Empir Groups styrelse föreslår utdelning om 1 krona kontant per aktie och utreder förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner

| 13 september, 2022 | 0 kommentarer

Styrelsen för Empir Group AB (”Empir Group”) har idag, den 13 september 2022, beslutat att föreslå att en extra bolagstämma den 6 oktober 2022 beslutar om kontantutdelning om 1 krona per aktie. Styrelsen för Empir Group har vidare beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner av två serier (TO 1 och TO 2). Units i en eventuell företrädesemission avses emitteras vederlagsfritt.

Kontantutdelning

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att utdelning lämnas med 1 krona per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 10 oktober 2022. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 oktober 2022.

Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om kontantutdelningen kommer att utfärdas inom kort.

Företrädesemission av vederlagsfria units

Styrelsen för Empir Group har vidare beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner av två serier (TO 1 och TO 2). Varje aktie i Empir Group, oavsett aktieslag, avses berättiga till teckning av en unit och varje teckningsoption avses berättiga till teckning av en ny aktie av serie B i Empir Group AB. Units i en eventuell företrädesemission avses emitteras vederlagsfritt och syftet skulle vara att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital under år 2023 och år 2024. Teckningsoptionernas utnyttjandekurs avses motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Empir Groups B-aktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod som föregår perioden för utnyttjande av respektive serie av teckningsoptioner.

För det fall styrelsen beslutar att genomföra en företrädesemission kommer Empir Group att offentliggöra fastställda emissionsvillkor och en detaljerad tidplan för denna.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Denna information är sådan som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 09:10 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern som bedriver verksamhet inom IT. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.