Connect with us

Marknadsnyheter

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI – SEPTEMBER 2022

Published

on

Årets nio första månader i korthet

 • Koncernens intäkter i perioden januari till september 2022 ökade med 379% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med 4% under samma tidsperiod. Ökningen av koncernens intäkter drivs av dels en uppbyggnad av vårt varulager av färdigställda produkter och dels av intäkter från utvecklingsprojektet “Spåra Lantdjur”. I projektet får vi ersättning för våra utvecklingskostnader från Jordbruksverket och projektet förväntas pågå fram till juni 2023 och har en budget på 5,9 MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till kSEK -14 794 (kSEK -11 321) för perioden januari till september 2022. Resultatet påverkas av dels högre kostnader för organisationen men mildras av högre intäkter.
 • Periodens resultat uppgick till kSEK -15 394 för perioden januari till september 2022 (kSEK -11 258).             I kvartal 3 2022 ser vi ett trendbrott, att periodens resultat är bättre än samma period i 2021. Detta beror på ett aktivt arbete med våra kostnader.
 • Kassaflödet uppgick till -24 029 kSEK   (645 kSEK) för perioden januari till september 2022 , främst påverkat av återbetalning av lån och leverantörsfakturor i början på året. Kassaflödet för kvartal 3 2022 uppgick till 59 kSEK (-364 kSEK).

kSEK                   jan-sep 2022 jan- sep 2021        Förändring årsvis

Rörelsens intäkter (kSEK) 4 014 838 379 %
Nettoomsättning (kSEK) 1 609 1 682 -4 %
Rörelseresultat (kSEK) -14 794 -11 321 N/A
Periodens resultat (kSEK) -15 394 -11 258 N/A
Vinst per aktie, SEK (modern) -0,02 -0,04 N/A

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Bolaget meddelar att nyemissionen som genomfördes i december 2021 är registrerad hos Bolagsverket.
 • Flipper Marin, som är en del av Nimbus Group, lägger en beställning på 150 stycken C-pod mini för leverans under båtsäsongen 2022 med start i april. Flipper Marin är en av Sveriges största återförsäljare av fritidsbåtar med ledande varumärken som Flipper, Nimbus, Aquador, Bella, Falcon och Alukin.
 • Med anledning av Rysslands oprovocerade och olagliga invasion av Ukraina väljer Bolaget att pausa arbetet med den planerade affären i samarbetet med den ryska försäkringskooperationen OSK.
 • Bolagets underleverantör OSM Group drabbas av det nya Covid 19-utbrottet i Kina. Efter att en medarbetare testats positiv har fabriken i Dongguan stängts ned och majoriteten medarbetare är satta i karantän. Den kinesiska regeringen har stängt av hela industrizonen varvid materialet inte kan levereras till fabriken vilket medför att lanseringen av CSECs nya produkt Spåra Hund senareläggs.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Styrelsen för Bolaget beslutar den 7 april 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman, om en till cirka 80 % garanterad nyemission av units om totalt cirka 16,9 MSEK före emissionskostnader (”Nyemissionen”), att tecknas med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Willis Towers Watson (WTW) i samarbete med försäkringsbolagen Allianz och AXA lanserar C-pod mini som del av sitt erbjudande till båtförsäkringskunder i Frankrike. Kunderna får premiereduktion och självriskeliminering vid installation av en C-pod mini. WTW säkerställer att erbjudandet effektivt kommer att nå alla kunder genom att övergå till försäkringskontrakt online där de fördelaktiga villkoren tydligt framgår.
 • CSEC och Sjöassistans inleder ett samarbete för att öka tryggheten och förenkla båtlivet runt Sveriges kuster. I ett första steg erbjuder Sjöassistans sina medlemmar rabatt på CSEC:s hela produktsortiment. Nästa steg i samarbetet är en gemensam satsning på att utveckla lösningar för att kringgå de tekniska hjälpmedel som tjuvar använder i allt större utsträckning för att undkomma upptäckt vid stölder av båtar och inte minst utombordsmotorer.
 • Bolaget lanserar Spåra HUND – världens första självladdande GPS tracker för hundar. Massproduktionen påbörjades vecka 19 och säljstarten skedde 13 juni.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Bolaget meddelar att Willis Towers Watson (WTW) har påbörjat utrullningen av försäkringsavtal online i Frankrike i kombination med erbjudande om sänkt försäkringspremie vid köp av C-pod mini. I samband med att online-avtalen introducerades ändrade WTW på ersättningsmodellen för sina försäkringsagenter. Den nya ersättningsmodellen mottogs inte väl av agenterna och arbetet med förlängning av befintliga avtal har temporärt pausats. WTW arbetar intensivt tillsammans med försäkringsbolagen Allianz och AXA för att lösa ersättningsfrågan så att arbetet kan återupptas. Innan arbetet pausades hade 3.900 kunder fått erbjudandet via mail. Av dem hade 3600 hunnit ta ställning till erbjudandet om sänkning av försäkringspremien på upp till 10% vid köp och installation av en C-pod mini. Av dessa har totalt 3.585 kunder accepterat erbjudandet, vilket ger en konverteringsgrad på över 99,6 %.
 • Bolaget meddelar att de har genomfört en företrädesemission vilken tecknades till nivån för garantin om cirka 80,3 procent och Bolaget tillförs därmed cirka 13,6 MSEK före emissionskostnader.
 • De franska båt finansieringsbolagen CGI Finance och SGB Finance – båda dotterbolag till den franska storbanken Groupe Société Générale – har beslutat att inkludera C-pod mini som en del i sina finansierings- och försäkringserbjudanden till franska båtkunder. Erbjudandet kommer att marknadsföras under Frankrikes tre största båtmässor kommande månader: Cannes Yachting Festival, Grand Pavois La Rochelle och Paris Boat Show.
 • Bolaget meddelar att Robert Tejme på egen begäran avgått som Styrelseordförande. Som ny ordförande har styrelsen valt styrelseledamot Lars Tegborg.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget meddelar att CSECs samarbetspartner Willis Towers Watson (WTW) nådde en överenskommelse med sina försäkringsagenter i slutet av augusti, såsom CSEC rapporterade i sin senaste delårsrapport. Överenskommelsen innebar bland annat att agenterna skulle få kompensation för verksamhetskostnader såsom löner och hyror som de hittills uteblivna kommissionsintäkterna inte har kunnat täcka. Den ersättningen har successivt betalats ut under september månad. De sista utbetalningarna gjordes för ett par dagar sedan. Därmed är det sista hindret undanröjt för att återuppta arbetet med att förlängning av befintliga avtal tillsammans med erbjudandet med C-pod mini.
 • Aktieägarna i C Security Systems AB höll extrastämma den 6 oktober 2022 genom poströstning. De huvudsakliga besluten som fattades var; 1) ändring av bolagsordningen, 2) bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission 3) ge styrelsen mandat att göra smärre ändringar i på årsstämman tagna beslut för att genomföra registrering hos Bolagsverket och Euroclear. Extrastämman godkände styrelsens förslag att öka bolagets aktiekapitalgränser från idag lägst SEK 4 200 000 och högst SEK 16 800 000 till lägst SEK 11 200 000 och högst SEK 44 800 000 samt öka bolagets aktiegränser från idag lägst 300 000 000 aktier och högst 1 200 000 000 aktier till lägst 800 000 000 aktier och högst 3 200 000 000 aktier. Syftet med ökningen är att underlätta för bolaget och styrelsen att snabbt kunna agera om mer rörelsekapital kan behövas för en kraftigare internationell expansion eller för företags- eller teknikförvärv.
 • AXA, världens fjärde största försäkringsbolag, har godkänt Spåra för att skydda motorcyklar i Frankrike. Med 530 00 försäkrade motorcyklar i Frankrike är AXA i särklass störst på den marknaden. AXA kommer att introducera Spåra som en del i sitt försäkringsprogram AXA Passion.
 • Bolaget meddelar att WTW har återgått till den ursprungliga processen med att skicka rekommenderade brev för förlängning av försäkringsavtalen på grund av systemfel med den nya online-baserade processen. Agenterna mobiliserar med full kraft för att klara den tillfälliga toppen i arbetsbelastning.
 • C-pod mini har i hård konkurrens blivit nominerad att tävla i DAME Design Awards. Tävlingen organiseras av METSTRADE Show – världens största B2B-mässa i fritidsbåtbranschen. Mässan hålls i Amsterdam 15-17 november och vinnarna i DAME Design Awards utses på mässans första dag.
 • Bolaget meddelar att Jörgen Eberstein ersätter Jacob Lundberg som VD för C Security Systems AB.

KOMMENTAR FRÅN VD

Tack vare våra konkurrenskraftiga och användarvänliga produkter tar vi nu nästa steg i våra marknadssatsningar. Inom kort startar vi vår försäljning till detaljhandel och återförsäljare i de nordiska länderna. Våra och andras kända varumärken kommer att bidra till att marknaden inom den här produktkategorin växer. Samtidigt fortsätter vår satsning i Frankrike inom båt-, finans- och försäkringsbranschen som visar stort intresse för både C-pod mini och Spåra.

Vi är ett ambitiöst team som arbetar med innovativa och uppskattade produkter och det ger en stabil grund inför kommande marknadssatsningar.

Parallellt med vår försäljning via e-handeln kommer vi inom kort starta införsäljning till detaljhandeln i de nordiska länderna. Produktkännedom och efterfrågan växer stadigt, vilket ökar våra möjligheter i marknaden. Flera nordiska handelskedjor har ett relativt brett sortiment inom den här produktkategorin och vi är övertygade att våra produkter kommer passa väl in där. Konceptet vi erbjuder bör fungera väl över hela marknaden. Våra produkter är omtyckta, M3 gav oss 4,5 av 5 stjärnor i sitt test i juni i år  (https://m3.idg.se/2.1022/1.766898/spara-gps). Vi utvecklar våra produkter löpande och under året har vi gjort väsentliga uppgraderingar av vissa produkter, vilket medfört ytterligare  konkurrensfördelar. Vi känner oss mycket trygga inför kommande satsning.

Osäkerhet i marknaden på grund av hög inflation och komponentbrist påverkar våra inköpspriser, varför vi kommer att justera våra försäljningspriser. Vi ser också löpande över våra omkostnader och har nyligen anpassat vår organisation utifrån rådande läge. Dessa åtgärder ser vi en viss effekt av redan i kvartal 3 men än tydligare i kvartal 4 2022.

I november i år deltog vi  i den årligen återkommande mässan Marine Equipment Trade Show (METS) i Amsterdam, en av världens största mässor inom marina tillbehör.  Mycket glädjande gick vi till final i DAME Design award 2022 med C-pod mini som vi nyligen lanserade utanför Sverige. C-pod mini har  funnits på den svenska marknaden några år. Många potentiella kunder visade  stort intresse för våra produkter under mässan.

Parallellt med vår satsning på detaljhandeln i de nordiska länderna kommer vi fortsätta vår satsning på C-pod mini i Frankrike. C-pod mini upplevs av våra samarbetspartners som en smart och prisvärd produkt.

Som vi kommunicerat tidigare under hösten har WTW (Willis Towers Watson) haft problem med att registrera förlängning av försäkringar i sina system. Problemen ska nu vara lösta och teckningsgraden för C-pod mini fortsatt hög. Ordervolymer kommer inom kort presenteras så att vi kan säkerställa leveranstider till våra kunder i Frankrike.
Vi har flera bolag i Frankrike inom båt-, finans- och försäkringsbranschen som uttryckt stort intresse för både C-pod mini och Spåra.

Våra kommande kundaktiviteter i de nordiska länderna, tillsammans med redan pågående affärer i Frankrike, ger oss stora möjligheter 2023.

Jörgen Eberstein

VD

Presskontakt
Sara Torgnysdotter
Kommunikationsansvarig C Security Systems AB
E: [email protected]
M: +46 79 100 95 75

Om C Security Systems AB (publ)
IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

”Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad.”

Published

on

By

Företag och organisationer står inför en osäkerhet kring var inflationen kommer att stanna och hur konjunkturen kommer att se ut de närmaste åren. En påtvingad och frivillig digitalisering blir en direkt konsekvens av omvärldsläget och hushållen kommer att konsumera mindre.
– Alla förbereder sig för avmattad efterfrågan, säger Hans Werner. I avsnitt #6 av Affärsarkitektens dilemma gästar Hans Werner, iCores Vlogg.  

Hans Werner, VD Radar.

En organisations analytiska förmåga, att använda data för att fatta klokare beslut än konkurrenterna, och samtidigt se till att kunderna fattar de beslut man önskar, kommer att vara en avgörande faktor för att lyckas framöver.

– Den viktigaste komponenten för att kunna genomföra förändring, IT och teknik, är det som en ledningsgrupp har lägst kompetens kring, vilket är extremt utmanande, säger Hans Werner.

Allt kapital jagar bolag med hög digitaliseringsgrad, menar han. Andra bolag som jagas är de som står i begrepp på att satsa på digitalisering och automatisering medan förlorarna är de som tittar enbart på kostnader och inte gör någonting mer än att skära med osthyveln.

– Dessa kommer att gå svagast ur den här cykeln när vi kommer ur den 2024.

Från datadriven verksamhet till IT

Med en lång bakgrund från SAAB och några år på säkerhetsbolag insåg Hans Werner att det fanns många saker att jobba med i IT-branschen. Kunskapen tog han med sig och började etablera en mer datadriven och faktabaserad rådgivningsverksamhet. Det blev grunden till Radar.

– Jag ser på data på ett sätt och mönster på ett annat. Jag ser avsaknad av data som lika viktigt som tillgång till data. Avsaknad av mönster där man förväntat sig mönster är också viktigt, säger Hans Werner.

Men att bara jaga data kan också innebära att man jagar fel ibland.

– Vet man vad man ska använda datan till, eller vilka problem som ska lösas, och vilken data som kan lösa dessa problem blir livet enklare, säger Hans Werner.

Affärsarkitektens dilemma, avsnitt #5.  Lyssna här:    

Läs mer om Affärsarkitektens dilemma och lyssna på alla avsnitten här  

Andra avsnitt från Affärsarkitektens dilemma:    

#1 – Magnus Henrichson, ”Att hålla på med ett affärssystemsprojekt är lite som att vara sjuk”  
Infrastruktur, säkerhet och drift är fortfarande grunden. Men CIO måste även vara med i beslutsfattande forum, t ex ledningsgruppen, och ha en övergripande koll på verksamheten.  

# 2 – Magnus Sigurd, Jula Holding, ”Hur ska man få IT att räcka till?  
Hur ska IT räcka till när deras kunskaper och tjänster efterfrågas på alla nivåer och i alla hörn av bolagen?  

# 3 – Jerker Lindsten från Vinngroup, ”Sluta delegera bort de viktigaste frågorna!”
Viktiga attitydförändringar på ledningsnivå krävs för ny svensk topplacering inom IT 

#4 – Niloo Lopez, vd Smarketing, ”Sälj och marknad måste jobba bättre tilllsammans!”
Många som jobbar inom sälj för B2B vittnar om hur kalla samtal blivit kallare. Att få till ett kundmöte är svårare än någonsin.

#5 – Mikael Runhem, grundare Episerver, ”Episerver gjorde att vilket företag som helst kunde ha en hemsida”
2010 blev Mikael Runhem utsedd till årets IT-entreprenör och i detta avsnitt blickar han tillbaka på sin entreprenörsresa men lyfter även utmaningar för ingenjörer idag.

Syftet med Affärsarkitektens dilemma är att prata integration, digitalisering och affärsutveckling med nyckelpersoner på svenska företag. Marknaden förändras i raketfart, och hur människor känner inför förändring är avgörande för företagets framgång. Hur skapar man utrymme för nytänkande i en trögrörlig organisation? Hur får man med alla medarbetare på digitaliseringståget? Hur ska verksamheten gå i takt med IT? Affärsarkitektens dilemma görs av iCore Solutions.    

Vill du veta mer – kontakta:    
Thomas Madsen, Chief Marketing Officer, iCore Solutions, +46 709 17 98 04 12, [email protected]    

iCore Solutions offers software integration solutions for collecting, structuring and analyzing data to companies of all sizes and in more than 30 countries. Based in Sweden and with 50 employees, iCore Solutions was founded in 2000 and has offices in Stockholm, Göteborg (HQ) and London. www.icoresolutions.com

Continue Reading

Marknadsnyheter

Fortnox utser Charlotta Lundberg till ny chef för Affärsområdet Byrån

Published

on

By

Fortnox AB meddelar idag att Charlotta Lundberg har utsetts till ny chef för Affärsområdet Byrån, vilket även innefattar en plats i Fortnox koncernledning. Charlotta har mångårig erfarenhet från ledande chefspositioner, bland annat inom EF Education. Tidigare befattningar inkluderar även en position i den svenska ledningen för Hi3G Access AB.  Charlotta kommer att börja på Fortnox den 6 mars. See English version below. 

”Charlottas ledaregenskaper, personlighet och kundfokus är något som kommer att passa Byrån och Fortnox framöver,” säger Tommy Eklund, Fortnox vd.

Camilla Skoog, som varit chef för affärsområdet sedan 2020, kommer att lämna Fortnox för nya utmaningar.

”Camilla har varit en viktig person för Fortnox under lång tid,” säger Tommy Eklund.  ”Sedan 2020 har hon lett affärsområdet på ett förtjänstfullt sätt. Jag vill tacka Camilla för hennes fina insatser och engagemang under dessa år och önskar henne lycka till.”

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-03 kl. 09:30.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Tommy Eklund, vd och koncernchef 

Tel: + 46 (0) 72-369 73 50 

[email protected]  

Fortnox appoints Charlotta Lundberg as new head of Business Area Byrån

Fortnox AB today announces that Charlotta Lundberg has been appointed Business Area Manager of Byrån, which also includes a seat in group management. Charlotta has many years of experience from leading managerial positions, including in EF Education. Previous positions also include being a member of the Swedish management group of Hi3G Access AB. Charlotta will take up her position at Fortnox on March 6th.

“Charlotta’s leadership, personality and customer focus are qualities that are a very good fit to Byrån and Fortnox going forward,” says Tommy Eklund, CEO of Fortnox. 

Camilla Skoog, who has been head of the Business Area since 2020, will leave Fortnox for new opportunities.       

”Camilla has been an important person for Fortnox for a long time,” says Tommy Eklund. “She has led Business Area Byrån since 2020 in a very good way. I would like to thank Camilla for her contribution and commitment over the years and wish her the best of luck.”

The information was submitted for publication, through the agency of the contact person below, on February 3, 2023 at 09:30 a.m. CET.

For further information please contact: 

Tommy Eklund, President and CEO 

Telephone: +46 (0) 72-369 73 50 

[email protected] 

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Continue Reading

Marknadsnyheter

Flowscape får genombrottsorder på amerikanskt prestigesjukhus

Published

on

By

Ett av USAs ledande sjukhus och forskningsinstitut inom cancerbehandling väljer Flowscape för att analysera hur mycket deras konto används. För Flowscape är detta ett viktigt genombrott inom sjukvårdssektorn i USA. Ordervärdet det första året är på 42,600 USD (440,000 SEK) och därefter 15,800 USD (160,000 SEK) årligen återkommande.

”Även om Flowscape har kunder i sjukvårdssektorn i andra länder, så är detta vår första sjukhuskund i USA. Sjukvårdssektorn i USA har uppskattningsvis mer än 20 miljoner anställda så det finns stora möjligheter för oss. Den här kunden skall initialt främst analysera nyttjandet av sina kontorslokaler, men vi ser även potential att de utökar lösningen till andra delar av verksamheten. Förhoppningen är även att de implementera Flowscapes hela lösning för hybridarbete, med platsbokning, Flowplanner och rumsbokning. Kunden valde Flowscape eftersom de tyckte att vi har marknadens starkaste kontorsanalyslösningen med det bredaste utbudet av sensorer och en lättanvänd och flexibel analysportal men även att vi har en världsledande lösning för hybridarbete.” säger Magnus Arildsson, VD för Flowscape USA.

Läs mer på vår hemsida.

Kunden kommer använda 300 sensorer för analys av nyttjandet av arbetsplatser i ett av deras kontor i Kalifornien. Efter några månaders mätning flyttas sensorerna till ett annat kontor för att kunna analysera kontorsnyttjandet även där. Kunden har ca 11,000 anställda och lösningen i denna order omfattar sensorer under arbetsplatser och analysportal med grafer för hur ytorna används.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: [email protected]

Certified Adviser: Skills Corporate Finance Nordic AB, telefon:+46 (8) 517 082 40, email: [email protected]

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ett Prop-Tech-bolag med en världsledande lösning för social distansering på kontoret, optimering av kontorsytor och en effektivare arbetsdag. Lösningen använder de senaste IoT-sensorerna och inomhuspositionerings-teknologin för att skapa en toppmodern SaaS-lösning för smarta kontor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor samt analys av ytornas nyttjande. Flowscape har även ett kommunikationsverktyg för effektiv områdesspecifik kommunikation till personer i byggnaden eller personer inom ett område i händelse av en kris. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sofia, San Fransisco och London.

För mer information, besök www.flowscapesolutions.com

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.