Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2021

| 19 juli, 2021 | 0 kommentarer

Andra kvartalet 2021

  • Orderingången ökade med 30 procent till 6 006 (4 604) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 26 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 5 552 (4 614) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 16 procent.
  • EBITA ökade med 40 procent till 843 (602) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 15,2 (13,0) procent.
  • Kvartalets resultat ökade med 52 procent till 562 (370) mkr och resultat per aktie uppgick till 1,54 (1,02) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 792 (806) mkr.

1 januari – 30 juni 2021 

  • Orderingången ökade med 17 procent till 11 753 (10 005) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 14 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 10 699 (9 590) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 9 procent.
  • EBITA ökade med 28 procent till 1 556 (1 218) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 14,5 (12,7) procent.
  • Periodens resultat ökade med 35 procent till 1 023 (758) mkr och resultat per aktie uppgick till 2,81 (2,09) kr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 1 281 (1 227) mkr.

VD-kommentar

Stark efterfrågan och ett rekordresultat för det andra kvartalet.

Andra kvartalet

Efterfrågan förbättrades ytterligare under det andra kvartalet och var väsentligt högre än under samma period föregående år. Tillväxten var bred och de flesta bolag och segment utvecklades positivt. Orderingången som uppgick till 6,0 miljarder kronor ökade organiskt med 26 procent och var 8 procent högre än nettoomsättningen. De tidigare starka kundsegmenten, exempelvis medicinteknik och läkemedel, infrastruktur och processindustri, fortsatte att utvecklas positivt. Efterfrågan från kunder inom verkstadsindustrin ökade också och visade på stark återhämtning. Den organiska ordertillväxten var god inom samtliga affärsområden, med starkast utveckling i affärsområdena DACH, UK och Fluids & Mechanical Solutions. Affärsläget inom ventiler för kraftgenerering var fortsatt positivt, men med lägre efterfrågan jämfört med den höga nivån under motsvarande period föregående år.

Omsättningen förbättrades i alla affärsområden och uppgick till 5,5 miljarder kronor, motsvarande en organisk tillväxt om 16 procent. Affärsområdena UK och Industrial Components uppvisade den starkaste utvecklingen, med tillväxt inom de flesta bolag och segment. Den något lägre organiska tillväxten inom affärsområdena Finland och Benelux berodde i huvudsak på starka jämförelsesiffror från samma period föregående år.

EBITA-resultatet för kvartalet ökade med 40 procent till 843 miljoner kronor och EBITA-marginalen förbättrades till rekordhöga 15,2 (13,0) procent. Marginalen utvecklades positivt i sju av åtta affärsområden och förbättringen drevs framför allt av den organiska tillväxten, men även av bra utveckling bland nyförvärvade bolag.

Under kvartalet påverkades många bolag fortsatt av komponentbrist och förlängda leveranstider, vilket försvårade leverans- och faktureringsmöjligheterna. Flertalet bolag påverkades även av ökade kostnader för råmaterial, komponenter och frakt. Tack vare snabbt och flexibelt agerande i kombination med framgångsrikt prissättningsarbete av våra bolag blev dock den sammantagna nettoeffekten för koncernen begränsad under kvartalet. De högre verksamhetsvolymerna bidrog till ett ökat rörelsekapital under kvartalet, vilket dämpade utvecklingen av kassaflödet något. Rörelsekapitaleffektiviteten fortsatte dock att förbättras under kvartalet och varulagret för jämförbara enheter var vid kvartalets utgång lägre än föregående år, trots de ökade volymerna. Koncernens finansiella ställning är alltjämt stark med en relativt låg skuldsättningsgrad.

Förvärv

Under kvartalet slutfördes tre förvärv med en total årsomsättning om ungefär 200 miljoner kronor. I april förvärvades det danska bolaget CKJ Steel som är ett ledande teknik- och tillverknings-företag inriktat mot processutrustning och teknisk rådgivning till den danska läkemedels- och bioteknikindustrin. I maj genomfördes ett tilläggsförvärv inom tätningar då svenska Lamisa förvärvades. I juni välkomnades danska Buhl & Bønsøe, ett specialiserat teknikförsäljningsbolag som arbetar med mätinstrument och lösningar för professionellt bruk till kunder på den danska marknaden. Efter kvartalets slut förvärvades det svenska bolaget Atlas Industrial Print, ett nischbolag som erbjuder olika typer av produktmärkning till svensk industri.

Under 2021 har vi hittills förvärvat nio bolag med en total årsomsättning om drygt 700 miljoner kronor. Marknadsläget och inflödet av intressanta företag är fortsatt bra. Vi har under pandemin avsiktligt valt att förlänga förvärvsdiskussionerna något för att säkerställa rätt förutsättningar för hållbar lönsam tillväxt hos potentiella förvärv. Indutrade förvärvar bolag för att långsiktigt behålla och utveckla dem och vi ser de framtida förvärvsmöjligheterna som goda.

Utsikter

Vid utgången av det andra kvartalet var efterfrågeläget positivt, stabilt och sammantaget på en högre nivå än före pandemins utbrott. Vi går in i det andra halvåret 2021 med en stark orderstock och förväntar oss att efterfrågan kvarstår på denna goda nivå. Vi bedömer också att aktivitets- och kostnadsnivåerna bland bolagen gradvis kommer att öka under hösten. Det fortsatt ansträngda läget i många leverantörskedjor i kombination med pandemin utgör en viss risk.

Vår framgång bygger på decentraliserat beslutsfattande av engagerade VD:ar som arbetar nära kunderna. Min övertygelse är att vi även framöver kommer att kunna hantera förändrade förutsättningar på ett agilt och framgångsrikt sätt och därmed har goda förutsättningar för fortsatt konkurrenskraftigt värdeskapande.

Bo Annvik, VD och koncernchef

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *