på grund av brister från andra leverantörer. Samtidigt har vi sett ökat intresse för våra lösningar från såväl nya som befintliga kunder. När vi summerar de första sex månaderna har vår valutarensade nettoomsättning ökat med 12 procent tack vare genomförda prishöjningar och fortsatt förtroende från våra kunder, medan rörelseresultatet (exklusive engångsposter) minskat med drygt 2 procent då våra prisjusteringar och övriga kostnadsbesparande åtgärder ännu inte fått full effekt.

Prishöjningar har givit en organisk tillväxt om cirka 10 procent hittills i år. Samtidigt har bruttomarginalen påverkats negativt av att våra prisökningar ännu inte är i balans med kostnadsökningar och snabbt stigande inflation. Vi har under de gångna kvartalen även vidtagit andra kostnadsbesparande åtgärder för att balansera för negativa resultateffekter i verksamheten. Kostnadsökningarna är fortsatt mycket snabba och mer oförutsägbara än tidigare men bedömningen i nuläget är att genomförda och aviserade prishöjningar mot kund i samtliga delar av koncernen tillsammans med våra andra initiativ för att minska kostnadsmassan kommer att stärka bruttomarginalen under resterande del av året givet att efterfrågan kvarstår. Justerat för engångsposter uppgick EBITDA för de första sex månaderna till 318 Mkr (323), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 9,0 procent (10,7). Motsvarande resultat efter finansiella poster ökade med 18 procent till 168 Mkr (142), sammanfattar VD & Koncernchef Andréas Elgaard.

För VDs hela kommentarer, vänligen se delårsrapporten.

 

Jönköping den 13 juli 2022

 

ITAB Shop Concept AB (publ)

 

Telefonkonferens den 13 juli 2022 kl. 10:30 CEST
ITAB anordnar en telefonkonferens idag den 13 juli 2022 kl. 10:30 CEST där Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, och Ulrika Bergmo Sköld, CFO, presenterar delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 och besvarar efterföljande frågor. Webblänk och telefonnummer finns på https://financialhearings.com/event/43990.

 

Informationen i denna rapport är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr. 596/2014) och offentliggörs enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2022 kl. 07:00 CEST.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 0732-32 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,7 miljarder SEK per år och har cirka 2 900 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.