Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport januari-september 2022 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Published

on

Pressmeddelande den 8 november 2022

Januari-september 2022 (januari–september 2021 inom parentes)

 • Hyresintäkterna ökade med 12 procent till 541 miljoner kronor (484) och driftnettot ökade med 14 procent till 412 miljoner kronor (361).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 14 procent till 232 miljoner kronor (203).
 • Nettouthyrningen uppgick under perioden till sammanlagt ca 36 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 66 miljoner kronor.
 • De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 21 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 266 miljoner kronor (200) motsvarande 9,36 kronor per aktie (7,04).
 • Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 210 miljoner kronor (779).
 • Periodens resultat uppgick till 547 miljoner kronor (788) motsvarande 17,78 kronor per aktie (26,39) före utspädning och 17,75 kronor per aktie (26,36) efter utspädning.
   

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 5 juli gör Stendörren sitt första förvärv i Finland och förvärvar tre industrifastigheter för totalt 75 miljoner kronor i Helsingforsregionen.
 • Den 8 juli erhåller Stendörren bygglov för två byggnader för lätt industri omfattande cirka 11 500 kvm i Stockholm Syd – i Almnäs, Södertälje.
 • Den 8 september meddelar EPRA (The European Public Real Estate Association) att Stendörren inkluderas i EPRA index.
 • Under kvartalet tecknar Stendörren fyra nya hyresavtal med Myrorna, Beans in Cup, Hedin Bil respektive gop Sverige. Hyresavtalen avser lokaler på totalt cirka 10 900 kvm fördelade i Botkyrka, Södertälje, Bromma och Upplands-Bro.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början av november förvärvar Stendörren tre lagerfastigheter i Köpenhamnsregionen. Totalt överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 142 miljoner kronor och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 9 852 kvm.

”Trots ökad osäkerhet i vår omvärld uppvisar Stendörren god operationell utveckling med, för sjunde kvartalet i rad, stark nettouthyrning, fortsatt positiv utveckling inom vår projektutvecklingsverksamhet samt etablering i den för Stendörren nya Helsingforsmarknaden.

Inom projektutveckling är vi särskilt stolta över att vi, för den snart färdigbyggda logistikbyggnaden om totalt ca 5 800 kvm på fastigheten Viby 19:66 i Brunna, Upplands-Bro, tecknat ett 7-årigt hyresavtal med gop Sverige AB avseende en lokal på 2 700 kvm. Därutöver har vårt förslag om ändring av detaljplan från verksamhetsområde till bostadsområde på fastigheten Skrubba 1:2 i södra Stockholm med utsikt över natursköna sjön Drevviken i söder resulterat i ett positivt planbesked. Där förväntas vi kunna tillskapa omkring 30 000 kvm BTA för bostadsändamål.

Med tanke på utvecklingen på fastighets- och kapitalmarknaderna är vi också mycket nöjda med att redan i slutet av förra året samt i början av detta år ha reducerat risken i bolaget genom refinansieringar av lån som bland annat inneburit stärkt likviditet samt förlängda lånelöptider, utökat räntesäkringen samt säkrat elavtal till prisnivåer som är betydligt lägre än vad som gäller på marknaden i dagsläget. Det gör att vi kan vara flexibla i våra prioriteringar med en bra balans mellan operationell framdrift och tillväxt i den ena vågskålen och risk i den andra.”

Erik Ranje, Verkställande Direktör

För mer information, vänligen kontakta: Erik Ranje, verkställande direktör. Telefon 070-308 52 09, [email protected]  eller Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, Telefon 072-158 70 92, [email protected], eller besök www.stendorren.se

Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2022 kl. 07.00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Vår affärsidé är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Då kommersiella förutsättningar föreligger driver vi ändring av detaljplan för befintliga verksamhetsfastigheter och skapar därmed bostadsbyggrätter för vidare egen utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och övriga Mälardalen.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.