Connect with us

Marknadsnyheter

Digital och fysisk artrosskola ger samma resultat

Published

on

De senaste åren har de digitala vårdalternativen för patienter med knä- och höftartros ökat kraftigt – inte minst på grund av pandemin. Men hittills har det inte gjorts några studier som har jämfört effekten av de digitala vårdinsatserna med de traditionellt fysiska. I en studie som publiceras i tidskriften JAMA Network Open, har forskare jämfört de två artrosskolorna.

Kort om studien: Artros, fysioterapi, träning // epidemiologisk forskning // registerbaserad kohortstudie // 2 grupper om 7000 patienter med artrosdiagnos // peer reviewgranskad publikation.

Cirka var fjärde person över 45 år i Sverige har artros. Det är vår vanligaste ledsjukdom som ofta drabbar knän och höfter och innebär nedsatt rörlighet, vilket i sin tur kan leda till stillasittande och ökad risk för övervikt, diabetes och hjärt–kärlsjukdom. Genom information och träning kan smärtan dock minska och aktivitetsförmågan och livskvalitet öka. Traditionellt har man inom vården gett utbildning om träning och viktkontroll i artrosskolor på vårdcentraler, men WHO rekommenderar nu att man kompletterar den vanliga vården med digitala hälsointerventioner. Hittills har det dock inte gjorts några studier som har jämfört de fysiska och digitala vårdinsatserna med varandra. 

– Den fysiska artrosskolan når inte alla och många patienter kommer också in sent i sjukdomsförloppet. Under pandemin såg vi att den digitala vården ökade och att gruppen artrospatienter som sökte vård var yngre. Vi ville därför undersöka om det blev samma resultat av den digitala som den fysiska vården, säger Thérese Jönsson, leg fysioterapeut och forskare vid Lunds universitet.

Forskarnas underlag var 4237 patienter från det nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre omhändertagande av patienter med artros), där de deltagit i en fysisk artrosskola på vårdcentralen, samt 2709 patienter från det digitala företaget Joint Academy, som bedriver artrosskola genom sin app. Genom att jämföra bland annat patienternas upplevda smärta, hälsorelaterade livskvalitet, rörelserädsla och önskemål om operation, kunde forskarna jämföra de olika vårdlösningarna mot varandra.

Det visade sig inte finnas några större skillnader mellan grupperna, utan båda vårdinsatserna gav ungefär samma resultat. Vid tremånadersuppföljningen hade kvarvarande patienter från studiens båda grupper uppnått en klinisk relevant smärtlindring  –  vilket innebär att smärtan förbättrades med minst ett på en elvagradig skala. Den digitala gruppen fick en något större smärtlindring och den fysiska gruppen skattade livskvaliteten något högre.

– Vi vet inte vad dessa små skillnader mellan grupperna beror på. En förklaring på att livskvaliteten var högre i den fysiska gruppen kan vara en gruppeffekt, där individen sätter sina egna svårigheter i relation till andra och får en ökad tilltro till sin egen förmåga.

Både fysisk och digital behandling fungerar alltså. Om man gör dem. Men det är många patienter som avbryter sina behandlingar, vilket visade sig vid studiens tremånadsuppföljning. Endast 18 procent av patienterna från BOA och 30 procent från den digitala artrosskolan kunde analyseras. Totalt alltså 6946 personer.

– Vi har bara tittat på de som fullföljt påbörjade behandlingarna och genomfört dem i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer – det vill säga deltagit i 80 procent av träningstillfällena. Då många av patienterna från BOA gick över till hemträning efter tre månader, föll de därför bort från studien.

Oavsett bortfall så visar studien att både fysiska och digitala artrosskolor är lika effektiva, vilket gör det lättare att anpassa vården beroende på vad som passar personens livsstil, menar Thérese Jönsson.

­– Många yngre patienter har svårt att få ihop livspusslet och vill därför ha möjlighet att träna själv, medan andra kan ha en mer komplex sjukdomsbild och behöver stöttning av en fysioterapeut ansikte mot ansikte. I nästa studie kommer vi att titta närmare på vem som söker vilken vård och vad som är viktigt för de olika patientgrupperna, avslutar Thérese Jönsson.

Publikation: “Comparison of Face-to-Face vs Digital Delivery of an Osteoarthritis Treatment Program for Hip or Knee Osteoarthritis JAMA Network Open, 3 november 2022, DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.40126
Deklaration av bindningar: Thérese Jönsson, är registerhållare för nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre Omhändertagande av patienter med Artros. Syftet med BOA-registret är att följa upp och optimera grundbehandling för patienter med artros. Stefan Lohmander (medförfattare) har fått konsultarvoden från Arthro Therapeutics (Joint Academy).

Kontakt: Thérese Jönsson, PhD, fysioterapeut, forskare i forskargruppen för idrottsvetenskap, Lunds universitet, 070-3360721,  [email protected]

—————–
Presskontakt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
: Katrin Ståhl, 046-222 01 31, 0725-27 97 97, [email protected]

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 46 000 studenter och över 8 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Prenumera på vårt nyhetsbrev Apropå! där några av våra drygt 5 000 forskare kommenterar aktuella händelser: https://www.lu.se/kategori/nyhetsbrevet-apropa

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.