Connect with us

Marknadsnyheter

Delårsrapport Zenergy AB (publ) juli – september 2022

Published

on

Zenergy AB (publ.) (”ZENZIP B”) offentliggör Delårsrapport Zenergy AB (publ) juli – september 2022. Pressmedelandet finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.zenergy.se). 

 A view of a city Description automatically generated

 

Delårsrapport Zenergy AB (publ)

juli – september 2022

Org. Nr. 556796-2260

 

Sammanfattning av rapporten – Kvartal 3 2022

 

Koncernen, belopp i KSEK

Q3 2022

Q3 2021

Q1-Q3 2022

Q1-Q3 2021

 

2021

Rörelsens intäkter

7 639

47 324

45 016

75 475

 

76 585

Resultat för perioden

-5 178

-14 053

2 282

-28 061

 

-34 170

Balansomslutning

57 575

50 280

57 575

50 280

 

51 880

Soliditet

 

17,4%

8,7%

17,4%

8,7%

 

2,2%

Likvida medel

6 451

1 477

6 451

1 477

 

1 823

Resultat per aktie, kr

-0,02

-0,06

0,01

-0,13

 

-0,15

 

 

 • Bygg och förvaltning i Sjöholmen AB tecknar tvåårigt ramavtal till ett värde om 49 MSEK
 • Stjärnhöken Bygg AB avropar 32 bostäder för ca 79 MSEK
 • Stjärnhöken Bygg AB avropar 24 lägenheter för ca 16 MSEK till Gotland

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 

Bygg och förvaltning i Sjöholmen AB tecknar tvåårigt ramavtal till ett värde om 49 MSEK
Den 16 september meddelade Zenergy att bolaget har tecknat ett tvåårigt ramavtal för produktion av moduler till ett värde av 49 MSEK med Bygg och förvaltning i Sjöholmen. Bygg och förvaltning i Sjöholmen AB skall tillsammans med Zenergy producera moduler inom affärsområdet movingspace och livingspace, vilket innebär en kombination av korta och långa affärer.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Stjärnhöken Bygg AB avropar 32 bostäder för ca 79 MSEK
Den 1 november meddelade Zenergy att Stjärnhöken Bygg AB avropat 32 bostäder för ca 79 MSEK i enlighet med det entreprenadavtal, villkorat av att beställaren erhåller bygglov och uppnår avtalad försäljningskvot, som tecknades mellan parterna och presenterades i pressmeddelande den 7 maj. Beställaren har nu erhållit bygglov och uppnått försäljningskvoten, och avropar projektet i sin helhet. Första leveransen kommer att ske i början av 2023, och projektet beräknas kunna färdigställas under sommaren 2023. Avropsavtalet innefattas av bolagets nya affärsmodell, som beskrivs i bokslutskommunikén, och genererar en jämnare fördelad resultatavräkning och förbättrad betalningsplan. Avropet säkerställer fortsatt hög produktivitet fram till sommaren 2023.

 

Stjärnhöken Bygg AB avropar 24 lägenheter för ca 16 MSEK till Gotland
Den 22 november offentliggjorde Zenergy ett avropsavtal tecknat med Stjärnhöken Bygg AB om 24 lägenheter. Detta är i enlighet med det villkorade entreprenadavtal som parterna tecknat och som meddelats i pressmeddelande den 7 maj. Beställaren låter nu avropa projektet enligt paket 1. Första leveransen kommer att ske under det fjärde kvartalet 2022, och projektet beräknas kunna färdigställas under det första kvartalet 2023. Avropsavtalet innefattas av bolagets nya affärsmodell, som beskrivs i bokslutskommunikén, och genererar en jämnare fördelad resultatavräkning och förbättrad betalningsplan.

 

 

Försäljning och produktionsflödenEn bild som visar person, person, kostym, glasögon Automatiskt genererad beskrivning

 

Under det tredje kvartalet fortsatte arbetet med att utöka försäljningsytorna, vilket börjar resultera i djupare diskussioner inom affärsområdet movingspace (entreprenadbodar) samt långgående diskussioner med återförsäljare inom segmentet Zip Element (utfackningsväggar). Vi fortsätter arbetet med att bearbeta kunder inom livingspace (bostadmoduler), men ser tydliga signaler att marknaden för nyproducerade bostäder avtar vilket gör försäljningsarbetet mer utmanade.

 

Arbetet fortgår även med att förbättra processerna i produktionen, och vi har genomfört en omstart av produktionen enligt ”lean production” samtidigt som vi befinner oss i slutskedet av flera anbud i

En marknad som är i förändring.

 

Som vi tidigare meddelat har vi rekryterat Cecilia Bosmyr till positionen som ny CFO, och hon har nu kommit på plats och påbörjat sin introduktion av verksamheten. Det känns mycket glädjande att ha Cecilia i teamet med hennes erfarenhet och kunskap inom tillverkande bolag.

 

I början av kvartalet valde vi att starta om produktionen enligt nya processer, och genom detta tar vi ytterligare steg inom att förfina ”lean production”-arbetet i fabriken som under perioden uppnådde flertalet av våra uppsatta mål.

 

Under perioden har vi tillverkat etapp 2 till Ruts fastigheter, 18 bodar till K-Fastigheter samt 11 lägenhetsförråd till Ruts fastigheter.

 

Omsättningen för kvartalet är låg och under perioden resultatavräknades ett projekt, vilket inte skapar underlag för att bära bolagets kostnader. Samtidigt gör inflationen och brist på material att marginalen minskar och skapar störningar i produktionsledet, vilket blir klart märkbart med låg omsättning.

 

Vi har under året tillverkat och etablerat flera projekt och är nu inne i slutfasen inom dessa projekt, där vi utför de sista montagearbetena och slutbesiktningar. Dessa projekt kommer troligtvis att resultatföras i sin helhet under årets sista kvartal.

 

Tillsammans med medarbetarna ser jag fram emot årets sista kvartal då vi förhoppningsvis kan knyta ihop säcken för flertalet projekt och avsluta året på ett bra sätt. Det är med denna känsla vi kliver in i det fjärde kvartalet med ledordet ” Tillsammans bygger vi för framtiden”.

 

Väl mött,

 

Martin Karlsson, VD Zenergy AB

 

 

Zenergys vision

Zenergys vision är att skapa smarta, energieffektiva och hållbara bostäder som går snabbt att producera och som håller hög kvalitet. Byggnaderna erbjuder olika fasadgestaltning och effektiv inredning. Tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer samt fastighetsutvecklare har vi tagit fram attraktiva boendekoncept i modulär arkitektur som på allvar utmanar det traditionella bostadsbyggandet. Zenergys produkter fungerar utmärkt som både permanenta och tillfälliga bostäder men är även lämpliga som kontor, skolor, äldreboenden entreprenadenheter etc.

 

Affärsmodell och fastighetskoncept

Vi ligger med andra ord helt rätt i tiden med vårt koncept som vi kallar modulär arkitektur.

 

Inom Zenergy arbetar vi med fyra (4) parallella affärsområden som alla använder sig av bolagets patenterade ZIP-Element. Zenergy ZIP-Bostäder är fullt tillgänglighetsanpassade enligt BBR-krav. Enheterna byggs i varierande storlekar beroende på behov och är stapelbara i flera våningar. Bolaget har en ambition att så långt det är möjligt arbeta med bl.a Svanen-märkta material och produkter. Som ett led i det pågående arbetet med att öka standardiseringen inom bolagets koncept utvecklas två typhus som baseras på endast två olika plattformar med samma bredd. De kan även med fördel kombineras med varandra. Genom att optimera byggnationen erbjuder Zenergys koncept även möjlighet att öka bo- eller lokalytan med ca 10% jämfört med traditionella lösningar som har samma yttre byggnadsmått.

Zenergys bostadskoncept är konstruerade av bolagets moderna, patenterade och varumärkesskyddade byggelement Zenergy ZIP-Element som kan användas som både vägg-, tak- och golvkonstruktion. ZIP-Elementet ger extremt välisolerade, brandsäkra och mögelresistenta byggnader utan köldbryggor. De tunna väggarna ger även maximal boyta samtidigt som isoleringsvärdet (U-värdet) och därmed uppvärmningskostnaden förblir mycket låg. ZIP-Elementet har brandskyddsklass EI60 (förhindrar brandspridning under 60 minuter). Tack vare ZIP-Elementets sandwich-konstruktion kan våra bostäder produceras samt uppföras både snabbt och effektivt.

 

Produktionen sker i bolagets fabrik i Skillingaryd som vid fullt utbyggd LEAN-produktion har en möjlig tillverkningskapacitet om >25 000 m2 BOA per år. Produktionen effektiviseras för att möjliggöra lönsamhet även vid en lägre produktionsvolym än tidigare. Det utgör en viktig egenskap att uppnå för att göra bolaget mindre sårbart vid marknadssvängningar och oplanerade förseningar som ibland kan inträffa i kundprojekt.

Zenergy Bostäder och Hotell Bolaget har utvecklat olika modulära bostadskoncept i modulformat som är anpassade i enlighet med Boverkets byggregler (BBR). Zenergy kan erbjuda bostäder från ett rum om ca 18 m2 till 6 rum om ca 150 m2. Zenergys ZIP-Bostäder möjliggör stor flexibilitet och möjlighet att uppföra betydande bostadsyta på kort tid. Detta innebär att konceptet har potential att bli en viktig del i en tidseffektiv lösning på det omfattande behov av bostäder som råder i Sverige.

Zenergy Skolor och Kontor Dessa fastighetskoncept är avsedda för uppförandet av kontorsbyggnader, skolbyggnader samt lokaler för specifik verksamhet. Då bolagets ZIP-Element har mycket goda prestanda inom brandsäkerhet, energieffektivitet samt fukt- och mögelresistens har dessa koncept goda möjligheter att nå framgång, inte minst vid byggnationer där tidsfaktorn är extra viktig. Zenergy har t.ex tagit fram anpassningar av plattformen som gör det möjligt att även erbjuda lösningar för vård, matsal, dagrum, aktivitetsrum etc.

Zenergy ZIP-Entreprenadenheter Detta fastighetskoncept, som i likhet med övriga bygger på bolagets ZIP-Element, började byggas 2009 och utnämndes till Bästa Energibod år 2013 av Hyrex-kedjan, Swedish Rental Association, Sveriges Byggindustrier och Byggnads i Göteborg. ZIP-Byggbodar är en attraktiv lösning för byggbranschen som är både energieffektiv och brandsäker. Zenergy har genom åren levererat över 1 000 energisnåla enheter.

Zenergy ZIP-Element Zenergys ZIP-Element är grundstommen i samtliga av bolagets fastighetskoncept. Det är ett patenterat, CE-märkt och varumärkesskyddat byggmaterial som består av en isolerande kärna av PIR som är laminerat med högkvalitativa brandskyddsskivor på båda sidor. ZIP-Elementet är i sig ett färdigt tak-, golv- eller väggelement vilket innebär att det går snabbt att uppföra en brandsäker och mögelresistent byggnad utan köldbryggor.

Aktien

Zenergy har handlats på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2015.
Handelsbeteckningen för aktien är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

 

Ägarstruktur 2022-09-30

 

 

Ägare

Innehav (%)

Röster (%)

Hökerum Kapitalförvaltning AB

12,78

22,40

Stjärnporten AB

12,78

22,40

Viggbyholms Gård Fastighets AB

8,74

21,24

Avanza Pension AB

8,08

4,18

Christer Hovdegård

5,40

2,79

Michel Moussan

4,33

2,24

Ronny Akgun Invest AB

3,86

2,00

Nordnet Pensionsförsäkring

1,79

0,93

Georges Josefsson

1,57

0,81

Krister Angel

0,75

0,39

Övriga (3 412 st)

39,92

20,62

Totalt

100,00

100,00

 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen för Zenergy

Rörelseintäkter

Rörelsens intäkter för tredje kvartalet 2022 uppgick till 7 639 (47 324) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 45 016 (75 475) KSEK. Nettoomsättningen (exkl. hyresintäkter och övriga rörelseintäkter) i koncernen uppgick till 7 350 (47 046) KSEK. Ackumulerad nettoomsättning för året uppgick till 43 897 (74 612) KSEK vilket är 30 715 KSEK lägre än motsvarande period 2021.

 

Hyresintäkterna i koncernen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 279 (278) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 836 (835) KSEK. Detta avser främst uthyrning av kontors- och skolmoduler genom Zenergy ZIPRENT AB.

 

Övriga rörelseintäkter i koncernen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 10 (0) KSEK och ackumulerat för året uppgick det till 283 (28) KSEK.

 

I Zenergy AB uppgick rörelsens intäkter under tredje kvartalet till 7 359 (47 021) KSEK. Ackumulerade rörelseintäkter för året uppgick till 44 180 (74 640) KSEK. Intäkterna under tredje kvartalet utgör till större del projekt Ruts Fastigheter där delar av projektet har färdigställts.

 

Kostnader
Rörelsens kostnader avseende råvaror och förnödenheter samt främmande tjänster i koncernen uppgick under tredje kvartalet till -8 063 (-55 292) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till 39 085 (-87 710) KSEK. Täckningsbidraget i koncernen för tredje kvartalet uppgick till -424 (-7 968) KSEK. Ackumulerat för året uppgick det till 5 931 (-12 235) KSEK.

Omkostnaderna i koncernen (övriga externa kostnader, personalkostnader samt övriga rörelsekostnader) uppgick under tredje kvartalet till -4 440 (-5 399) KSEK. Ackumulerat för året uppgick dessa till -12 413 (-14 013) KSEK, vilket är en minskning med 1 600 KSEK från föregående år. Den främsta orsaken är att personalkostnaderna har minskat.

 

Avskrivningarna för tredje kvartalet uppgick till 283 (608) KSEK och ackumulerat för året uppgick dessa till -1 145 (-1 470) KSEK.

 

Resultat

Resultat efter finansiella poster i koncernen avseende tredje kvartalet uppgick till -5 170 (14 029) KSEK. Ackumulerat för året uppgick resultatet efter finansiella poster till 4 250 (-28 000) KSEK.

Resultat efter skatt för perioden avseende tredje kvartalet uppgick till -5 178 (-14 053) KSEK. Ackumulerat uppgick det till 2 282 (-28 061) KSEK. Resultatet har således förbättrats med 30 343 KSEK. Ackumulerat för 2021 uppgick resultat efter skatt till -34 170 KSEK.

 

 

 

Balansräkning

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar i koncernen per 2022-09-30 uppgick till 6 497 (31 347) KSEK, vilket är en minskning med 24 850 KSEK. Detta kan huvudsakligen relateras till avyttrat koncernbolag.

 

Omsättningstillgångar i koncernen per 2022-09-30 uppgick till 51 078 (18 933) KSEK. Varulagret, inklusive pågående arbeten, per 2022-09-30 uppgick till 16 314 (10 060) KSEK. Kundfordringar uppgick till 8 649 (5 835) KSEK och Övriga fordringar uppgick till 19 664 (1 561) KSEK. Likvida medel uppgick per balansdagen till 6 451 (1 477) KSEK.

 

Skulder
Koncernens skulder per 2022-09-30 uppgick till 44 763 (41 470) KSEK. Leverantörsskulderna per 2022-09-30 uppgick till 10 004 (10 464) KSEK.

 

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet i koncernen till 10 000 (4 361) KSEK.

Aktiekapitalet i Zenergy AB har under tredje kvartalet ökat med 200 KSEK och uppgår till 2 288 KSEK. Ökningen avser utnyttjande av teckningsoptioner.

 

Det totala kassaflödet för perioden var positivt och uppgick till 4 628 (-12 402) KSEK. Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde -12 056 KSEK.

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till -26 570 (-11 439) KSEK. Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde 13 334 KSEK.

 

Kassaflödet från investeringsverksamheten i koncernen uppgick till 25 206 (-139) KSEK. Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde -979 KSEK.

 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten i koncernen uppgick till 5 992 (-824) KSEK. Ackumulerat för 2021 var motsvarande värde 2 257 KSEK.

 

Likvida medel i koncernen uppgick till 6 451 (1 477) KSEK vid periodens slut.

 

Moderbolaget hade per 2022-09-30 inga krediter hos banker.

Finansiella rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde koncern

Förändringar i eget kapital, koncern

 

 

 

 

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

 

Kommande finansiella rapporter och viktiga datum

Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2022 publiceras den 24 februari 2023
Delårsrapport för perioden januari-mars 2023 publiceras den 26 maj 2023

 

 

 

Styrelsen i Zenergy AB

 

 

Skillingaryd den 25 november 2022

 

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2022.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Alteco Medical AB (publ) – Styrelsemedlem avgår

Published

on

By

Anders Althin, ordförande i Alteco Medical AB har i dag mottagit styrelsemedlem Hanna Sjöströms meddelande att av personliga skäl avgå från sitt styrelseuppdrag i Alteco Medical med omedelbar verkan.

Styrelsen i Alteco Medical påbörjar nu arbetet med att rekrytera ny styrelseledamot till bolaget.

Vi har satt stort värde på Hannas insatser i Alteco Medicals styrelse och önskar henne all lycka i framtiden”, säger ordförande Anders Althin.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:16 CET.

För mer information, vänligen kontakta

Fredrik Jonsson, CEO

Tel: 0708-76 64 44

E-post: [email protected]

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan av överreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Continue Reading

Marknadsnyheter

Årets patientriksdag större än någonsin tidigare

Published

on

By

Den sjunde december slås dörrarna äntligen upp till Kulturhuset i Stockholm för patientriksdagen 2022. För fjärde året i rad samlas patientorganisationer, politiker och sakkunniga till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styr agendan och diskussionen. Årets patientriksdag handlar om tillgång till hälsodata oavsett vårdgivare. Andreas Norlén, Jakob Forssmed och Lena Hallengren medverkar bland flera som talare.

Att din vårdgivare har tillgång till data om din hälsa spelar stor roll för att du som patient ska få den bästa vården. Ibland är informationen rent av livsviktig. Men i Sverige får patienter ofta agera budbärare mellan olika vårdgivare.

–  Vi förutsätter ofta att sjukvården har tillgång till mer information om oss än vad de har. Det är orimligt att förvänta sig att någon med lång sjukdomshistorik ska hålla koll på sina egna journaler, men så är det idag, säger Mikaela Odemyr, ordförande Astma- och Allergiförbundet.

Frågan kring hantering av primär och sekundär hälsodata är högaktuell. Därför samlas nu patienter för att utbyta kunskap och tankar om en av vår tids stora vårdfrågor. Och för att tillsammans lyfta och lägga fram förslag till politiker med målet att du som patient inte ska behöva förmedla din hälsodata mellan olika vårdgivare.

Patientriksdagen invigs av riksdagens talman Andreas Norlén, och på talarlistan står även socialminister Jakob Forssmed och Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.

– Vi är väldigt stolta över att vara en del av ett så betydelsefullt arbete. Att Sveriges främsta politiker och experter medverkar är ett bevis på att vi lyckats åstadkomma något riktigt bra. Dessutom deltar patientföreträdare från många olika patientorganisationer och nätverk. Patientriksdagen har nu etablerat sig som ett samlande forum där patientens röst verkligen kommer fram, säger Lise Lidbäck, ordförande Neuro.

Fler än 150 personer kommer att vara på plats i Kulturhuset och nästan lika många deltar digitalt. Förutom ordförandena för de patientorganisationer som ingår i patientriksdagens rådsgrupp återfinns bland talarna:

 • Andreas Norlén, riksdagens talman (digitalt)
 • Jakob Forssmed (KD), socialminister (digitalt)
 • Lena Hallengren (S), gruppledare i riksdagen och f.d. socialminister
 • Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson
 • Jimmy Loord (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård i Region Kalmar län
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd Region Uppsala 
 • Max Herulf, chefsläkare E-hälsomyndigheten
 • Magnus Isacson, ordförande i SFAM

Patientriksdagen anordnas av Riksförbundet HjärtLung, Neuro, Astma- och Allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Blodcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Sällsynta Diagnoser och Bröstcancerförbundet i samarbete med Novartis.

Presskontakt:
Roshan Tofighi, Patient Engagement Head Sweden, Novartis 
Telefonnummer: 0708 694 752

Continue Reading

Marknadsnyheter

ZINZINO AB (PUBL): PRELIMINÄR FÖRSÄLJNINGSRAPPORT NOVEMBER 2022

Published

on

By

Zinzinos totala intäkter ökade med 13 % jämfört med föregående år.

Intäkterna för Zinzinos försäljningsmarknader i november 2022 ökade med 13 % och uppgick till 159,6 (140,8) mSEK . Faun Pharmas externa försäljning ökade med 5 % och uppgick till 5,8 (5,5) mSEK. Sammanlagt ökade koncernen intäkterna med 13 % till 165,4 (146,3) mSEK jämfört med föregående år.

Koncernens ackumulerade försäljning januari-november 2022 ökade med 7 % till 1312,6 (1222,4) mSEK.

Intäkterna fördelade sig enligt följande:

Regioner, mSEK 22-nov 21-nov Förändring Ack 2022 Ack 2021 Förändring
Norden 27,9 32,0 -13% 292,0 332,5 -12%
Centraleuropa 38,1 24,9 53% 262,4 205,5 28%
Östeuropa 46,1 41,3 12% 314,3 303,6 4%
Syd- & Västeuropa 19,4 15,5 25% 149,6 129,9 15%
Baltikum 11,0 10,3 7% 70,5 68,5 3%
Nordamerika 7,8 4,7 66% 71,4 45,2 58%
Asien-Stillahavsregionen 7,8 11,5 -32% 71,6 79,6 -10%
Afrika 1,5 0,6 150% 8,8 0,6 1367%
Zinzino 159,6 140,8 13% 1 240,6 1 165,4 6%
Faun Pharma 5,8 5,5 5% 72,0 57,0 26%
Zinzino Group 165,4 146,3 13% 1 312,6 1 222,4 7%

Länder i regioner:

-Norden: Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige

-Centraleuropa: Österrike, Tyskland, Schweiz

-Östeuropa: Tjeckien, Slovakien, Ungern, Polen, Rumänien

-Syd- & Västeuropa: Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Belgien, Irland

-Baltikum: Estland, Lettland, Litauen

-Nordamerika: Kanada, USA

-Asien-Stillahavsregionen: Australien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand

-Afrika: Sydafrika

För mer information vänligen kontakta:

Dag Bergheim Pettersen CEO Zinzino +47 (0) 932 25 700, zinzino.com

Bilder för fri publicering:

[email protected]

Certified Adviser: Erik Penser Bank Aktiebolag, +46 (0) 8 463 83 00, email: [email protected]

Denna information är sådan som Zinzino är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-12-05 11:00 CET.

Zinzino är ett globalt direktförsäljningsföretag från Skandinavien som specialiserat sig på testbaserade, personligt anpassade kosttillskott och vetenskaplig hudvård. Det är ett aktiebolag med aktier noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Företagets vetenskapligt beprövade kosttillskott finns på mer än 100 marknader över hela världen. Zinzino äger det schweiziska biotekniska hudvårdsvarumärket HANZZ+HEIDII samt de norska forsknings- och produktionsenheterna BioActive Foods AS och Faun Pharma AS. Företagets huvudkontor ligger i Sverige, i Göteborg, med ytterligare kontor i Europa, Asien, USA och Australien.

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.