Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2022 – 30 september 2022

Published

on

Jan – september (1 januari 2022 – 30 september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 364 (736) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 976 (-2 562) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,08 (-0,06) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 57,4 (70,4) %.

Tredje kvartalet (1 juli 2022 – 30 september 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 130 (281) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 415 (-1 114) TSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,02) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Den 8 juli informerades att NSF Telecom Ab har lanserat sin tjänst Haloo! på den finska marknaden. Haloo! är en SIM-fri telefonitjänst baserad på OptiMobiles ”2nd Number”- lösning.
 • Den 18 juli kommunicerades att i bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 har aktivering felaktigt gjorts med ett 1 038 644 SEK för högt belopp i bolagets rapport avseende perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2022. 
 • Den 25 juli informerades att OptiMobile AB (publ.) har beslutat att uppta lån om totalt 300 TSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter.
 • Den 23 augusti lanserade företaget en plugin för WordPress för Woony, vilket ger enkel implementatin av tjänsten på 65% av världens hemsidor.
 • Den 21 september kommunicerades att Crossborderit valt Woony som kommunikationsverktyg för on-boarding av sina företagskunder. Crossborderits kundtjänst är placerat i Filippinerna och servar Crossborderits alla internationella kunder.

Övriga händelser

 • Den 31 oktober kommunicerades att bolaget kommit överens med ALMI om en ny amorteringsplan avseende bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till och med mars 2024 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först den 30 juni 2023. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q4 2022 och Q1 2023 om sammanlagt ca 770 TSEK flyttats fram.
 • Den 18 november informerades att OptiMobile AB och Intellibright har inlett ett samarbete för att ta Woony till den amerikanska marknaden med aktiviteter inom digital marknadsföring.
 • Bolaget har under tredje kvartalet upptagit lån om sammanlagt 1 550 kSEK för att täcka löpande utgifter.

VD-kommentar

Vårt team har sedan våren framförallt jobbat med utvecklingen av Woony-tjänsten och anpassningar efter de kundtester som genomförts med Crossborderit. Crossborderit har nu tagit Woony i kommersiell drift för on-boarding av sina kunder via sin externa kundtjänst i Asien. Vi har ytterligare en referenskund i USA i form av Intellibright, ett bolag som bedriver digital marknadsföring.

Vi har även tagit fram verktyg för att enkelt kunna implementera Woony-widgeten på olika typer av hemsidor och webshoppar. Stöd i form av plugins och templates för WordPress, Google Tag Manager och WooCommerce finns nu klara och vi planerar fortsätta med andra ekosystem som Shopify och Magento. Vi har dessutom inlett lovande diskussioner med andra bolag som kan tillföra Woony ny funktionalitet som ytterligare förstärker kundnyttan. Mer information om dessa samarbeten kommer inom kort.

Under juni nåddes en efterlängtad milstolpe då NSF Telecom lanserade tjänsten Haloo! som är baserad på OptiMobiles 2nd Number-lösning. Haloo! Finns nu tillgänglig på både Google Play och App Store.

Tester med OptiSet hos olika operatörer i USA och Asien har visat på strukturella problem utom vår kontroll, med att få VoLTE att fungera för mindre operatörer och vid roaming. Läget är akut för vissa användare i USA[1] och mobilanvändare kan vänta sig problem även i Europa när 3G-nät stängs ned. Standardorganisation 3GPP har under september utsett GSMA att hitta en lösning för detta. Vi samarbetar med GSMA som har initierat en ny task force där operatörer och mobiltillverkare jobbar tillsammans för att lösa upp denna knut. 

För att tydliggöra företagets nya strategi och fokus på rösttjänster för nya marknader har vi även tagit fram en ny identitet, omfattande logga och hemsida för att bättre passa vår nya strategiska inriktning. Vi hoppas att ni gillar den!

På årsstämman i slutet av juni bemyndigades styrelsen att besluta om emission för att tillföra bolaget det kapital som behövs för de kommande aktiviteter som planeras för marknadsföring och försäljning relaterat till Woony-tjänsten.

Vi har även haft framsteg i processen att patentskydda den tekniska lösningen bakom Woony-tjänsten. En svenska patentansökan ligger till grund för en kommande internationell PCT-ansökan.

Det är med tillförsikt vi ser fram emot en mer expansiv fas i bolagets historia där partnerskap med fokus på distribution kommer bli en viktig del, både i Sverige och internationellt.

Erik Nilsson

VD, OptiMobile AB (publ)

Principer för delårsrapportens upprättande 

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern. 

Finansiell kalender 

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande: 

Delårsrapport januari 2022 – september 2022                  2022-11-22 

Bokslutskommuniké 2022                                                 2023-02-22 

Granskning av revisor 

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.  

Avlämnande av delårsrapport 

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022.

Stockholm, den 22 november 2022 

OptiMobile AB (publ) 

Styrelsen och VD

För mer information, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25
E-post: [email protected]
www.optimobile.se

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Sveriges a-kassor utreder misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer

Published

on

By

Sveriges a-kassor utreder en misstänkt cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer. Arbete med att analysera hot och effekter av detta pågår. Särskilda skyddsåtgärder har också genomförts.

Den incident som är föremål för utredning är koncentrerad till en a-kassa.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, säger Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Vi har också aktiverat krisledningen enligt den krisplan som gäller för situationer som denna.

Sveriges a-kassor har lämnat en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och gjort en allmän anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

För mer information, v. v. kontakta:
Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor, 070-583 19 37 eller [email protected]

Johan Ahlgren, kommunikationschef Sveriges a-kassor, 076-304 72 86 eller [email protected]

Fakta om a-kassan
– Sju av tio svenskar är medlemmar i a-kassan.
– Alla som har jobbat kan vid arbetslöshet ha rätt till grundersättning, oavsett medlemskap i en a-kassa eller inte.
– Den som är medlem i a-kassan kan ansöka om ersättning som baseras på inkomst.
– I Sverige finns 24 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.
– A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Eriksson
Kanslichef Sveriges a-kassor
070-583 19 37
[email protected] 

Johan Ahlgren
Kommunikationschef Sveriges a-kassor
076-304 72 86
[email protected] 

Sveriges a-kassor är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling. Läs mer på www.sverigesakassor.se.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Bäst i test av blodbiomarkörer för alzheimer

Published

on

By

Nu har de bästa blodbiomarkörerna för upptäckt av tidig alzheimer identifierats. I samma studie identifieras också en optimal markör för behandlingseffekter. De aktuella fynden väntas driva på utvecklingen av behandlingar som kan bromsa sjukdomen.

Studien som letts av Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet, och Kaj Blennow, professor i neurokemi på Göteborgs universitet, har tittat på flera nyutvecklade blodtester för sjukdomsutvecklingen vid alzheimer hos 575 individer från studien Biofinder. Hos 242 deltagare gjordes upprepade blodtester i upp till sex år, ihop med kognitiva tester och magnetkameraundersökningar.

Studien som publicerats i tidskriften Nature Medicine visar att två blodbiomarkörer, med benämningarna p-tau231 och Aβ42/40, var för sig var tillräckliga för att identifiera alzheimer, även hos deltagare utan symtom. Markörerna kunde därför användas för att välja rätt individer för nya försök att modifiera sjukdomen, en uppgift som i dag kräver dyr molekylär avbildningsteknik eller ryggvätskeprov.

I testerna över sex års tid visade det sig att det bara var blodbiomarkören p-tau217 som kunde kopplas till sjukdomsutvecklingen vid alzheimer; nedgången i kognitiv prestation och den ökade hjärnatrofin, den förlust av hjärnvävnad som är typisk för begynnande Alzheimers. P-tau217 kommer därför att vara en idealisk markör för upptäckt av relevanta behandlingseffekter av nya ingrepp.

– Ett visst blodtest kan vara optimalt för att identifiera alzheimer, eller för att övervaka sjukdomsutvecklingen, och de har därför olika roller i kliniska prövningar, säger studiens förstaförfattare Nicholas Ashton, forskare vid Göteborgs universitet, och fortsätter:

– Denna studie har visat att p-tau217 intar en unik position som test för att övervaka patienter i både klinisk miljö och prövningsmiljö, på grund av testets täta koppling till utvecklingen av alzheimer över längre tid.

En viktig aspekt i studien var att p-tau217 kunde övervaka förändringar i sjukdom och kognition i mycket tidiga skeden av sjukdomsprocessen. Detta fynd bekräftades i en oberoende grupp studerade individer från USA, Wisconsin Registry for Alzheimer’s Prevention (WRAP).

– Förutom att förbättra utformningen av kliniska prövningar kommer de nya blodproverna att revolutionera diagnoserna av tidiga stadier av Alzheimers sjukdom, säger Oskar Hansson. P-tau217 kommer också att kunna användas i framtiden för att övervaka hur enskilda patienter svarar på kliniska behandlingar som syftar till att dämpa sjukdomen.

Titel: Differential roles of plasma p-tau217, p-tau231 and Aβ42/40 for trial selection and 2 longitudinal disease monitoring in early Alzheimer’s disease, https://www.nature.com/articles/s41591-022-02074-w

Mer om studien Biofinder, www.biofinder.se

Kontakt:

Nicholas Ashton, forskare, Göteborgs universitet, tel. +44 748 026 87 66, e-post [email protected]

Kaj Blennow, professor, Göteborgs universitet, tel. 0761 07 38 35, e-post [email protected]

Oskar Hansson, professor, Lunds universitet, tel. 0722 26 77 45, e-post [email protected]

Porträtt: Nicholas Ashton, Kaj Blennow och Oskar Hansson (foto: Göteborgs universitet och Lunds universitet)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Tel. 0705 30 19 80

E-post [email protected]

 

Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets medicinska fakultet med utbildning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, www.gu.se/sahlgrenska-akademin

 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Leverans av sålt fartyg och fortsatt översyn av flottan

Published

on

By

Igår levererades det sålda produkttankfartyget Stena Primorsk till sin nya ägare. De andra två nyligen sålda fartygen väntas levereras i slutet av 2022, respektive början av 2023. Efter försäljningen av de tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, fortsätter översynen avseende återstående fartyg i flottan.

Marknaden för transporter av raffinerade produkter, vegetabiliska oljor och lättare kemikalier har haft en stark utveckling sedan mars i år. Såväl fraktrater som fartygens tillgångsvärden har stigit. Concordia Maritime har därför som tidigare kommunicerats avtalat om försäljning av de tre äldre fartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence byggda 2006. Tidigare i veckan levererades Stena Primorsk. Leveransen skedde i Montevideo, Uruguay.

I enlighet med ingånget bankavtal har överskottet från försäljningen av Stena Primorsk använts till accelererad amortering på lån. Sammantaget efter avdragna kostnader relaterade till försäljningen, har ca 19 MUSD kunna användas till accelererad avbetalning på lån. Efter att försäljningarna av de andra två produkttankfartygen slutförts väntas de totala räntebärande skulderna kunna minskat med ytterligare cirka 36 MUSD.

”Vi kommer under 2022 ha sålt och levererat sammantaget sju fartyg. De första såldes för att undvika dockningskostnader och stärka bolagets finansiella ställning, de senare primärt för att ta vara på den starka fartygsmarknaden.” säger Erik Lewenhaupt, VD för Concordia Maritime.

Höga tillgångsvärden och fortsatt översyn av flottan
Sedan starten av året fartygens tillgångsvärden stigit, i vissa fall över 50 procent. För äldre fartyg har ökningen varit ännu större procentuellt sett. Efter försäljningen av de tre fartygen kommer nu en utvärdering och översyn göras även avseende återstående fyra fartyg i flottan. Allt i syfte att maximera värdet på bolagets tillgångar.

”Våra kvarvarande fartyg är utkontrakterade på långa kontrakt, vilka ingicks i ett annat marknadsläge. De ger en stabil men i dagsläget begränsad avkastning. Vi har därför kapitaliserat på de höga tillgångsvärdena och håller ett öppet sinne till möjligheter för vårt resterande tonnage. Vi kan komma att sälja ett eller flera fartyg om vi finner attraktiva möjligheter. Timing är viktigt i vår bransch både vad gäller köp och försäljningar – och det gäller att kunna agera på svängningar i marknaden. Parallellt pågår arbetet för att vidareutveckla bolaget”, säger Erik Lewenhaupt.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Lewenhaupt
VD, Concordia Maritime AB
0704-855 188
[email protected]

Concordia Maritime är ett internationellt rederi grundat 1888. Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm.

www.concordiamaritime.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.