DevPort AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering på Nasdaq First North Premier

| 9 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 09, 2017 16:00 CET

Press release,
 November 9, 2017, 16:00 CEST
 

Styrelsen för DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission och ägarspridning i Bolaget. Samtidigt ansöker de om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier.

DevPort är ett utvecklings- och teknikkonsultbolag som agerar oberoende rådgivare och konsult med fokus på fordonsindustrin. Bolaget sysselsätter ca 300 personer på fyra orter (Göteborg, Linköping, Södertälje och Stockholm) i Sverige. DevPort har under den senaste tiden uppvisat en kraftig tillväxt, med god lönsamhet och planerar nu för fortsatt tillväxt. Styrelsen har därmed beslutat att genomföra en nyemission och notering av Bolagets aktier på Frist North Premier.

Det främsta motivet med noteringen och nyemissionen är att möjliggöra framtida strukturella förvärv men också att låta en av Bolagets viktigaste tillgångar, våra anställda, samt allmänheten få möjlighet att investera i Bolaget.

Notering på Nasdaq First North Premier beräknas preliminärt till den 7 december. Teckning av B-aktier ska ske under teckningsperioden som pågår mellan den 10-30 november 2017.

Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med högst 107 143 kronor genom nyemission av högst 428 571 aktier. Nyemissionen beräknas tillföra Bolaget cirka 15 MSEK före emissionskostnader.


Det är lätt att vara stolt över DevPort, säger DevPorts VD, Nils Malmros. Bolaget har haft och har en mycket fin utveckling med satsningar på nya kontor, nya affärsområden och många nya medarbetare. Det känns enkelt att knyta an till Bolagets one-liner; ”Proud to be” – ”Att vara stolt”

Nu när Bolaget, i samband med notering av DevPort på Nasdaq First North Premier, går in i en ny fas, så hoppas jag få möjlighet att välkomna många nya medarbetare under nästa år
”, säger Nils Malmros, VD för DevPort.

Erbjudandet i korthet

  • I syfte att uppfylla Nasdaq First North Premiers spridningskrav erbjuder DevPort och Säljande aktieägare allmänheten och institutionella investerare i Sverige att förvärva högst 1 628 571 B-aktier (”Erbjudandet”).
  • Erbjudandet motsvarar ca 57 MSEK, och utgör ca 33 % av antalet B-aktier i Bolaget efter genomförd nyemission, (förutsatt ett fulltecknat Erbjudande). 
  • Teckningskursen är fastställd till 35 kronor per aktie vilket ger Bolaget en värdering på ca 157 MSEK innan emissionen.
  • Anmälningsperioden för Erbjudandet pågår mellan den 10-30 november 2017.
  • DevPort har ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Premier med beräknad första handelsdag den 7 december 2017.
  • Swedbank Robur har lämnat teckningsåtagande gällande 480 000 B-aktier i Erbjudandet, motsvarande 30 % av det totala Erbjudandet. Åtagande motsvarar 16,8 MSEK och sker på samma villkor som för övriga investerare i Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom insättning av likvida medel, pantsättning av värdepapper eller andra tillgångar, presentation av bankgaranti eller på annat sätt.

Preliminär tidplan
 

Offentliggörande av Prospekt: 9 november 2017

Anmälningsperiod: 10-30 november 2017Offentliggörande av utfall: 4 december 2017

Likviddag: 6 december 2017

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier: 7 december 2017

Prospekt och anmälningssedel
 

Prospektet, upprättat av styrelsen i DevPort AB, har den 9 november 2017 godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer tillsammans med anmälningssedel att finnas tillgängligt på DevPorts hemsida 
www.devport.se
 samt på Avanzas hemsida 
www.avanza.se
 

Rådgivare:

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser: Avanza Bank AB

Legal Rådgivare: Advokatfirman Lindahl AB

Prospekt finns för nedladdning på: 
www.devport.se
 

För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 16:00 CEST.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.
 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
 

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i DevPort AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i DevPort AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.
 

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *