Delårsrapport april – december 2020

| 18 februari, 2021 | 0 kommentarer

Fortsatt tillväxt under tredje kvartalet.

VD:s kommentar

Tredje kvartalet 2020/21 var ett stabilt kvartal för EQL Pharma med något lägre tillväxt än den genomsnittliga. Försäljningen för kvartalet, efter nedjustering för försäljning av engångskaraktär, uppgick till 23,4 MSEK, en ökning med 12%.

Vårt mål är att bli en ledande aktör inom nischgenerika i Norden och så småningom i Europa. För att lyckas med detta behöver vi en offensiv plan för snabb tillväxt. De två principiella komponenterna i den tillväxtplanen är geografisk expansion av befintliga produkter och ett ökat antal nya produkter. Under kvartalet har vi fortsatt att investera i att geografisk expandera av våra produkter. Vi har nu god förståelse för konkurrensläget och de olika marknadernas  storlek för hela vår produktportfölj. Kartläggningen av vilka länder som lämpar sig för direktförsäljning och var en indirekt försäljningsmodell bör användas börjar också bli tydligare. Som ett led i arbetet har vi påbörjat rekrytering av en Chief Commercial Officer, som kommer bli en nyckelperson i genomförandet av den geografiska expansionen.

Vår andra tillväxtdimension, expansion av produktportföljen, pågår med hög intensitet. Under kvartalet har fyra produkter färdigutvecklats och skickats in till läkemedelsmyndigheter för granskning. Två produkter har adderats till vår pipeline som nu omfattar 35 produkter exklusive de 16 redan marknadsförda produkterna . En produkt, i from av en depotablett för metformin, Glucosparc®, har blivit godkänd för försäljning efter kvartalets utgång. Produkten är intressant då den tagit signifikanta marknadsandelar från den vanliga metformintabletten på andra marknader i Europa där den lanserats. I Sverige finns ytterligare en depotablett registrerad med samma aktiva substans.

Förberedelserna för att flytta bolaget till Nasdaq Stockholms huvudlista pågår parallellt med full kraft. Målet är alltjämt att genomföra listbytet under bolagets första finansiella kvartal 2021/22. Med andra ord pågår ett synnerligen  intensivt arbete på flera fronter, en följd av våra offensiva planer.

Oktober – december

 • Koncernens omsättning under tredje kvartalet, oktober till december uppgick till 29,6 (20,9) MSEK, en ökning med 41%. Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 23,4 (20,9) MSEK, en ökning med 12%.
 • Bruttovinsten uppgick till 10,5 (9,3) MSEK för kvartalet, en ökning med 13%.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,4 (1,6) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0:09 (0:05) kr för kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (-0,5) MSEK för kvartalet.Likvida medel var 14,0 (15,0) MSEK vid kvartalets utgång.

April – december

 • Koncernens omsättning under perioden april till december uppgick till 153,3 (53,3) MSEK, en ökning med 188%. Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 70,0 (53,3) MSEK, en ökning med 31%.
 • Bruttovinsten för samma period uppgick till 43,3 (24,7) MSEK, en ökning med 75%.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 17,3 (2,8) MSEK.
 • Resultat per aktie blev 0:57 (0:10) kr för perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,0 (2,8) MSEK för april till december.
 • Likvida medel var 14,0 (15,0) MSEK vid decembers utgång.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: [email protected]
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma AB är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget har för närvarande 16 nisch-generika (dvs generika med liten eller ingen konkurrens bortsett från originalläkemedlet) godkända på de nordiska marknaderna. I tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2021 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel. EQL Pharma AB bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 10 personer och är noterat på Spotlight Stock Market. EQL Pharma AB bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat EU, Indien och Kina.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *